Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Tromsø kommunes rusmiddelpolitisk handlingsplan fornyes hvert fjerde år.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.
Les alkoholloven på lovdata.no.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder sentrale regler i forhold til utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen: På enkelte områder utdyper og presiserer forskriften enkelte bestemmelser i alkoholloven.
Les alkoholforskriften på lovdata.no

Alkoholreklameforbudet

Det er forbudt å reklamere for alkoholholdige drikkevarer i Norge. Dette gjelder også i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter og Youtube. Brudd på reklameforbudet er straffbart. Det kan resultere i advarsel, prikkbelastning og inndragning av bevillingen i kortere eller lengre tid. Helsedirektoratet kan også pålegge retting og ilegge tvangsmulkt.
Les mer om forbudet mot alkoholreklame hos Helsedirektoratet

Ansvarlig alkoholhåndtering

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder. Hos Helsedirektoratet kan du lese mer om hvordan du kan bidra til å redusere rusrelaterte skader og ulykker.

​Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.
Les bokføringsforskriften på lovdata.no

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø

Denne styrer åpningstider for serveringssteder og skjenketid for alkohol, og når øl kan selges i butikkene.
Dagen før offentlige helligdager kan du skjenke frem til kl. 03.00. Siste helligdag før hverdag opphører skjenketiden kl. 01.30. 

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø kommune

Kontroll og prikktildeling

Tromsø kommune gjennomfører lovbestemte kontroller på alle salgs- og skjenkesteder.
  • Vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
  • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
  • Råd og veiledning før du søker og i driftsperioden.
1. januar 2016 kom det nye regler for tildeling av prikker. Les mer på helsedirektoratet.no.

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Her finner du informasjon om bevillingspolitikken i Tromsø kommune, kontrolltiltak og hva som skjer ved brudd på lovverket.

Last ned retningslinjene for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Rutiner for internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll, for å sikre at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.
Les mer om dette hos Helsedirektoratet.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.
Les serveringsloven på lovdata.no.