Rehabiliteringstjenesten tilbyr habilitering og rehabilitering til hele Tromsøs befolkning. Vi gir fysioterapi, ergoterapi, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og kommunalt akutt døgnopphold (KAD).

I tillegg har vi Frisklivssentralen og Lærings- og mestringssenter. Vi administrerer ordningen med driftstilskudd til avtalefysioterapeuter i privat praksis. Vi har et utstrakt samarbeid med ulike avdelinger på UNN, NAV samt ulike private aktører.

De fleste ansatte har base på Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter. Ergo- og fysioterapeutene som gir tjenester til brukere på Kvaløya, har sin base på Kvaløya.

Kontakt oss

Postadresse: Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Sentralbord: 77 75 79 00
Faks: 77 75 79 01
E-post

Ansatte

Slik søker du

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgsjenester er utarbeidet for hele tjenesten.

Tre inntaksteam/ vedtaksteam for henholdsvis Døgnrehabilitering, Habilitering og Dagrehabilitering vurderer de skriftlige søknadene om fysio- og ergoterapi.

Kommunalt hjelpemiddellager

Dagrehabilitering

Telefon: 77 75 79 00 

Avdelingsleder Kari Wergeland Teigmo
Telefon: 77 75 79 22

Personell: Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Avdelingen yter tjenester til hjemmeboende voksne over 18 år etter søknad i form av fysio- og ergoterapi. Tilbudet om Aktiv Dag og Styrkebølgen på Seminaret gis to ganger ukentlig og innebærer gruppetrening, funksjonstrening og sosial trening. Tilbudet tilpasses individuelt etter behov. 

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgsjenester er utarbeidet for hele tjenesten. 

Seminaret korttid og rehabilitering - Døgnavdelingen

Rehabiliteringsgruppa: 974 11 715
Korttidsgruppa: 469 35 543
Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD): 954 32 852

Avdelingsleder: Sandra Abrahamsen
Telefon: 954 69 264

Personell: Avdelingsleder, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og tilsynslege.

Avdelingen er et heldøgnstilbud for brukere som trenger omfattende rehabilitering, korttidsplass etter sykehusopphold, lindrende behandling, avlastning og kommunal akutt døgnopphold (KAD). Avdelingen er et tilbud til de over 18 år, som er bosatt i Tromsø kommune. Det legges vekt på brukerens egen vilje til å gjennomgå rehabilitering. Det tverrfaglige teamet arbeider utadrettet for å sikre oppfølging når brukeren skal videre i systemet eller hjem i egen bolig. 

Det er også mulig å søke på vedlikeholdsopphold dersom man er usikker på rehabiliteringspotensialet. Selvhjulpenhet forutsettes ikke. Avdelingen har logoped og tilsyn fra lege. Vedtak på døgnrehabiliteringsopphold.

Egenbetaling: Vederlag som korttidsopphold inntil 60 dager, deretter som langtidsopphold.

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgsjenester er utarbeidet for hele tjenesten.

Habilitering barn og unge 0 - 18 år

Avdelingsleder Tone Isaksen
Telefon: 414 07 894

Våre fysio- og ergoterapeuter reiser ut, og kan hjelpe deg der du bor, i barnehagen, på skolen, på helsestasjonen eller du kan komme til behandlingslokalene våre.

Hvordan få hjelp?
Søknadsskjema sendes Seminaret Rehabiliterings- og omsorgssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø eller til Tildelingskontoret, Skippergata 35/39, 9008 Tromsø

Hvem kan få hjelp?
Barn eller ungdom under 18 år som trenger fysioterapi og ergoterapi, kan få hjelp fra oss. De som får hjelp fra oss har ofte plager fra muskler og skjelett, eller de har problemer med å bevege seg, leke eller å delta i for eksempel fritidsaktiviteter. Vi gir tilbud til barn og unge bosatt i hele Tromsø kommune.

Hva kan fysioterapeutene hjelpe med?
Fysioterapeutene kan mye om hvordan musklene og skjelettet fungerer, og hvordan mennesker beveger kroppen fra de er små barn til de blir voksen. De kan undersøke kroppen din for å finne ut hvordan du beveger deg, og hva som eventuelt er vanskelig for deg. Sammen med deg og/eller foreldrene dine kan fysioterapeuten finne ut om du trenger behandling eller gi tips om hva som kan være bra for deg å gjøre. De kan også bistå om du har behov for hjelpemidler eller tilrettelegging av fysiske omgivelser. Fysioterapeutene er opptatt av at du skal oppleve glede med å bevege deg og å være i fysisk aktivitet. Du kan enten få behandling alene eller sammen med andre i gruppe.

Hva kan ergoterapeutene hjelpe med?
Ergoterapeutene kan mye om hva som må til for at barn og unge kan utføre aktiviteter som er naturlige for barn, for eksempel spise, kle på seg, leke, pusle, tegne, lese og skrive. Ergoterapeutene kan også finne fram til hjelpemidler som kan gjøre det enklere eller mulig og få til daglige gjøremål, som for eksempel leke med andre barn, delta i fritidsaktiviteter eller skrive bedre.  De kan også mye om hvordan hus og uteområder kan bygges eller endres på, slik at det blir lettere å bevege seg der. Ergoterapeutene er opptatt av å støtte deg, slik at du opplever mestring og utvikles gjennom å være i aktivitet.

Habilitering, individuell plan og koordinator
Om du trenger hjelp fra flere ulike fagpersoner i en periode, er det vanlig at du og/ eller dine foreldre treffer disse personene i ansvarsgruppe for å finne ut hvordan dere sammen skal hjelpe deg til å nå dine mål.  Du kan også ha rett til å få laga en egen plan for arbeidet, denne planen kalles en individuell plan.  For å styre arbeidet med å lage, iverksette og evaluere planen, blir ofte en av fagpersonene oppnevnt som koordinator.

Definisjon på habilitering:
"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet" (Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator).

Helsefremmende og forebyggende arbeid "God skolestart"
Økte helseproblem hos barn og unge viser behov for forebyggende tiltak. Med et tverrfaglig skoleteam bestående av helsesøster, ergoterapeut, fysioterapeut og skolens personale ønsker vi å fokusere på god skolestart for elevene i 1. trinn. Vi ønsker primært å fremme helse, samt tilby tidlig behandling og eller tiltak ved behov. Dette gjøres gjennom kartlegging og videre tiltak som fremmer mestring i forhold til oppmerksomhetsvansker, motoriske vansker, lesing, skriving og vansker med å forstå og mestre sosiale spilleregler. "God skolestart" gis som tilbud til to barneskoler hver høst. "God skolestart" er basert på et utviklingsarbeid som har gått over flere år i Stavanger kommune.

Nyttige lenker

Bli med på Styrkebølgen i Tromsø

Rehabiliteringstjenesten har et gruppetilbud for eldre som heter Styrkebølgen i Tromsø. Hovedfokuset er å ha det artig i lag gjennom fysisk aktivitet.

Målsetning for Styrkebølgen er
 • Øke generell styrke og få bedre balanse
 • Få økt trygghetsfølelse i hverdagen
 • Redusere sjansen for fall
 • Samlet sett økt livskvalitet
Hvordan søke seg til Styrkebølgen
Alle som ønsker å delta på Styrkebølgen, må sende søknad til:

Rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune
Inntaksteamet Dagrehabilitering
Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Det kan brukes egensøknad eller henvisning fra lege. 

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:  
Navn Stilling Telefon
Marie T. Brønlund Fysioterapeut 77 79 17 68/ 404 29 229
Linda Røberg Fysioterapeut 77 75 79 26/ 948 03 762

Gjennomføring
Alle kandidater til Styrkebølgen vil i forkant av gruppetilbudet bli kartlagt i hjemmet av fysio- og ergoterapeut. Gjennom en tverrfaglig kartlegging ønsker vi å se hvordan brukeren fungerer i hverdagen. Vi vil ut fra dette gi råd i forhold til fallforbyggende tiltak i hjemmet. Ved behov vil ergoterapeut bistå i forhold til tilrettelegging med tekniske hjelpemidler.Selve gruppetilbudet varer i 12 uker, à to treninger i uka. I treningen er det fokus på styrke, balanse og utholdenhet. Opplegget varer i 1,5 time inklusiv en kaffepause. Treningen vil foregå primært i gymsal og ute når været tillater det. Vi vil gjøre enkle tester/undersøkelser ved oppstart og ved avslutning, for å se om treningen har hatt effekt.
Alle vil få tilbud om et egentreningsprogram, som vi anbefaler å ta i bruk underveis og etter at tilbudet er ferdig. 

Gruppetrening på to nivåer
Nivå 1 (uten ganghjelpemidler)
 • Sted: Gymsal Kvaløysletta fysio- og ergoterapi, Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
 • Tidspunkt: Tirsdag og fredag klokken 12-1330. 
Nivå 2 (med ganghjelpemidler)
 • Sted: Seminaret Rehabiliterings- og omsorgssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø
 • Tidspunkt: Mandag og onsdag klokken 1000-1130
Taxi
Fysioterapeutene kan rekvirere taxi til de som trenger det. Ved bruk av taxi er det en egenandel (kr 130,- en vei), inntil deltakerne evt. har oppnådd frikort(kr 1880,-). Det er brukerens ansvar å ringe Kjørekontoret for å avbestille tur og retur dersom han/hun ikke kan møte. Telefonnummeret til Kjørekontoret er 05515. De som tar taxi, må være klar hjemme en halv time før treningen starter.

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Kommunale akutte døgnplasser (KAD) er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier. Tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus og gis i inntil 72 timer (tre døgn). Ved behandlingsbehov som en ser strekker seg utover dette overføres pasienten til annet omsorgsnivå.

Kontakt oss
Telefon 954 32 852

Hvem kan få tilbud om akutt døgnplass
 • Pasienter over 18 år fra Karlsøy og Tromsø kommune
 • Pasienter som ikke er frisk nok til å behandles hjemme
 • Behandlingen kan gjennomføres med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler
 • Behandlingene er avgjort og forordnet
 • Tilstanden tilsier liten risiko for forverring
Hva omfatter tilbudet
Tilbudet har fire senger på Seminaret Korttids- og rehabiliteringsavdeling.
 • Det er fastlege og/eller legevakt som kan legge inn pasienter på kommunal akutt døgnplass
 • Tilgang til lege og sykepleier hele døgnet
 • Overlege med allmennmedisinsk kompetanse er knyttet til avdelingen
 • Ved utskrivning gjøres kartlegging av videre behandlings og omsorgsbehov i samarbeid med fastlege og eventuelt hjemmesykepleien.
Brosjyre kommunale akutte døgnplasser (KAD)
 

Frisklivssentralen

Koordinator: 
Fysioterapeut Anders Mikkola Ärnström
Telefon: 948 00 725/ 77 75 79 00 (Sentralbord)
E-post: frisklivssentralen@tromso.kommune.no

Frisklivssentralen skal hjelpe og støtte personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Frisklivssentralen i Tromsø er et kommunalt kompetansesenter for endring av levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Lærings- og mestringstjenester

Koordinator: Cathrine Kristoffersen
Telefon: 77 75 79 30/ 416 60 937
E-post: kommunalt.lms@tromso.kommune.no

Kommunalt lærings- og mestringssenter er tilknyttet rehabiliteringstjenesten og skal drive forebyggende og helsefremmende lavterskel aktiviteter. En av hovedoppgavene er gruppebasert opplæring.

Tjenester og lovhjemling

Tjenesten ytes gjennom hjemmebesøk, kartlegging, funksjonstrening, hjelpemiddelformidling, veiledning og rådgivning, rehabiliteringsopphold på døgn og dag etter Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3.3. Det ytes også tiltak til brukere som kun har behov for én tjeneste.

Planverk

Under Vedtatte planer, "Helse - Plan for ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten 2013 - 2016" finner du Tromsø kommune sin politisk vedtatte plan for ergo- og fysioterapi tilbudet.

Prioriteringer for tilbud fra fysio- og ergoterapeuter for alle aldersgrupper

 • Brukere med akutt problemstilling
 • Brukere med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å gjenvinne aktivitetsfunksjon
 • Brukere som har vært innlagt på døgnrehabiliteringsavdelingen og som trenger videre oppfølging
 • Brukere i terminal fase der tiltak vil virke smertedempende
 • Brukere med begynnende funksjonsfall der det er store muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon eller forebygge ytterligere funksjonsfall
 • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom med fare for reduserte muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter som lek, skole/ utdanning, arbeid, personlig stell
 • Kroniske lidelser med akutt forverring
 • Barn 0-18 år på spesialavdelinger i kommunen
 • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom uten akutt problemstilling