Barn i klatretårn3

Vi setter barnet i sentrum og skal gi foresatte og unge enklere vei til rett hjelp. Vi samarbeider med barnehage, skole og ulike hjelpetjenester som f.eks. helsestasjon, barneverntjenesten, PPT og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt oss

Ressurssenteret
Telefon: 909 91 784
E-post

Postadresse: Ressurssenteret, seksjon barn og familie, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, plan 2.

Tverrfaglig drøftingsteam

Ressurssenteret er åpent for foresatte, barn/ungdom og ansatte i Tromsø kommune. I vårt drøftingsteam skal vi finne gode løsninger for barn og unge 0–23 år med sammensatte problemstillinger der det er uklart hvilke tjenester som skal bistå.

NB! Før en sak meldes til Tverrfaglig drøftingsteam skal den være drøftet i møte mellom de involverte instanser (i for eksempel ressursteam, ansvarsgruppemøte, samarbeidsmøte e.l.). Er man i tvil, skal man kontakte Ressurssenteret for å drøfte saken.

Vi har møte annenhver uke på torsdager fra kl. 12–14.
 
Medlemmer i drøftingsteamet
  • Barneverntjenesten
  • PPT
  • Forebyggende helsetjenester
  • Tverrfaglig ressurs
  • Kultur og idrett/Fritid
  • Representant for skole
  • Representant for barnehage

Ungdom/foreldre deltar selv i møtet dersom de ønsker dette. Deltakere fra andre instanser etter behov.

Hvordan melde saker?
Skoler, barnehager og andre kommunale instanser tar kontakt med Ressurssenteret. Saken meldes i samarbeid med og etter samtykke fra barn/ungdom/foresatte. Disse kan også selv, på eget initiativ, ta kontakt.

Hva skjer fra saken er meldt til den tas opp i Tverrfaglig drøftingsteam?
Ressurssenteret gjennomfører et formøte med foresatte/ungdom, og den instans som har meldt saken. I formøtet gis informasjon om den praktiske gjennomføringen av Tverrfaglig drøftingsteam og hvilke deltakere som vil møte. En blir enig om hvilke(n) problemstillinger som skal legges fram og om flere enn de faste medlemmene i drøftingsteamet bør delta. Det avklares også hvor vidt ungdom/foresatte selv ønsker å delta på drøftingsmøtet, eller om det ønskes at et annen legger fram deres sak i møtet. Som hovedregel vil dette være Stafettholder. Dersom Stafettlogg ikke er opprettet fra før opprettes denne nå.

Tverrfaglig ressurs

Tverrfaglig ressurs saksbehandler alle søknader om helse og omsorgstjenester til barn og unge mellom 0 og 23 år.

Tilbudene våre gis av følgende tjenester: Tilbudene gis til barn og unge bosatt i Tromsø kommune og gis individuelt og i grupper.

Kontakt oss
Postadresse: Tverrfaglig ressurs, Tromsø kommune, Postboks 6900, Langnes, 9299 Tromsø 

Enhetsleder Tone Elisabeth Isaksen
Telefon: 415 56 369 

Ansatte Tverrfaglig ressurs
 

Koordinerende team

Fra 1. september 2018 ble koordinerende enhet barn og unge lagt inn under Ressurssenteret i seksjon for barn og familie. Oppgaver i forhold til individuell plan, koordinering, råd og veiledning er videreført. Her finner du informasjon om individuell plan.

Barn som pårørende

En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten.

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være funksjonsnedsettelser. Barn og unge er også pårørende når nære personer dør.

Kommunen er gjennom helsepersonelloven forpliktet til å ivareta mindreårige barn som er pårørende eller etterlatte til foreldre eller søsken. Er du pårørende eller ansatt i Tromsø kommune og lurer på hvordan kommunen jobber med dette – ta kontakt med Ressurssenteret.

Det er utarbeidet generelle rutiner for hvordan barn som pårørende til syke foreldre og søsken skal ivaretas i kommunen. I tillegg vil noen avdelinger utarbeide egne rutiner for å presisere ansvarsforhold i egen enhet/avdeling. For spørsmål rundt barn som pårørende – ta kontakt med Ressurssenteret.