Gjelder fra 1. august 2016

Regelverket er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til opplæring, første, andre og tredje ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Retningslinjene gjelder for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen for alle elever i grunnskolen i Tromsø. Retningslinjene gjelder ikke for: 
 • helserelatert fravær som for eksempel legebesøk eller lignende
 • permisjon i henhold til opplæringslovens § 2-11 andre ledd om helligdager i trossamfunn utenfor Den norske kirke.

Permisjon i inntil ti skoledager kan bare gis dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på:
 • elevens permisjonshistorikk
 • skolens undervisningsopplegg i perioden
 • elevens læringsresultat og hvorvidt det foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag
 • hvorvidt det skal gjennomføres muntlig/skritlig eksamen, tentamen, nasjonale prøver eller obligatoriske statlige kartlegginger i perioden
 • barnets beste, jmf Barnevernkonvensjonen artikkel nr. 3

Ut fra forsvarlighetsvurderingen kan rektor i tillegg til ti skoledager innvilge permisjon: 
 • for å sikre elevers rett til jevnlig samvær med sine foreldre
 • ved sykdom, død og begravelse i nær familie
Saksbehandling:
 • foresatte skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt, om mulig 14 dager i forkant. 
 • søknad sendes til den enkelte skole, som fatter enkeltvedtak - Bruk helst dette elektroniske søknadsskjemaet. 
 • avslag på søknad skal begrunnes av rektor
 • eventuell klage på skolens enkeltvedtak sendes til skolen
 • dersom skolen opprettholder enkeltvedtaket, sender skolen klagen videre til Fylkesmannen, med kopi til Avdeling for utdanning i Tromsø kommune