Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

 • I søknaden må du gi opplysninger om: stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

 • Personene må være over 20 år og ha tatt kunnskapsprøven (lenke).

 • Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til akohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

   

 

Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Søknaden kan ikke sendes uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Brukstillatelse fra kommunen
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Hvis prøven ikke er avlagt i Tromsø må du legge ved bekreftelse.
 • Eventuell kjøpekontrakt

 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, NAV, Skatteetaten og mattilsynet.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.