Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg foreslår et budsjett som har en utgiftsramme på fem milliarder kroner i 2017. Budsjettet har et netto driftsresultat på 15 millioner kroner, som er en forbedring på 20 millioner kroner fra 2016. Samtidig settes det av 30 millioner kroner til kommunens disposisjonsfond.

– En satsing på folkehelse og tidlig innsats er viktig for den enkelte, men også for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Dette budsjettforslaget har derfor et gjennomgående fokus på tidlig innsats for alle områder, sier Britt Elin Steinveg.

Administrasjonssjefen foreslår å ansette en egen folkehelsekoordinator, styrke innsatsen på Frisklivssentralen, økt innsats på psykisk helse hos unge, en sterk satsing på nærmiljøtiltak og styrking av klima- og miljøarbeidet.

– Det er et nøkternt budsjett og en realistisk økonomiplan. Vi må derfor gjøre en del tøffe prioriteringer og noen vil bli skuffet. Økonomiplanen finner likevel plass til flere klare og framtidsrettede prioriteringer, sier Steinveg.

I år er det produsert en nettversjon av administrasjonssjefens budsjettforslag. Dette er en forkortet versjon som viser hovedelementene i forslaget. Her kan du se administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Administrasjonssjefen forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (PDF)

Historisk høyt investeringsnivå
Både budsjett og økonomiplan har et historisk høyt investeringsnivå: 5 milliarder kroner for planperioden 2017-2020. Tromsø kommune bygger Otium, Helsehuset, Tromsøbadet, ny bussterminal på Prostneset, Trudvang barneboliger og investerer i skolebygg for å møte kommende års behov.

Også satsingen på Tromsømarka og andre nærmiljørelaterte tiltak fortsetter.

– Dette er investeringer som vil gjøre Tromsø til en bedre og mer attraktiv by. I tillegg økes næringsfondet for å stimulere lokal innovasjon. Digital satsing på blant annet velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren og nettsidene skal øke selvbetjeningen, sier Steinveg.

Investeringsprosjekter som ikke er godt nok utredet, forskyves 1 år. Dette gjelder blant annet: Omsorgsboliger rus, omsorgsboliger psykiatri, bofellesskap utviklingshemmede, avlastningsplasser Sommerlystvegen, bofellesskap Fergevegen, renovering av Rådstua, internvei Langnes, forlengelse av gågata.
 
Stram drift
Administrasjonssjefen har gjennom økonomirapport 2 for 2016 signalisert at kommunen styrer mot et underskudd på 60 millioner kroner i 2016. Utgiftsveksten er særlig stor i helse- og omsorgssektoren, samt på skole og oppvekst. Det er derfor lagt opp til nullvekst i neste års budsjett for disse områdene.

– Vi skal stramme inn på drift, samtidig som kvaliteten skal opprettholdes. Det vil kreve mye fra alle og vi må finne nye måter å jobbe på: Våre dyktige ansatte i denne sektoren kan ikke stå alene om dette om vi skal lykkes, sier Steinveg.

Hovedstørrelsene i forslaget til budsjett for 2017
  • Det budsjetteres med et netto driftsresultat på 15 millioner i 2017
  • Driftsinntekter på 5,170 milliarder kroner
  • Driftsutgiftene utgjør 5,084 milliarder kroner
  • Investeringsutgiftene utgjør om lag 1,7 milliarder kroner
  • Total lånegjeld øker med 988 millioner kroner i 2017, og vil være 7,2 milliarder kroner
  • Finanspostene i driftsbudsjettet 2017 utgjør: 419 millioner kroner i finansutgifter og 29 millioner kroner i finansinntekter