Seksjon for eiendom har ansvar for forvaltning av kommunens grunneiendommer ved salg av grunn, samt ekspropriasjonssaker. Gjennomføring av grunnerverv og kjøp av tomter til barnehager, skoler, sykehjem, fortau/ veger og gravlunder.

For henvendelser som vedrører Seksjon for eiendom, ta kontakt på e-post postmottak@tromso.kommune.no

Utbyggingsavtaler

Her legges forslag til utbyggingsavtaler ut. Når avtalene er vedtatt legges også de ut, og disse blir liggende her i ca 1 år. Ta kontakt på e- post dersom du har spørsmål til avtalene. Se våre utbyggingsavtaler.

Inngåelse av utbyggingsavtaler med private utbyggere

Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, er kommunen forpliktet til å sikre et godt bomiljø gjennom å påse at all teknisk infrastruktur som veier, fortau, lekeareal, vann- og avløpsanlegg, friområder osv. opparbeides i henhold til gjeldende standardkrav i kommunalteknisk norm.

En utbyggingsavtale med en privat utbygger regulerer ansvaret for opparbeidelse og finansiering av infrastruktur som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan (kommunalteknisk norm).

Når forhandlinger om en utbyggingsavtale starter, skal dette kunngjøres i avisen og når partene er kommet til enighet om innholdet i utbyggingsavtalen, skal denne legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers merknadsfrist. Når avtalen er vedtatt politisk, skal dette kunngjøres. 

Dersom en reguleringsplan forutsetter opparbeidelse av offentlig infrastruktur, skal det inngås utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av en reguleringsplan. Dette har kommunestyret bestemt. Utbyggingsavtaler inngås derfor både ved utbygging av boliger og handels- og næringsområder.

Utbyggingsavtaler kan også være et godt virkemiddel for å få gjennomført vedtatte boligpolitiske tiltak. Dette kan omhandle kjøp av tomter til kommunale byggeprosjekter, kjøp av leiligheter og avtaler om kjøp i kombinasjon med spesielle tilretteleggingstiltak i form av universell utforming, etablering av basefunksjoner og annet.

Her finner du oversikt over kommunens utbyggingsavtaler.

Festetomter og kampanjesalg

Boligfestetomter
Tromsø kommune fester (leier) bort nærmere 120 boligfestetomter. De fleste boligfesteavtalene ble inngått på 1940, 50 og 60-tallet og varer mellom 60 til 99 år.

Festeavgiften for eksisterende festeavtaler oppreguleres etter endringene i konsumprisindeksen hvert tiende år. Festeavgiften for eksisterende festeavtaler oppreguleres betydelig ved festeavtalens utløp. En typisk boligfesteavtale med utløp i 2016 fikk festeavgiften økt fra kr 1480 til kr 11 840 i året.

Tromsø kommune inngår ikke nye boligfesteavtaler.  

Kampanjesalg av boligfestetomter – frem til 1. januar 2018
Tromsø kommune selger boligfestetomter på kampanjesalg frem til 1. januar 2018. Kommunestyret har vedtatt at alle som fester grunn til egen bolig, skal få tilbud om å kjøpe festetomten til kampanjepris. Kvadratmeterpriser er kr 500. Etter 1. januar 2018 øker prisen til kr 800 pr. kvadratmeter og vil senere bli regulert etter endringer i konsumprisindeksen.

For mer informasjon:
Kommunestyrets vedtak av 15. juni 2016
Saksframlegg fra Seksjon for eiendom

Midlertidig leie av kommunal grunn

Ønsker du å benytte deg av kommunal grunn i forbindelse med rigg til bygg- og anleggsarbeid, som stillas, utplassering av container og lignende utstyr? Da må du benytte deg av søknadsskjemaet nedenfor.

All bruk av kommunal grunn til slike formål forutsetter avtale med Seksjon for eiendom. Leieavtale for bruk av kommunal grunn skal være inngått før du kan benytte deg av området du har behov for.

Disponering av kommunal grunn til offentlig formål

Tromsø kommune har til enhver tid behov for å disponere areal til ulike offentlige formål, dette være seg etablering av omsorgsboliger, barnehager, sykehjem, skoler etc.

Seksjon for eiendom samarbeider ved etableringen av ulike kommunale tilbud med Seksjon for byutvikling, Seksjon for utbygging og den som har ansvaret for tiltaket. I tillegg har også fylkeskommune og stat behov for arealer for å dekke sine forpliktelser.

Ekspropriasjon

Når en grunneier ikke aksepterer kommunens endelige tilbud om kjøp for utbygging til offentlige formål, kan kommunestyret velge å foreta ekspropriasjon for å få gjennomført reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner.  Ekspropriasjon anvendes kun der det er helt nødvendig for å få et tiltak gjennomført og kun etter at kommunen har forsøkt å komme til enighet med den aktuelle grunneier.

Industri- og forretningstomter

Det har de siste to-tre år vært en merkbar økning i etterspørselen etter slike arealer. Kommunens oppgave er å bidra til å dekke arealbehovet for nye næringsetableringer, men ikke minst å dekke behovet som det eksisterende næringslivet har for relokalisering av sine bedrifter. Bidrag til utvikling av eksisterende næringsliv vil kunne få betydning for byens mulighet til å tiltrekke seg- og betjene nye næringer. En slik styrket motor og drivkraft er en betingelse for å tiltrekke seg ny næring i nordområdesatsningen.
 
Kommunale områder som er under utvikling for fremtidig etablering av forretnings- og industrivirksomhet er:

Nordøya Øst
Reguleringsplanen for Maritimt industriområde ble vedtatt høsten 2009. Arealet består foreløpig hovedsakelig av ikke utfylt sjøgrunn beliggende på sjøsiden av Tromsø Miljøpark/ Remiks. Det er inngått avtale med Nye Tromsø Skipsverft AS om etablering her.
 
Tønsnes
Reguleringsplan for havne- og industriområde på Tønsnes ble vedtatt 12.12.07. Forutsetningen er å lokalisere plasskrevende virksomheter med behov for havnetilknytning i dette området.
Fortsatt gjenstår mye utredningsarbeid, særlig med hensyn til etablering av teknisk infrastruktur til dette området. Dette betyr utbedring av FV 53 og tilrettelegging med fortau og gang- og sykkelveg, legging av ny hovedvannledning i sjø fra Nord-Tromsøya samt fremføring av el-kraft / tele. Det samarbeides med Tromsdalen og Mauken reinbeitedisktrikt som trenger å få etablert ny flyttlei for reindrifta, før Tønsnes kan tas i bruk. Det er foretatt betydelige og viktige arkeologiske utgravninger som følge av den planlagte utbyggingen. Disse vil i følge Tromsø Museum bidra til en omskrivning av historien om Nord-Norge.
 
Ringvegen Næringspark
Reguleringsplan for dette området som ligger rett nord for NAFs glattkjøringsbane er under utarbeidelse. Her er både kommunen og private grunneiere, det samarbeides om utviklingen av området. Området er egnet for etablering av bl.a. grossist- og lagerfunksjoner, entreprenører, håndverksbedrifter m.v. Gjennomføring av utbygging byr på utfordringer, knyttet til trafikkavviklingen i Giæverbukta og reguleringsplan er ikke ennå vedtatt.
 
Breivika Havn
Reguleringsplan for utvidelse av Breivika Havn ble vedtatt 27.02.08. Utvidelsesområdet strekker seg fra dagens utfylte Breivika Havn til Skattøra/ Ringvegen. Nord for Breivika Havn tilrettelegges det for ei kommunal industritomt.

Tilleggsparseller

Seksjon for eiendom bistår ved salg av småparseller.

Dersom den planlagte bruken er i samsvar med reguleringsformålet for arealet, kan interesserte rette en skriftlig henvendelse til oss med forespørsel om å få kjøpe et nærmere bestemt areal.

Søkere på slike areal bør derfor først henvende seg til Byutvikling; reguleringsplankontoret med spørsmål om arealets reguleringsstatus.

Næringsarealer

I kartutsnittene kan en se hvilke arealer som i dag er regulert til næringsformål (industri og forretning). Klikk inne i rammene for å få fram flere detaljer. Arealer regulert til næringsformål er vist i rosa eller fiolett og er i ulik grad bebygd. Mulighetene for fradeling og oppføring av ny bebyggelse må avklares med eier. Arealene i rosa er kommunale og arealene i fiolett er private. Merk at arealer som tilhører kommunale foretak (Tromsø havn m.fl.) er merket fiolett (privat).

I tillegg til disse områdene eier Tromsø kommune næringsarealer i de ytre områdene av kommunen:
  • Hillesøyfyllinga (om lag 65 km vest for Tromsø sentrum): Byggeklare forretningstomter på eiendommene 190/80 og 189/196. Samlet regulert næringsareal ca. 38 daa.
  • Sommarøy (i umiddelbar nærhet til Hillesøyfyllinga): Byggeklar næringstomt på 5,5 daa.
  • Fagernes (om lag 25 km sørøst for Tromsø sentrum): Noen mindre næringsarealer. Utbygging av disse arealene må imidlertid avvente valg av ny trasé for E8.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Seksjon for utbygging.

Kommunale utbyggingsområder - boliger

Kommunen er i ferd med å utvikle noen egne områder for utbygging. Disse områdene forutsetter i hovedsak etablering av blokker fra 3-5 etg., og er planlagt solgt til profesjonelle utbyggere.

Områdene som kommunen eier, og på sikt vil tilrettelegge er:
  • Einehagen (Håpet)
  • Storelva
  • Vestre Mortensnes

Kommunale utbyggingsområder - næring

Kommunen har de siste par år valgt å regulere/tilrettelegge noen egne næringsarealer. Disse er:

  • Maritimt industriområde på Nordøya Øst (ferdig regulert, tilrettelegging og utfylling gjenstår)
  • Skattøra (ferdig regulert, tilrettelegging og utfylling gjenstår)
  • Ringveien næringspark (under regulering, samarbeidsprosjekt med private grunneiere)