SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. trinn samt 1. - 10. trinn for funksjonshemmede barn.

Ordinær åpningstid på SFO er kl. 07:30 - 16:30 minus skoletiden.

Søke, endre eller si opp SFO-plass
Søknad om SFO-plass gjøres i Foreldreportalen. Der kan du også søke om endring av plassen og si den opp. Da må du velge "Logg inn med ID-porten".
Har du spørsmål angående søknad, endring av plass eller oppsigelse kontakt skolen.

Søknadsfristen er 1. desember. 

Tilbud om plass
Det er skolen (SFO) som behandler søknader og sender tilbud om plass. For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, er det viktig å så raskt som mulig å ta kontakt med skolen, slik at tilbud om plass ikke bortfaller. 

Det er viktig at svarfristen på tilbud om plass overholdes. 

Dette koster SFO

Priser for 2021

  • 100 % plass - tilbud i hele åpningstiden, koster 3 076 kroner
  • 50 % plass - tilbud 50 % av åpningstiden, koster 2 013 kroner
  • 30 % plass - tilbud 30 % av åpningstiden (gjelder kun distriktsskoler), koster 1 075 kroner
  • Det er søskenmoderasjon på SFO. Barn nummer to får 30 %, barn fra nummer tre får 70 % reduksjon. Moderasjonen gis til den/ de av søsknene som har det rimeligste tilbudet. Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å få slik moderasjon.
  • Du trenger ikke betale for juli
  • Det er ikke mulig å endre eller si opp SFO-plassen i tidsrommet 1. april - 1. juli
  • Gebyr for sen henting koster 257 kroner for hvert påbegynte kvarter

Betaling 
Faktura for opphold sendes ut i starten av måneden det betales for.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO i 1. og 2. trinn

NB! Det er mulig å søke for skoleåret 2021-2022 fra mai 2021.

Familier med samlet inntekt under 563 900 kroner kan søke om redusert betaling i SFO for barn i 1. og 2. trinn. Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i SFO
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass
  • ​Det må søkes på nytt for hvert skoleår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.
 
Slik søker du
For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni.
 
Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert, og foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. I en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Søknadsskjema sendes elektronisk

Dokumentasjon
På grunn av utfordring med å få opplysninger fra Skatteetaten må skattemelding for 2019 inntil videre legges ved. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.

Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.
Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

For høsten 2020 
Søk før 1. september for å få reduksjon gjeldende fra august. Søknader mottatt fra og med 1. september vil følge regelen over.

Utvidet SFO plass 5.–7. og 8.–10. trinn

SFO plass for barn med sammensatte behov, kan innvilges fra 5.–7. trinn og fra 8.–10. trinnet. Med sammensatte behov menes elever med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser i så stor grad at det ikke vil være forsvarlig for eleven å være hjemme alene fra skoleslutt frem til ordinær arbeidstids slutt. 

Se opptakskriterier i vedtekter for skolefritidsordningen
 
Plassene tildeles etter en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT). Tilbudet er kostnadsfritt.

Søknadsskjema for utvidet SFO plass sendes eller leveres til skolen som skal behandle søknaden. Skjemaet må av personvernhensyn ikke sendes på e-post.

Dersom det ikke foreligger en oppdatert sakkyndig vurdering fra PPT som sier noe om det er forsvarlig at eleven er hjemme alene i perioden fra skoleslutt frem til ordinær arbeidstids slutt, skal dette innhentes av skolen. 

Det er skolen som basert på opplysninger om eleven, samt sakkyndig vurdering fra PPT som tar den endelige beslutningen.