Det er formannskapene i kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy som har vedtatt at forslaget til planprogram for revisjon av den interkommunale «Kystsoneplanen for Tromsøregionen» skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Hva er kystsoneplanen?
Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes.
 
Planprogrammet setter rammene for arbeidet, og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredinger.

Har du innspill eller spørsmål?
Les mer om Kystsoneplanen og finn saksdokumentene på Tromsø-områdets regionråds nettsider for prosjektet.
 
Innspill og merknader til planprogrammet sendes til postmottak@tromso.kommune.no.

Se folkemøtet den 16. juni i opptak
Tirsdag 16. juni arrangerte vi et totimers folkemøte på Tromsø rådhus for alle de tre berørte kommunene. Av koronasmittevernhensyn hadde ikke publikum fysisk adgang til møtet, med unntak for pressen.

Folkemøtet ble imidlertid sendt direkte, og du kan se folkemøtet om igjen nedenfor – eller på Youtube, som anbefales for mobilbrukere: