Støttesenter for kriminalitetsutsatte skal dekke hele Troms, med Tromsø som vertskommune. Tirsdag ble det åpnet av justisminister Per-Willy Amundsen på politihuset.
Ordningen er tidligere kjent som rådgivningskontor for kriminalitetsutsatte (RKK), som var underlagt Kontoret for voldsoffererstatning. Nå er den overført til politidistriktene.

Det er fire mål med opprettelsen av støttesentrene:
  1. At flere velger å anmelde forhold
  2. At flere står gjennom hele prosessen fra anmeldelse til avgjort sak
  3. At flere kommer seg raskere videre i livet
  4. At antall ofre som "faller utenfor samfunnet" reduseres

Dette er et tilbud til alle som har vært utsatt for kriminalitet og trenger støtte. Senteret skal ha særskilt fokus og kompetanse til å støtte ofre for integritetskrenkende kriminalitet gjennom helle straffesaksprosessen.

Bedre støtte
Støttesenteret skal gi voldsofre psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning gjennom hele straffesakskjeden og skal lose brukerne til profesjonell hjelp både i kommunalt og statlig tjenesteapparat. Ofre for kriminalitet skal på denne måten i større grad enn tidligere få den nødvendige støtten som trengs for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.
 
Senterets tilbud kan oppsummeres slik:
  • Informasjon og veiledning om vedkommende sin situasjon og om det å anmelde
  • Støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • Støtte slik at vedkommende kan komme seg raskere videre i livet
  • Rådgivning om voldsoffererstatning
  • Vitnestøtte
 
Ledige stillinger
Støttesenteret i Troms vil få til sammen to årsverk fordelt på tre ansatte. Det er nå lyst ut ledige stillinger ved senteret, hvor en av medarbeiderne ansettes av Tromsø kommune som vertskommune.
 
Organisering
I den nye modellen vektlegges særskilt samarbeid med kommunesektoren, med Tromsø kommune som vertskommune. Senteret er organisert under politidistriktets Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Kontorsted blir på Politihuset i Tromsø, men støttesenteret dekker alle kommunene i Troms politidistrikt.
På bakgrunn av Prop. 1 S (2016-2017) foreslo regjeringen at offeromsorgen skulle styrkes. Det ble derfor planlagt at det i løpet av 2017 skulle etableres støttesenter i alle landets 12 politidistrikter, etter modell fra Støttesenteret i Trondheim som ble etablert i 2004. Den nye modellen innebærer at senteret lokaliseres hos politiet, men i nært samarbeid med kommunene.