Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og er en «drop-in»-tjeneste på skolen. Vi tilbyr samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre om det er behov for det. 
 
Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?

 • Fysiske plager; kartlegge, når bør lege eller annen spesialist kontaktes
 • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet. Dette i følge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling 
 • Syn og hørselstest
 • Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
 • Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
 • Foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc. 
 • Vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogrammet fra Folkehelsinstituttet

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonene i Tromsø i Forebyggende helsetjenester hvor en helsesøster har ansvar for hver av skolene. Hun møter opp til faste dager i skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge. Skolestartundersøkelsen gjøres på den helsestasjonen barnet har gått på i førskolealder.

Tjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler og omtales gjerne som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. 
Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold.

Veileder til Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forebygging av seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge

Tromsø kommune og Troms politidistrikt har sammen laget en plan for forebygging av seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge.

Plan mot seksuelt krenkende atferdPlanen har som mål:
 • å forebygge og redusere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge i Tromsø
 • gi barn og unge kunnskap om hvordan håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt for, eller  utsetter andre for, krenkende seksuelle handlinger
 • å styrke foreldrerollen for å forebygge og håndtere situasjoner hvor barna er involvert
 • å sikre god og trygg tverrfaglig samhandling samt nyttiggjøre seg den lokale kompetansen i Troms
Både ungdommer og foreldre har vært med i arbeidet med planen og gitt innspill underveis. Planen er laget slik at den ikke bare skal være et verktøy for ansatte i politi, skole, barnehager, helsestasjoner og så videre, men også et verktøy for foreldre og deres barn i håndteringen av problemer nyttet til nakenbilder og annen seksuelt krenkende atferd. Det vil si:
 • verbale utsagn og språkbruk, direkte og digitalt som oppfattes seksuelt krenkende
 • digital deling av bilder og video med seksuelt innhold (bilder av kropp, kjønnsorgan og seksuelle handlinger)
 • fysiske handlinger som oppfattes som seksuelt krenkende (beføling og seksuell utforskning)
Planen gir også støtte og råd i vurderingen av hva som er en politisak og ikke.

Her finner du planen!