I løpet av høsten 2015 tar kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord stilling til om de ønsker å jobbe videre med det såkalte storkommunealternativet, som innebærer en sammenslåing av nevnte kommuner samt Tromsø. Ved positiv innstilling blir det forhandlinger på nyåret.

I forbindelse med kommunereformen er alle norske kommuner pålagt å vurdere minimum én større geografisk modell som et alternativ til dagens kommune. Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø samarbeidet høsten 2014 i “Byregionprogrammet”, som blant annet resulterte i rapporten “Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen” (PDF). I etterkant har kommunene gått sammen om å utrede storkommunealternativet. Utredningen var ferdigstilt i august 2015.

Klikk her for å lese utredningen av storkommunealternativet.

Høsten 2015 skal de fem kommunene ytterligere bearbeide storkommuneutredningen, og ikke minst identifisere forhold som kan ha særskilt betydning for egne innbyggere. Kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen tar etter all sannsynlighet stilling til om de ønsker å gå videre til forhandlinger om en ny storkommune i desember 2015. En eventuell forhandlingsperiode starter på nyåret, og forventes å vare til i mai 2016. Endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing fattes i juni 2016.
 

Hvilken betydning får en eventuell kommunesammenslåing?

Detaljene knyttet til en ny storkommune avklares først i løpet av første halvdel av 2016, når kommunene går inn i reelle forhandlinger. Utredningen av storkommunealternativet synliggjør både positive og negative konsekvenser ved en eventuell sammenslåing.

Største positive konsekvenser:
  • Stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon
  • Større fagmiljø for hver enkelt tjeneste
  • Tilgang på mer spesialisert kompetanse
  • Større økonomisk fleksibilitet
  • Mulighet til å bli en sterkere regional aktør

Største negative konsekvenser:
  • Svakere politisk representasjon
  • Opplevelse av større avstand til politikere og saksbehandlere
Vil du vite mer om konsekvensene av å gå inn i en ny storkommune?
Les våre ofte stilte spørsmål og svar om kommunereformen.

Hvordan kan du som innbygger engasjere deg?

Første folkemøte om kommunereformen skjer på grendehuset i Lakselvbukt tirsdag 3. mai klokken 1800-2000.
Ordfører Jarle Aarbakke leder møtet og vil gjerne høre dine synspunkter. Hva betyr det dersom Tromsø slår seg sammen med Lyngen, Storfjord og Karlsøy og blir en storkommune?

De neste møtene avholdes:

Mandag 9. mai
Brensholmen/Sommarøy kl 1800-2000
Sted: Ungdomshuset på Brensholmen

Tirsdag 10. mai
Tromsø kl 1800-2000
Sted: Kommunestyresalen

Vi håper på godt oppmøte og stort engasjement. Du kan også engasjere deg på kommunens Facebook-side.

Vil du se video av den første debatten?

12. august 2015 ble utredningen av storkommunealternativet overlevert til de fem kommunene. I videoen kan du se presentasjonen av rapporten fra PwC, etterfulgt av en panel med alle ordførere/byrådsleder. De sier litt om prosessen videre i egne kommuner.