Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - byggesak

Slik søker du

I utgangspunktet skal tiltak belegges med ansvar for de forskjellige fagområdene et tiltak omfatter. Ved tiltak på egen bolig kan tiltakshaver (eier) gis selvbyggeransvar. 

Noen mindre tiltak kan utføres av tiltakshaver selv uten at tiltaket belegges med ansvar. Noen tiltak krever ikke søknad.

Søk om tiltak med ansvarsrett

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig, dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige.
 

Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:
 
a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
c) fasadeendring
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
h) oppføring av innhegning mot veg
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd bokstav m.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen

Ansvarsrett gis av kommunen etter søknad til foretak som har dokumentert at de har kunnskap og erfaring som sansynliggjør at de kan utføre tiltaket slik det er beskrevet.
De enkelte rollenes ansvar er beskrevet i SAK10 kapittel 12

Søk med ansvarsrett

Søk om tiltak uten ansvarsrett

Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak som for eksempel tilbygg opp mot 50 m2, frittliggende bygning på 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse eller bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Videre kan tiltakshaver selv forestå oppføring av alminnelig driftsbygning på inntil 1000 m2 BRA og midlertidige byggverk som ikke skal stå utover to år.

Tiltak som krever søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver

a) mindre tiltak på bebygd eiendom 
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år 
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

Kommunen kan vurdere at også andre mindre tiltak som er søknadspliktige kan forestås av tiltakshaver

Søk uten ansvarsretter

Unntak fra søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Unntak forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes.

Eksempler på tiltak som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse er redskapsbod på inntil 15 m2, ikke-bærende vegger og enkle installasjoner innenfor en branncelle i eksisterende byggverk, samt utendørs levegger, mindre antennesystem og lokal drenering.
 

Plan- og bygningsloven §20-3

Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, dersom de er i overenstemmelse med plan

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse 
b) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder 
c) mindre tiltak i eksisterende byggverk 
d) mindre tiltak utendørs 
e) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse 
f) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

Dispensasjon

Dersom noe forhold som har bestemmelser i plan, lov eller forskrift ikke er oppfylt i søknaden må det søkes om dispensasjon for forholdet.

Informasjon om dispensasjon

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: