Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i slutten av februar tilskudd på til sammen 1 milliard kroner til kommunene gjennom kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter for å kunne sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak.
 
Tromsø kommune er tildelt 7 084 537 kroner av disse midlene. Formannskapet i Tromsø kommune har fattet vedtak om disponering av disse midlene. Midlene er nå lyst ut gjennom kommunens næringsfond.
 
I vedtaket står det at 4 800 000 kroner av midlene skal lyses ut som driftsstøtte til virksomheter innen servering, reiseliv, kulturbasert næring, og virksomheter med betydelige leveranser til disse næringene.
 
Mange sliter
Det er svært mange bedrifter i næringslivet som har likviditetsmessige utfordringer som følge av pandemien, og man ønsker naturligvis å hjelpe flest mulig. Midlene er imidlertid svært begrenset, og vi har derfor landet på at man tildeler et flatt støttebeløp på 80 000 kroner til de 60 første søknadsberettigede bedriftene.
 
– Vi klarer ikke å hjelpe alle, men for mange bedrifter i de mest berørte næringene vil 80 000 kroner hjelpe på, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.
 
Serveringsbransjen, og særlig utelivet, har vært pålagt svært strenge restriksjoner som inkluderer både redusert gjestekapasitet, serveringstider og total skjenkestopp for de med skjenkebevilling.
 
Reiselivsnæringen i Tromsø er nesten utelukkende eksportrettet, og for de fleste aktørene har innreiserestriksjonene fått alvorlige konsekvenser for aktørenes drift.
 
Videre har kulturnæringen vært preget av publikumsbegrensninger, avlyste arrangementer og produksjoner. Enkelte deler av næringen har blitt kompensert bedre enn andre fra staten. Det er derfor viktig at kommunen kan tilby støtte til dem om har falt igjennom på de statlige ordningene.
 
Pengene utbetales så raskt som mulig
Både saksbehandling og utbetalinger vil gjøres fortløpende.
 
– Hele poenget med denne ordningen er at midlene må raskt ut til de bedriftene som trenger det mest. Det er derfor vi har landet på at tildeling gjøres etter først-til-mølla-prinsippet, slik at vi ikke må vente til søknadsfristen er passert før vi kan behandle innkomne søknader. Fortløpende saksbehandling og utbetaling er helt avgjørende for å få støtten ut som snart som mulig, sier ordføreren og legger til:
 
– Vi håper med dette også at informasjon om støtteordningen kommer ut til alle så tidlig som mulig slik at rammede bedrifter kan søke med mest mulig lik forutsetning for tildeling av gjenstående midler.
 
Håper på mer
Regjeringen har uttrykt at det vil komme ytterligere 750 millioner til kommunene i tiden etter påske.
 
– Kommunen håper derfor det blir mulighet for å lyse ut mer midler i tiden fremover.

 

Slik søker du krisemidler til din virksomhet

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget tilskudd på 7 084 537 kroner til Tromsø kommune over kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 45/12 under møte 6. april 2021 at 4 800 000 kroner av midlene skal utlyses som driftsstøtte til særlig berørte næringer.


Støtteordning: Kompensasjon til lokale virksomheter som er hardt rammet av smitteverntiltak
Dersom din virksomhet driver innen servering-, reiseliv-, kulturbasert næring eller har betydelig omsetning som leverandør til disse næringene, kan du nå søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at 4 800 000 kroner skal disponeres til denne støtteordningen, hvor virksomheter kan søke om en flat engangsstøtte på 80 000 kroner. Tildeling av midlene skjer etter først-til-mølla prinsippet, og støtte tildeles de 60 første berettigede virksomheter som søker. Les mer om bakgrunnen for ordningen her.

Vurdering
For å være berettiget støtte fra denne ordningen må søknader tilfredsstille følgende åtte tildelingskriterier:

 1. Midlene fra denne ordningen skal prioriteres til bedrifter fra servering, reiseliv, kultur, samt aktører med betydelige leveranser til disse næringene.

 2. Støtten skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og avdrag og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift.

 3. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Støtten vil bli behovsprøvd.

 4. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.

 5. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk.

 6. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 millioner kroner for 2019, og vise til en økonomisk situasjon som tilsier grei overlevingsevne.

 7. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker som manglende skatt- eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.

 8. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.


Hvordan søke?

 • Søknader til ordningen leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. (NB! Søkeportalen er nå stengt da vi har mottatt et stort og tilstrekkelig antall søknader.)

Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning.no fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil ikke ta mer enn 15 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Hva må du ha klart?
Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon:

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten

 2. Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller de åtte tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette.


Saksbehandling
Ettersom støttebeløp er under 100 000 kroner, vil alle søknadene til denne ordningen behandles av administrasjonen. Søknadsbehandlingen og eventuell utbetaling skjer fortløpende så lenge det fortsatt er midler tilgjengelig.

Offentlighet
Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Regelverk for bagatellmessig støtte
Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200 000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune.

Kontaktinfo:
Dersom du har spørsmål om støtteordningen kan du ta kontakt med:

Haakon Worum
Næringsrådgiver, seksjon for plan og utvikling
Haakon.Worum@tromso.kommune.no