Slik søker du

Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen gjøres elektronisk

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dere må være folkeregistert i Tromsø kommune for å søke her. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Husholdning og dokumentasjon

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 30 % av det den betaler for det første barnet.
 • Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding (selvangivelse). For barnehageåret 2019-2020 blir det skattemelding for 2018.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile dine faktiske skattepliktige inntekter. Har du skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen er du pliktig til å opplyse om dette.
 • Kan du ikke legge frem skattemelding, eller ved vesentlig og varig inntektsnedgang, må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de to siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV.  Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.
 • Det må fremkomme på all dokumentasjon hvem inntekten gjelder.
Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem.