Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med et eget organisasjonsnummer. Næringsvirksomheter, skoler og barnehager kan også selv stå som søkere. Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som eksempelvis transportmidler for barnehageansatte.

Fristen for å søke om midler fra Miljømillionen 2018 er nå gått ut. 

Har du spørsmål om Miljømillionen eller søknadsprosessen? Ta kontakt med Marta Jansen på e-post marta.k.jansen@tromso.kommune.no eller telefon 948 49 394

Visse kriterier
Disse syv kriteriene må oppfylles om man skal kunne stå som godkjent søker av midlene.
  • Tiltak bør fortrinnsvis ha en langsiktig effekt, for eksempel gjennom holdningspåvirkning.
  • Tiltak med bred samfunnsmessig betydning, spesielt for barn og unge, prioriteres.
  • Tiltak som godt passer inn i kommunens strategi på området klima, miljø og energi, prioriteres.
  • Det er videre lagt vekt på om nødvendig tilleggsfinansiering er sannsynlig – dette må dokumenteres før tilskuddet utbetales. Det er også lagt vekt på samarbeid med andre grupper i befolkning eller næringsliv.
  • De fleste søknader honoreres med beløpet som det er søkt om, men noen kan bli delvis innvilget. Søkere må da dokumentere at de enten kan gjennomføre tiltaket sitt med redusert tilskudd, alternativt legge frem en ny tiltaksplan for godkjenning.
  • Tiltakene skal etter prosjektets slutt dokumenteres gjennom bilder, tekst og et enkelt regnskap i elektronisk skjema.
  • Miljømillionen tildeles ikke til permanente investeringer hos selskaper.
Det er også en forutsetning at midlene som tildeles for 2018 skal benyttes i løpet av kalenderåret 2018 og 2019. Det er ikke mulig å motta kommunale tilskudd etter mer enn én ordning. For de kommende årene blir det satt frist på gjennomføring på 1 år.

Du kan for eksempel søke om tilskudd til opprydding i inn- og utmark, tiltak for plastfri by og havneopprydding, kunnskapsformidling, grønn mobilitet eller urbant landbruk. Her kan du se flere eksempler på hva en kan søke om midler til.