Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Det kan søkes tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, informasjonstiltak om det norske samfunn, informasjon om lover og regler, norsktrening, leksehjelp, arbeidstrening, arbeid mot rasisme og diskriminering, økt mangfold i lokalsamfunn, forebyggende tiltak om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, oppvekst og språk kan være noen eksempler på tiltak.
 

På nettsiden Tilskudd finner du mer informasjon om ordningen.

Målgruppen er flyktninger, innvandrere, beboere i asylmottak og øvrig befolkning.

Målsettingen med tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn er å skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 20. februar 2021. Tilskuddet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).