Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. 

Hva kan man søke om tilskudd til: 
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter 
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter 
  • Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer 

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser 2020
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene. 

Målgruppen i tilskuddsordningen er Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Hva kan man søke om tilskudd til: 
  • Det kan søkes om tilskudd til å etablere eller videreutvikle åpne og inkluderende møteplasser. 
  • Det kan søkes om og innvilges midler for inntil en treårsperiode  
  • Søknader om rene investeringstilskudd gis kun for ett år av gangen. 
  
Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 13. desember 2019. Søk her