Søknadspakken for søknad om byggetiltak uten ansvarsrett

Her får du en oversikt over hva du må gjøre og hva du trenger når du skal søke om tiltak uten ansvarsrett.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett brukes ved tilbygg, fasadeendringe, garasje og andre mindre frittliggende bygg som naust m.m. Tiltakshaver kan i disse tilfeller selv stå som ansvarlig for byggingen.

Søknadspakken

Tromsø kommune har laget en egen søknadspakke til søknader om tiltak uten ansvarsrett. Denne inneholder informasjon, blanketter du trenger og en veiledning på hvordan du utarbeider en komplett søknad.

En komplett søknad skal inneholde

  • Utfylt søknadsblankett (blankett 5153).
  • Situasjonsplan - byggetiltaket inntegnet og målsatt på situasjonskartet.
  • Målsatte tegninger (fasade-, snitt- og plantegninger).
  • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
  • Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)
  • Utfylt skjema "Melding til matrikkel" ved endring i bruksareal (BRA) eller antall rom
  • Eventuell dispensasjonssøknad
  • Eventuell avstandserklæring fra nabo
Last ned dokumenter til søknadspakken 

Blanketter til byggesøknader finner du hos Direktoratet for byggkvalitet 
 

Situasjonsplan

Det må brukes et situasjonskart til å lage en situasjonsplan for byggetiltaket. Situasjonsplanen skal vise tiltakets nøyaktige plassering, utvendige mål og avstander til nabogrense, regulert veg og nærliggende bygninger.

Forenklet situasjonskart benyttes ved søknad om fradeling, seksjonering, avkjørsel, riving, innhegning, oppsetting av skilt, fasade- og bruksendringer, samt alle innvendige arbeider. Også ved søknad om takopplett eller ark som ikke endrer takflatens utstrekning.

Forenklet situasjonskart er en enkelt utskrift av kommunens digitale kart, og kan skrives gratis ut fra Tromsøkartet (Kommunekart).

Standard situasjonskart kreves ved alle ordinære byggesøknader om nybygg og tilbygg, samt ved søknad om ominnredning til flere boenheter. Leveranse av standard situasjonskart inkluderer også temakart plan (arealplan), bestemmelser, naboliste, informasjon om nabolisten og annet relevant materiale. 

Bestill standard situasjonskart her 

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: