Byrådet skal legge til rette for innsyn fra kommunestyret og for innsyn for innbyggerne jf. Offentlighetsloven.

Faste kommunestyrerepresentanter kan mellom kommunestyre- og komitémøter sende inn skriftlige spørsmål til ordfører, komitéledere eller byrådet. Dette er slått fast i §22 i «Reglement for Tromsø kommunestyre». Spørsmålsstiller har krav på å få svar innen syv kalenderdager – dog ikke mindre enn fem virkedager.

Spørsmål og svar skal protokolleres. De registreres daglig i kommunens postjournal.
I tillegg legges spørsmål og svar ut på denne siden.

Desember 2014

Utregning av eget forslag til budsjett og økonomiplan - Helga Marie Bjerke (Krf) Forslag til driftsbudsjett
Konsulentkostnader HESO - Kristin Røymo (Ap)
Sammenligning av tjenesterammene - Kristin Røymo (AP)
Barnehagefinansiering - Jens Ingvald Olsen (Rødt)
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Jens Ingvald Olsen (Rødt)
Idrettslaget ved Brann og redning - Jens Ingvald Olsen (Rødt)
Steinbruddet i Workinnmarka - Jens Ingvald Olsen (Rødt)
Varme måltider i SFO - Brynmor Evans (MDG)
Varme måltider i barnehagene - Brynmor Evans (MDG)
Midlertidige boliger - Kristin Røymo (Ap)
Parkeringsavgift på kommunale eiendommer - Grønn parkering - Jens Ingvald Olsen (Rødt)
Økning av parkeringsavgiften for fastboende i sentrum - Brage Larsen Sollund (Ap)
Kjøp av tjenester og tiltak i Barneverntjenesten - Kristin Røymo (Ap)
Kjøp av tjenester og tiltak i Barneverntjenesten - Gunhild Johansen (SV)
Bosetting av flyktninger med særskilt behov for helseoppgølging - Brynmor Evans (MDG)
Oversikt over utgifter til vikarer fra vikarbyråer - Kristin Røymo (Ap)
Bruk av timebaserte årsverk - Omorganisering på kultur - Kristin Røymo (Ap)
Kutt i budsjettet til Byggforvaltningen - Kristin Røymo (Ap)
Revidert budsjett til politisk og administrativ styring og støtte - Kristin Røymo (Ap)
Interne finanstransaksjoner i budsjettet - Kristin Røymo (Ap)
Fremtidig organisering av Fagrent - Kristin Røymo (Ap) Ansattes rett til medvirkning ved konkurranseutsetting
Effektiviseringskrav for Fagrent - Kristin Røymo (Ap)
Kvalitetsteamets rolle og KUTT-teamet - Kristin Røymo (Ap)
Reduksjon av posten fellesutgifter i budsjettet - Kristin Røymo (Ap)
Eiendomsskatt - Kristin Røymo (Ap) - svar
Omorganisering av tjenesterammer i budsjettdokumentet - Kristin Røymo (Ap) - svar
Budsjett og nøkkeltall - Kristin Røymo (Ap) - svar
Ansvarsrammen 1204 Barnevern til private barnevernsinstitusjoner - Gunhild Johansen (SV) - svar
Bedre oversikt over økonomien innenfor rus- og psykiatrisektoren - Kristin Røymo (Ap)
Kostnader til midlertidige boliger - Kristin Røymo (Ap) - svar
Vekst i detaljbudsjettet til Tildelingskontoret - oppgølgingsspørsmål - Kristin Røymo (Ap)
Vekst i detaljbudsjettet til Tildelingskontoret - Kristin Røymo (Ap)
Konsulentbruk innenfor helse- og omsorgsområdet - Kristin Røymo (Ap) - svar
Brukermedvirkning, døgnplasser og etterbehandlingsplasser - Brynmor Evans (MDG) - svar
Barnevernets budsjett, fordeling i fosterhjem, offentlig institusjon og private virksomheter - Kristin Røymo (Ap)
Lokal læreplan for Tromsø kommune- Kristin Røymo (Ap)
Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i grunnskolen - Kristin Røymo (Ap)
Grønn parkering - Jens Ingvald Olsen (R)
Budsjettet - Brage Larsen Sollund (Ap)