Satsingsområde: barns medvirkning

Vår satsingsområde er barns medvirkning. I den nye barnehageloven, og i revidert rammeplan, er barns mulighet til å påvirke sin egen hverdag forsterket. Det er sterkt knyttet opp mot FNs barnekonvensjon, som ble norsk lov i 2003. Barnas interesser og nysgjerrighet er utgangspunktet for temaer/ prosjekter som det blir jobbet med. Barn skal få mulighet til å gjennomføre, og prøve ut sine egne tanker og teorier. Barn er kompetente mennesker som har mange ferdigheter, og mange måter å uttrykke seg på. Barna kan være med på å skape sine egne læringsarenaer, bare det er dyktige voksne som ser deres ferdigheter og interesser, og som kan hjelpe ungene videre ved å gi den nødvendig støtte og veiledning.

Tur, uteliv og dokumentasjon

Barnehagen har faste turdager for alle basene. Vi bruker området rundt barnehagen aktivt både til lek, læring, undring og utfordringer.

Barnas arbeid og læring blir dokumentert. Dokumentasjonen skal i tillegg til å være informerende for foreldre, barn og ansatte, også brukes til refleksjon og utvikling av ny prosjekter.

Aktivt arbeid for å forebygge mobbing

Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» I Storvollen barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar. Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Kokk i barnehagen for kvalitet i kostholdet

Kokken serverer variert og næringsrik mat til barna. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke. 

Vennskapsgrupper – forberedelse til skolestart

Vennskapsgrupper 2019:
Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord/Ersfjord - Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal få bli kjent med fremtidige klassevenner, og med skolens/SFO’s områder (ute og inne).
Barna møtes i grupper, etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes 6-7 ganger fra april-juni (onsdager). Dette er et tilbud vi gir i samarbeid med skolene Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva, Kaldfjord og Ersfjord.

Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage. Kontakt nærmeste barnehage eller fagleder i Slettaelva barnehage for å få vite mer: randi.lise.groholt@tromso.kommune.no

Våre planer

Her kan du lese vår årsplan:
Årsplan Storvollen bhg.pdf
Brosjyre smittevern i barnehager.pdf

Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagen.