Våre satsingsområder 2018 - 2020

1.  Barns språk og språkutvikling
 I forbindelse med tema språk, har vi valgt å ta i bruk Språkløypen, "Språk og leseaktivitet", som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt kunnskap om barns språklæring.
De får nye erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk.

 
2. Barns læringsmiljø
 Læringsmiljøet i barnehagen består av kulturelle, relasjonelle og de fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel. (Kvalitetsutviklingsplanen for Tromsø Kommune, s.14)
Storvollen barnehage har ansvar for å legge til rette for et godt sosialt miljø, der alle barna får oppgaver de kan vokse på i forhold til å ta hensyn til hverandre, lære å vente på tur, hjelpe hverandre. Vi skal legge til rette for at det er rom for alle og vi skal lære barna å ta hensyn til hverandre, uavhengig av hvem vi er . Det er også viktig for å å ta vare på mangfoldet.

Tur, uteliv og dokumentasjon

Barnehagen har faste turdager for alle basene. Vi bruker området rundt barnehagen aktivt både til lek, læring, undring og utfordringer.

Barnas arbeid og læring blir dokumentert. Dokumentasjonen skal i tillegg til å være informerende for foreldre, barn og ansatte, også brukes til refleksjon og utvikling av ny prosjekter.

Aktivt arbeid for å forebygge mobbing

Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» I Storvollen barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar. Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Kokk i barnehagen for kvalitet i kostholdet

Kokken serverer variert og næringsrik mat til barna. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke. 

Vennskapsgrupper – forberedelse til skolestart

Vennskapsgrupper 2019:
Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord/Ersfjord - Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal få bli kjent med fremtidige klassevenner, og med skolens/SFO’s områder (ute og inne).
Barna møtes i grupper, etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes 6-7 ganger fra april-juni (onsdager). Dette er et tilbud vi gir i samarbeid med skolene Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva, Kaldfjord og Ersfjord.

Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage. Kontakt nærmeste barnehage eller fagleder i Slettaelva barnehage for å få vite mer: randi.lise.groholt@tromso.kommune.no

Våre planer

Foreldresamarbeid. Samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget (SU) skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er i følge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.
 
Medlemmer i SU, 2018/ 2019:  

Foreldrerepresentanter:
Siri Ellingsen, sielling@hotmail.com
Lisa Andreassen

Personalrepresentanter:
Inger Søreng,  inger.soreng@tromso.kommune.no.        Tlf.: 94140093
Hilde Rita Paulsen, hilde.rita.paulsen@tromso.kommune.no  Tlf.: 46918585 (Leder)