Satsningsområde

Vi har valgt ut ett av fagområdene; språk, tekst og kommunikasjon, som vi skal fordype oss i her i barnehagen fra og med høsten 2010. Barn tilegner seg språk og kommunikasjonsferdigheter sammen med andre mennesker, gjennom hele dagen og gjennom ulike aktiviteter. Språk, tekst og kommunikasjon som barna møter i førskolealderen, legger grunnlaget for senere lese- og skriveopplæring. Dette synes vi er spesielt viktig, og ønsker derfor å fordype oss i dette temaet. Innenfor hvert tema vi arbeider med, skal vi jobbe spesielt med aktiviteter som knyttes opp rundt språk, tekst og kommunikasjon. Vi skal jobbe med førskolegruppe for 5-åringene, slik at de på denne måten får gjort skoleforberedende aktiviteter som er tilpasset deres alder.

Om lek og vennskap hos oss

I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I leken overføres også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn, hvor yngre barn tillærer seg lekekoder ved å være med i lek med eldre barn. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet.

Personalet i barnehagen er tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek gir vi særskilt oppfølging til. Leken har også en stor betydning for barnas læring blant annet språklig, emosjonelt, sosial, motorisk og kognitivt. Derfor er det viktig at de voksne viser respekt for leken og at det settes av rom og tid for lek både ute og inne.