Som ansatt i Tromsø kommune har du en rekke tilbud og utviklingsmuligheter. Vi har også gode forsikrings- og pensjonsordninger.
  • Kurs og opplæring: Gjennom året arrangerer vi en rekke kurs og opplæring innenfor ulike fagfelt.
  • Bedriftsidretten arrangerer trening i innebandy, fotball og basketball.
  • Fritidsboliger i Simavika og Rya: Ansatte kan leie hytte i Rya eller hus og båt i Simavika.
  • Trening: Ansatte kan få rabatt på en rekke ulike treningssentre.
  • Tromsø kommunes blandakor øver en gang i uken.
  • Rabatt på teater gjennom ordningen med teaterkontakt.
Mer informasjon om de ulike tilbudene finnes på kommunens intranett.

Forsikring

Som ansatt i Tromsø kommune er du omfattet av kommunens kollektive personalforsikringer. Forsikringsordningene omfatter alle ansatte som kommunen har forsikringsplikt overfor etter lov om yrkesskadeforsikring og den til enhver tid gjeldende tariffavtale.

Tromsø kommune har følgende forsikringsavtaler:

  • Gruppelivsforsikring i henhold til hovedtariffavtalens §10
  • ​Yrkesskadeforsikring i henhold til lov om yrkesskade og hovedtariffavtalens §11
  • Ulykkesforsikring i fritid for ansatte
  • Reiseforsikring på godkjente tjenestereiser

Pensjon

Tromsø kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Tromsø kommune, inkludert noen av de kommunale foretak/selskap. Unntaket gjelder sykepleiere og undervisningspersonell som har egne ordninger. Med offentlig tjenestepensjon i Tromsø kommunale pensjonskasse har du en av Norges beste pensjonsordninger.

Medlemskapet i pensjonskassen er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt. Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.