Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 05 78
E-post

Åpningstid kundemottak mandag til fredag
Kl 1000 - 1400
Ut over denne åpningstid gjøres henvendelser til Hjemmetjenesten

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø

Telefonliste til ansatte/saksbehandlere

Enhetsleder: Åshild Moen
Telefon: 950 89 166

Organisering og saksbehandling

Tildelingskontoret for barn og unge 0-23 år

Tildelingskontoret for barn og unge 0-23 år saksbehandler søknader om helsetjenester med en varighet på minimum to uker.

Tjenester det kan søkes om er:
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 • Plass i institusjon (barnebolig)
 • Nødvendig pårørendestøtte, opplæring og veiledning
 • Avlastningstiltak og omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Det søkes på felles søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Det er et felles søknadsskjema for hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, omsorgsbolig, omsorgslønn, trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent, avlastning, kortidsopphold i institusjon, rehabiliteringsopphold, langtidsopphold i institusjon/sykehjem, arbeid og aktivitetstilbud, fyioterapi, ergoterapi og individuell plan.
 

Egenandeler

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon
Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stilt garanti for oppholdet.
Se helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Søknadsskjemaer og informasjon om egenandeler
Informasjon om egenandel for opphold i institusjon, infoskriv og søknadsskjema for fradrag for boutgifter finner du på skjemasiden vår under helse og omsorg.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder også for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Kan du tenke deg å bli støttekontakt eller privat avlaster?

Tildelingskontoret søker etter oppdragsgivere som avlastere og støttekontakter til brukere i ulike aldersgrupper, med fysiske-, psykiske- og/eller sosiale funksjonsnedsettelser. Oppdragene vil variere i forhold til brukers behov. Oppdragene kan fint kombineres med jobb, studie eller avklart uføretrygd. Vi krever at du er over 18 år, men du kan godt være en sprek pensjonist.
 • Et støttekontaktoppdrag er vanligvis 3 timer i uka.
 • Et avlasteroppdrag er vanligvis over en helg fra fredag kveld til søndag kveld. Bruker overnatter oftest i avlasters hjem.
Du binder deg til å arbeide det antall timer som står i brukers vedtak hver uke, samt til fem ukers ferie per år. Dersom du vet at du kommer til å være fraværende 2-3 måneder om sommeren, samt flere uker både i jul og påske, så er ikke dette rette oppdraget for deg.
 
Støttekontakt omfatter f.eks. tilbud om å gå på tur, gå på kino, svømming, trening, bibliotekbesøk, samt å delta på de fritidsaktiviteter som bruker ønsker å delta på. Når det gjelder privat avlastning så er det omsorgspersonen som skal få nødvendig hvile, mens bruker får et forsvarlig omsorgstilbud.

 

Last ned søknadskjema (DOC) (PDF

Ta gjerne kontakt med Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av søknaden.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Katrin Reil Conradi på e-post eller telefon 915 72 248. 

Søknad med attester og referanser sendes Tildelingskontoret, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller på e-post.

Søknader behandles fortløpende

 • Vi har til enhver tid behov for flere støttekontakter og private avlastere. Innsendte søknader vurderes fortløpende.
 • Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter motiverte personer over 18 år, som behersker norsk så godt at våre brukere forstår hva som blir sagt.
 • Avlønning etter gjeldende satser fastsatt av Tromsø kommune.
 • Gyldig politiattest kreves før avtale inngås.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Støttekontakter/private avlastere inngår ikke i fritt brukervalg.

Utgiftsdekning
Bruker betaler selv for sine aktiviteter. Støttekontakter mottar kr 400 per måned for sine utgifter, ingen dekning av transportutgifter. Ikke krav om å levere kvitteringer. Privat helgeavlastere mottar kr 190 i dekning for mat per døgn.

Avlastning og korttidsopphold

Privat og kommunalt avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede/ fysisk funksjonshemmede (barn og unge). Privat og kommunal avlastning søkes til Tildelingskontoret.

Hverdagsrehabilitering

Kontaktinformasjon
Telefon: 477 04 563
E-post

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Tromsø kommune tilbyr hverdagsrehabilitering til deg over 18 år som
 • Ønsker å være aktiv og bo hjemme
 • Er motivert for å klare deg selv
 • Som har opplevd svekkelse, sykdom eller skade
 • Har noe hjelp i hverdagen og som står i fare for å ha behov for mer
 • Som opplever hverdagen som utfordrende
Eksempler på aktiviteter
 • Gå i trappen for å hente avisen
 • Dusje selv
 • Komme deg inn og ut av senga
 • Tilberede måltider
 • Mestre personlig hygiene
 • Kle på deg                                                                                              
 • Handle varer i butikken
 • Gå utendørs
 • Ta bussen
Hva er hverdagsrehabilitering?
 • Starter med spørsmålet; «hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?»
 • Du setter deg mål på hva du ønsker å oppnå.
 • Aktiviteter og tilrettelegging skjer hjemme hos deg eller i ditt nærområde.
 • Hverdagsrehabiliteringen pågår i en periode på fire uker, tre til fem dager i uken.
Hvem er hverdagsrehabiliteringsteamet?
Vi er et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere som skal bidra til at du oppnår dine mål.

Hvaforventer  vi av deg?
Du er motivert til å gjøre en innsats.
 
Søknaden om hverdagsrehabilitering sendes Tildelingskontoret. Ta kontakt med Tildelingskontoret for mer informasjon.