Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 05 78
E-post: koordinering.post@tromso.kommune.no​

Åpningstid kundemottak mandag til fredag
Kl 1000 - 1400
Ut over denne åpningstid gjøres henvendelser til hjemmetjenesten

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø

Telefonliste til ansatte/saksbehandlere

Enhetsleder: Åshild Moen
Telefon: 950 89 166
E-post: ashild.moen@tromso.kommune.no

Organisering og saksbehandling

Helsetjenester for barn og unge 0-23 år

Koordinerende helse- og omsorgskontor behandler søknader om helsetjenester med en varighet på minimum to uker.

Tjenester det kan søkes om er:
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 • Plass i institusjon (barnebolig)
 • Nødvendig pårørendestøtte, opplæring og veiledning
 • Avlastningstiltak og omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Det søkes på felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Det er et felles søknadsskjema for hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, omsorgsbolig, omsorgslønn, trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent, avlastning, kortidsopphold i institusjon, rehabiliteringsopphold, langtidsopphold i institusjon/sykehjem, arbeid og aktivitetstilbud, fyioterapi, ergoterapi og individuell plan.

Egenandeler og betaling

På siden betalingssatser 2021 finner du betalingssatser og priser for helse og omsorgstjenester.

Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stilt garanti for oppholdet.

Se helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for mere informasjon.
 
Søknadsskjemaer og informasjon om egenandeler
Informasjon om egenandel for opphold i institusjon, infoskriv og søknadsskjema for fradrag for boutgifter finner du på skjemasiden vår under helse og omsorg.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder også for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Vil du bli støttekontakt eller privat avlaster?

Vi søker etter oppdragsgivere som avlastere og støttekontakter til brukere i ulike aldersgrupper, med fysiske-, psykiske- og/eller sosiale funksjonsnedsettelser. Vi søker også etter fast ansatte private avlastere til samme målgruppe. Oppdragene vil variere i forhold til brukers behov. Oppdragene kan fint kombineres med jobb, studie eller avklart uføretrygd. Vi krever at du er over 18 år, men du kan godt være en sprek pensjonist.

Du binder deg til å arbeide det antall timer som står i brukers vedtak hver uke, samt til fem ukers ferie per år. Dersom du vet at du kommer til å være fraværende 2-3 måneder om sommeren, samt flere uker både i jul og påske, så er ikke dette rette oppdraget for deg.

Vil du bli støttekontakt?
Støttekontakt omfatter f.eks. tilbud om å gå på tur, gå på kino, svømming, trening, bibliotekbesøk, samt å delta på de fritidsaktiviteter som bruker ønsker å delta på. Når det gjelder privat avlastning så er det omsorgspersonen som skal få nødvendig hvile, mens bruker får et forsvarlig omsorgstilbud. Utgiftsdekning støttekontakter kreves i dataprogrammet Expense, med fast sats 400 kr/mnd. Transportutgifter dekkes ikke.
 • Et støttekontaktoppdrag er vanligvis 3 timer i uka.
Vil du bli privat avlaster?
De fleste private avlastere vil bli fast ansatt i Tromsø kommune, med de samme plikter og rettigheter som alle andre fast ansatte i kommunen. Som fast ansatt binder du deg til å arbeide det antall timer pr måned som står i brukers vedtak/din arbeidskontrakt, samt til fem ukers ferie per år. Utgiftsdekning private avlastere kreves i dataprogrammet Expense, etter faste satser fastsatt av Kommunenes sentralforbund.  Transportutgifter dekkes kun ved henting og levering av barnet/ungdommen innenfor Tromsø kommune. 
 • Et avlasteroppdrag er vanligvis over en helg fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 16:00. Alle døgnets timer betales med samme timespris fastsatt av Kommunenes sentralforbund.Bruker overnatter oftest i avlasters hjem.

Last ned søknadskjema (DOC) (PDF)

Ta gjerne kontakt med Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av søknaden.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Katrin Reil Conradi på e-post eller telefon 915 72 248. 

Søknad med attester og referanser sendes Koordinerende helse- og omsorgskontor, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller på e-post.

Vi har til enhver tid behov for flere støttekontakter og private avlastere. Innsendte søknader vurderes fortløpende.Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter motiverte personer over 18 år, som behersker norsk så godt at våre brukere forstår hva som blir sagt. Avlønning etter gjeldende satser fastsatt av Tromsø kommune. Gyldig politiattest kreves før avtale inngås.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Støttekontakter/private avlastere inngår ikke i fritt brukervalg.

 

Avlastning og korttidsopphold

Privat og kommunalt avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede/ fysisk funksjonshemmede (barn og unge, voksne og eldre) søkes til Koordinerende helse- og omsorgskontor.

Se Adresse og telefonliste for områdene

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Hverdagsrehabilitering

Kontaktinformasjon
Telefon: 477 04 563
E-post: postmottak.hverdagsrehabilitering@tromso.kommune.no
Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Tromsø kommune tilbyr hverdagsrehabilitering til deg over 18 år som;
 • Ønsker å være aktiv og bo hjemme
 • Er motivert for å klare deg selv
 • Som har opplevd svekkelse, sykdom eller skade
 • Har noe hjelp i hverdagen og som står i fare for å ha behov for mer
 • Som opplever hverdagen som utfordrende
Eksempler på aktiviteter;
 • Gå i trappen for å hente avisen
 • Dusje selv
 • Komme deg inn og ut av senga
 • Tilberede måltider
 • Mestre personlig hygiene
 • Kle på deg                                                                                              
 • Handle varer i butikken
 • Gå utendørs
 • Ta bussen
Hva er hverdagsrehabilitering?
Starter med spørsmålet; «hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?»
Du setter deg mål på hva du ønsker å oppnå.
Aktiviteter og tilrettelegging skjer hjemme hos deg eller i ditt nærområde.
Hverdagsrehabiliteringen pågår i en periode på fire uker, tre til fem dager i uken.

Hvem er hverdagsrehabiliteringsteamet?
Vi er et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere som skal bidra til at du oppnår dine mål.

Hva forventer vi av deg?
Du er motivert til å gjøre en innsats.
 
Søknaden om hverdagsrehabilitering sendes Koordinerende helse- og omsorgskontor. Ta kontakt for mer informasjon.
Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester