Vi har mange tilskuddsordninger innenfor kultur og idrett, nærmiljø og frivillighet. De fleste har søknadsfrist 1. desember. ​

Barne- og ungdomsaktiviteter - frivilligmillionen

Over "frivilligmillionen" gis det tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom basert på frivillig arbeid. Lag, foreninger og andre aktører kan søke om midler til aktiviteter og arrangementer basert på frivillig innsats som styrker kultur, idrett og fritidstilbud til barn og unge. Barn og unges medvirkning vektlegges.

Det er ingen fast søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. Søknadsfristen gjelder tilskudd for påfølgende år, og må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. 

Elektronisk søknadsskjema skal brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema skal brukes for å rapportere på tilskudd.

Søknadsskjema for tilskudd til Lek og friluftsliv finner du her.

Tilskuddsordningene "Frivilligmillionen" og" nærmiljø og frivillighet" har ingen søknadsfrist og behandles fortløpende hele året.

Barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet

Kriterier for tilskudd
 • Det gis tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor aktuell aldersgruppe (defineres av søker)
 • Lag og foreninger, FAU, elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott!
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tiltaket er tilpasset alle
 • Tiltaket skal være rusfritt
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.
 

Diverse kulturformål

Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans og teater film, amatørteater for barn og unge, fortrinnsvis til mindre arrangement og produksjoner og markerings- og kulturdager innen amatørkulturen.

Det gis tilskudd til

 • Arrangementer, prosjekter og andre tiltak innen hele kulturfeltet.
 • Utstillinger, forestillinger og konserter m.m. som har et avtalt arrangementsopplegg på institusjoner, skoler, samfunnshus og lignende i kommunens distrikt vil kunne få turnestøtte.
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Idrett

Innenfor idrett er det tre tilskuddsordninger
 • Investeringer i private idrettsanlegg - Ordningen gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg kan søke. Tilskudd til nærmiljøanlegg (balløkker, skilekeanlegg og lignende) søkes over egen tilskuddsordning.
   
 • Drift av private idrettsanlegg - Ordningen gjelder drift av idrettsanlegg som er eid av lag og foreninger. Idrettslag og foreninger som eier og driver egne idrettsanlegg kan søke. Driftsregnskap fra foregående år skal vedlegges søknaden.
   
 • Innkjøp av idrettsutstyr - Ordningen gjelder kjøp av nødvendig idrettsutstyr, eks. minimål, skøytesett til utlån, turnutstyr etc. for å kunne drive ulike fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede. Gjelder ikke personlig utstyr som klær og sko. Lag og foreninger som driver idrett eller fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede kan søke.
Søk via: Elektronisk søknadsskjema 
 

Kulturvern

Formålet er å fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle og komme allmennheten til gode.

Det gis tilskudd til
 • Vern, sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.
 • Dokumentasjon, publikasjon og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.
Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner, sameier, stiftelser, privatpersoner og frivillige. Tiltak i regi av organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen, kan ikke få støtte.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Kunst- og kulturtiltak for profesjonelle

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen kunst, litteratur, musikk, film, scenekunst/dans og evt tverrfaglige prosjekt. 

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Lek og friluftsliv

Vi vil sikre gode anlegg for lek og friluftsliv. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre gode anlegg for lek og friluftsliv gjennom å fremme frivillig engasjement og aktivitet. Det gis tilskudd til opprusting av lekeplasser, som for eksempel innkjøp av materialer, lekeutstyr og beplantning, samt tilskudd til enkle fysiske tiltak i nærmiljøet som fremmer friluftslivet.  

Det er satt av 250 000 kr som fordeles ut fra type tiltak og aktiviteten det vil skape i nærmiljøet. Midlene tildeles i hovedsak frivillige lag og organisasjoner som driver anlegg for lek og friluftsliv. Egenandel og dugnadsinnsats er et vilkår for at midler kan utløses.

Ordningen har prioritert felles private lekeplasser, mens velforeninger som arbeider med kommunale lekeplasser har vært prioritert deretter. Søknader fra foreldreutvalg ved kommunale skoler og barnehager er ikke gitt tilskudd fra denne ordningen, da disse tiltak forutsettes dekket under kommunens egne budsjett. 

Søk tilskudd her

Lokale kulturbygg og kulturarenaer

Formålet er å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet

Det gis støtte til

 • Investeringer og rehabilitering av hus
 • Opprusting av uteområder, samt
 • Innkjøp av utstyr til forsamlingshus/kulturbygg.
Organisasjoner som er eiere av forsamlingshus av ulike typer kan søke.

Krav til søknaden/kriterier for tildeling
 • Planer for utbygging
 • Målgruppe og aktivitet (for hvem, for hva)
 • Budsjett med utgifter, finansiering, egeninnsats/dugnad
 • Driftsplan for bygget, inkludert inntekter (satser for utleie m.v.)
 • Gjennomføringsplan
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle er ivaretatt.  Mer informasjon om universell utforming finner du på Universell utforming

Musikkorps

Generell støtte til drift av korpsene og bidra til økt rekruttering av barn og unge. Ved tildeling vektlegges antall medlemmer som er barn og ungdom. Vi ber om at det oppgis antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år samt medlemmer over 20 år.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Nærmiljø og frivillighet

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til lokale tiltak innen idrett, kultur og fritid som gir økt aktivitet, inkludering og deltakelse i nærmiljøene.
Det kan søkes om tilskudd til delfinansiering av utstyr og anlegg, arrangement og aktiviteter.
Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, lag, foreninger og organisasjoner og kan det kan søkes i samhandling med kommunale tjenester.
 
Tromsø kommune vil kunne tildele opp til 50% av kostnadene for omsøkte tiltak. Det forutsettes egenandel, i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats.
Det vil ikke bli gitt tilskudd fra ordningen til følgende;
 • Utgifter i forbindelse med ordinær drift av lag/forening
 • Kostnader til ordinær drift av anlegg
 • Forprosjektering og prosjektering ifm. bygging av anlegg

Elektronisk søknadsskjema skal brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema skal brukes for å rapportere på tilskudd.

Det er ingen fast søknadsfrist. 

Tilskudd til frivillig arbeid

Det tildeles årlig kroner 500 000 til frivillige tiltak som forebygger sosiale problemer eller støtter opp om sosialt og økonomisk vanskeligstilte personer eller grupper.

Formål
Bidra til å initiere nye tiltak, samt støtte opp om det generelle frivillige sosiale arbeidet som skjer i kommunen. Tilskuddet har i hovedsak som formål å forebygge sosiale problemer eller støtte opp om sosialt og økonomisk vanskeligstilte personer eller grupper. Tilskuddet har til hensikt å øke livskvaliteten slik at målgruppen kan får en mer meningsfylt tilværelse alene eller med andre.

Hvem kan søke
Enkeltpersoner, organisasjoner, lokale lag, foreninger og prosjekter som bidrar til formålet kan søke. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på omfanget av den frivillige innsatsen og i hvilken grad dette kommer målgrupper til gode.
 
Søknadsfrist 10. mai
Søknadsfristen må overholdes for at søknaden skal bli behandlet. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Regnskap og rapport fra siste år skal vedlegges søknaden. Revisjon av beløp over kroner 20 000.

Vilkår for utbetaling av tilskudd
 • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales. Dersom det er endringer skal det gis tilbakemelding.
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak.  Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
 • I de tilfeller det gis tilsagn om underskuddsgaranti, betales det ut etter de retningslinjer som fremgår (se større kunstformidlingstiltak).
 • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Her finner du mere informasjon om ledsagerbevis

Kontaktperson
Birgit Eilertsen, Avdeling for helse og omsorg
Telefon: 482 18 351
E-post: birgit.eilertsen@tromso.kommune.no

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner ( IMDIs midler 2019). Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret , og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, oppfordres til å søke midler. 

Elektronisk søknadsskjema
 
Søknadsfrist: 25. februar 2019.

Det kan søkes tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, informasjonstiltak om det norske samfunn, informasjon om lover og regler, norsktrening, leksehjelp, forebyggende tiltak om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, oppvekst og språk kan være noen eksempler på tiltak.

Formål
Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn. ​I oppdragsbrev kan du lese mere om tilskuddsordningen.

Målgruppe
Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger
 • Del A) Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn. Tiltakene skal være knyttet til integrering av personer med innvandrerbakgrunn.
 • Del B) Støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, kunnskap i det norske samfunnet og informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv.
 • Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber med samme tematikk. 
Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Det utarbeides årsrapport og regnskap som sendes til Tromsø kommune 31. januar 2020. Ta kontakt med Evariste Nshimiyimana for mer informasjon på telefon 950 35 418

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må rapportere på mottatt tilskudd. En kortfattet rapport om hva tilskuddet er brukt til samt regnskap sendes via vårt digitale rapporteringsskjema. Det er en forutsetning at rapport og regnskap er sendt inn for å kunne søke senere år.

Rapporteringsskjema

Vilkår for tildeling av tilskudd

Tilskuddssøknadene blir behandlet i kultur-, idrett- og friluftskomiteen og deretter i formannskapet. Dette betyr at svarbrev sendes ut i slutten av mars. 
 
Vilkår for utbetaling
 • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avslutta prosjekt/tiltak. Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
 • Det skal fremgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
 • Videre skal man godta ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Søkere som vektlegger og dokumenterer tiltak for rekruttering og inkludering av deltakere fra andre land, og som er åpne for alle nasjonaliteter og livssyn, vil kunne få særskilt støtte fra de midlene som er avsatt til inkludering. I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle, er ivaretatt.

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede. Det innebærer at ledsagere for funksjonshemmede får komme gratis inn på arrangementer i alle kommuner og på alle steder hvor ordninga er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museer, fritidsparker, Riksteatret, NSB og busselskaper. 

Tromsø kommunestyre har vedtatt en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homifile, bifille og transseksuelle. Der heter det at Tromsø kommune skal:

 • Forplikte alle organisasjoner som mottar tilskudd til kunst, kultur og idrettsformål til å motarbeide alle former for diskriminering, også på grunnllag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

 • Støtte tiltak/arrangementer med formål å formidle og synliggjøre mangfold og flerkulturelle kvaliteter i samfunnet.

Anke – klageadgang
I henhold til forvaltningsloven har søkere klageadgang på vedtak om tilskudd. Klageutvalget i Tromsø kommune er klageinstans. Klagefrist er tre uker fra søkeren har
mottatt melding om vedtaket, og klagen må stiles til den instans som har gjort vedtaket.

Miljømillionen

Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer. Næringsvirksomheter, skoler og barnehager kan også selv stå som søker. Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Les mer om Miljømillionen her!