Vi har mange tilskuddsordninger innenfor kultur og idrett, nærmiljø og frivillighet. De fleste har søknadsfrist 1. desember. Tilskudd til aktiviteter i 2021 vil normalt bli utbetalt i februar.

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må skrive en kortfattet rapport om hva tilskuddet er brukt til og legge ved regnskap som sendes inn via vårt digitale rapporteringsskjema. Det er en forutsetning at rapport og regnskap er sendt inn for å kunne søke senere år.

Rapporteringsskjema 

Viktig informasjon til tilskuddsmottakere

Informasjon til tilskuddsmottakere av midler til idrett, nærmiljø og frivillighet, kunst- og kulturtiltak profesjonelle i Tromsø kommune.
 
Som en følge av tiltakene for å hindre smitte av viruset Covid-19 er det nå mange idrettslige og aktivitetsskapende tiltak som vil få forandret sine premisser. Tromsø kommune ønsker å sikre at tilskuddenes formål blir ivaretatt.   

For idrettstiltak og arrangement
 • Tilskudd til innkjøp av idrettsutstyr og tilskudd til utvikling av anlegg; Om behovet for midlene bortfaller skal midlene tilbakebetales.
 • Kan tilskuddsmidlene omdisponeres? Dersom tilskuddet ønskes omdisponert eller dekke andre kostnader som følge av Covid-19 skal dette først avklares med saksbehandler.
Tilskuddsmottaker skal sende rapport og regnskap for tilskuddet og her må det framkomme hvorfor formålet eventuelt ble endret. Det vil på lik linje med tildeling til arrangement, også være mulig å utsette planer for innkjøp og utvikling av anlegg.   

For kunst- og kulturtiltak, arrangementer og nærmiljø og frivillighet
 • Tilskudd til frivillige, kunst og kulturtiltak profesjonelle og arrangementer Tromsø kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd gitt til kunst og kulturarrangementer som nå blir avlyst eller utsatt som følge av Covid-19.
 • Ved avlysning av arrangement / tiltak: De som har mottatt midler til arrangementer som er avlyst skal sende rapport og regnskap slik det framkommer i vilkår for tilskudd i tilsagnsbrev.    
 • Ved utsettelse og andre vesentlige endringer: Dersom et arrangement eller tiltak utsettes, skal deres saksbehandler informeres om ny dato og andre vesentlige endringer. Dette gjelder også hvis det er behov for utsatt rapporteringsfrist.
 • De berørte bes om å sende e-post direkte til saksbehandleren som er oppført i tilskuddsbrevet eller til postmottak@tromso.kommune.no 
Løpende tilskuddsordninger 
Løpende søknader om tilskudd til «nærmiljø og frivillighet» og «frivilligmillionen» kan fortsatt søkes om. Vi oppfordrer alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 
Her kan du lese alt om korona i Tromsø  

Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDis midler 2021) og flerkulturelle tiltak. Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, oppfordres til å søke midler.

Det kan søkes tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, informasjonstiltak om det norske samfunn, informasjon om lover og regler, norsktrening, leksehjelp, arbeidstrening, arbeid mot rasisme og diskriminering, økt mangfold i lokalsamfunn, forebyggende tiltak om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, oppvekst og språk kan være noen eksempler på tiltak.

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Elektronisk søknadsskjema
 
Søknadsfrist: 20. februar 2021.
 
Målgruppe
Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger
 • Del A) Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn. Arbeid mot rasisme og diskriminering. Tiltakene skal være knyttet til integrering av personer med innvandrerbakgrunn og økt mangfold i lokalsamfunn. Nasjonaldagsfeiring og EID er private saker og får ikke støtte fra offentlige midler. For å kunne motta driftsstøtte må innvandrerforeningen ha minst 20 medlemmer som har betalt kontingent. Medlemsliste og utskrift fra konto om betaling av kontingent må legges ved søknaden.
 • Del B) Støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, kunnskap i det norske samfunnet og informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv.
 • Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber med samme tematikk. Arbeid mot diskriminering av LHBTIQ-personer.
Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Det utarbeides årsrapport og regnskap som sendes til Tromsø kommune 31. januar 2022. Ta kontakt på e-post eller telefon 950 35 418 for mer informasjon.

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

Vi ønsker igjennom tilskuddsordningen å støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats i kommunen. Tilskuddet er forankret i kommunens handlings- og økonomiplan 2021-2024. I planen understrekes det at tiltak i regi av frivillig/ ideell sektor ikke er en del av kommunens lovpålagte tjenester, men viktig supplement til kommunal virksomhet.

Hvem kan søke
Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner og stiftelser. Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer.
 
Søknadsfristen er 21. februar
Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Regnskap og rapport fra siste år skal vedlegges søknaden.

Elektronisk søknadsskjema

Tildelingskriterier
Følgende vektlegges:
 • Om søknaden bidrar til formålet med tilskuddsordningen.
 • Det skal framgå av søknaden hvilke oppgaver de frivillige aktørene skal bidra med.
 • Fokus på hjelp til selvhjelp, likepersonstøtte.
 • Fremmer innbyggermedvirkning.
 • Inkludering av økonomisk og sosialt vanskeligstilte.
 • Organisasjonens størrelse. 
 • For søknader om tilskudd over 500 000 kroner i kommunal støtte, skal organisasjonene ha vurdert samarbeidsavtale/intensjonsavtale med andre frivillige organisasjoner som det vil være naturlig å samarbeide med.
 • Søknader innrettet mot nasjonale føringer, overordnet strategi og kommunens. Målsettinger. Områdene forebygging, frivillighet, innbyggermedvirkning og likemannsarbeid skal prioriteres.
 • Søker bes redegjøre for evt mottak av andre støtteordninger både økonomisk og annen støtte (for eksempel gratis lokaler, dekning av strøm mm).
Her finner du mere informasjon om årets utlysning. (DOC) (PDF)

Vilkår for utbetaling av tilskudd
 • Organisasjonen/virksomheten må være registret med eget organisasjonsnummer.
 • Tilskudd betales ut samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal beløpet helt eller delvis tilbakebetales.
 • Det skal gis tilbakemelding om endringer av tiltaket som avviker fra opprinnelig søknad.
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avsluttet prosjekt/tiltak. 
 • Det skal framgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.

Kontaktperson
Ann-Karin.Furskognes, rådgiver, avdeling helse og omsorg
Telefon: 94 87 48 10

Barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet

Kriterier for tilskudd
 • Det gis tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor aktuell aldersgruppe (defineres av søker)
 • Lag og foreninger, FAU, elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott!
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tiltaket er tilpasset alle
 • Tiltaket skal være rusfritt
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Kontaktperson: Jonny Røsok Hanssen

Diverse kulturformål

Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans og teater film, amatørteater for barn og unge, fortrinnsvis til mindre arrangement og produksjoner og markerings- og kulturdager innen amatørkulturen.

Det gis tilskudd til

 • Arrangementer, prosjekter og andre tiltak innen hele kulturfeltet.
 • Utstillinger, forestillinger og konserter m.m. som har et avtalt arrangementsopplegg på institusjoner, skoler, samfunnshus og lignende i kommunens distrikt vil kunne få turnéstøtte.
Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Kontaktperson: Bob Benoni

Idrett

Innenfor idrett er det tre tilskuddsordninger
 • Investeringer i private idrettsanlegg – Ordningen gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg kan søke. Tilskudd til nærmiljøanlegg (balløkker, skilekeanlegg og lignende) søkes over egen tilskuddsordning.
   
 • Drift av private idrettsanlegg – Ordningen gjelder drift av idrettsanlegg som er eid av lag og foreninger. Idrettslag og foreninger som eier og driver egne idrettsanlegg kan søke. Driftsregnskap fra foregående år skal vedlegges søknaden.
   
 • Innkjøp av idrettsutstyr – Ordningen gjelder kjøp av nødvendig idrettsutstyr, eks. minimål, skøytesett til utlån, turnutstyr etc. for å kunne drive ulike fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede. Gjelder ikke personlig utstyr som klær og sko. Lag og foreninger som driver idrett eller fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede kan søke.
Søk via elektronisk søknadsskjema.
 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Informasjon og fremdrift for søknad om spillemidler. 

Under følger en punktvis fremdriftsplan, inkludert datofrister, for søknad om spillemidler i Tromsø kommune.
 
 1. Henvendelse / Innsending av informasjon for nye søkere eller nye søknader til Tromsø kommune – frist 1. september 2021.
Har dere planer om utvikling av anlegg (nyetablering eller rehabilitering), hvor dere planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med idrettsrådgiver, Carl Joacim Fensbekk (carl.joacim.fensbekk@tromso.kommune.no) i Tromsø kommune så tidlig som mulig.
Frist for innsending av informasjon til kommunen er satt til 1. september.
Følgende opplysninger skal være beskrevet:
 • Informasjon om planlagt anlegg og tiltak
 • Målsatte tegninger
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum
 • Fremdriftsplan
 
 1. Søknadsfrist for innsending av søknad via «anleggsregisteret.no» - frist 15. oktober.
Søknaden skal sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.no.
Søknaden skal inneholde den samme informasjonen som er sendt til kommunen tidligere.
Det vil bli gitt veiledning til søkere i perioden fra 1. september til 15. oktober.
 
 1. Videre fremdriftsplan for behandling av søknader (gjøres av kommunen) 
 • 15. oktober – 1. november;
Kommunal saksbehandling, rullering av handlingsprogram i kommunedelplan, prioritering av søknader.
 • 5. november;
Saksfremlegg sendes til Idrettsrådet for uttalelsene ang. rullering av handlingsprogram og prioritering av søknader. 
 • 10. november;
Idrettsrådets frist for uttalelsene ang. rullering av handlingsprogram og prioritering av søknader.
 • 26. november;
Behandling «Kultur, idrett og friluftsutvalget». 
 • 15. januar. Siste frist for oversendelse av søknader og prioritering fra Tromsø kommune til Troms og Finnmark Fylkeskommune.
 
Alle søkere kan finne utfyllende informasjon om tilskuddsordningen, inkludert beregning av tilskuddsbeløp, krav til søknad etc. via «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Dette heftet finnes på kulturdepartementet nettsider.
 
Ved spørsmål om spillemiddelordningen og søknadsprosessen, ta kontakt med idrettsrådgiver Carl Joacim Fensbekk på mail; carl.joacim.fensbekk@tromso.kommune.no eller telefon 48 13 77 19.
 

Kulturvern

Formålet er å fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle og komme allmennheten til gode.
 
Det gis tilskudd til 
 • Vern, sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.
 • Dokumentasjon, publikasjon og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.
Søkere kan være lag, foreninger, frivillige, og andre som jobber med ulike kulturminnetiltak som kommer allmennheten til gode.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Kontaktperson: Gro Agnethe Stokke
 

Kunst- og kulturtiltak for profesjonelle

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen kunst, litteratur, musikk, film, scenekunst/dans og eventuelt tverrfaglige prosjekt.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.

Kontaktperson: Tove Anita Danielsen

Lek og friluftsliv

Vi vil sikre gode anlegg for lek og friluftsliv. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre gode anlegg for lek og friluftsliv gjennom å fremme frivillig engasjement og aktivitet. Det gis tilskudd til opprusting av lekeplasser, som for eksempel innkjøp av materialer, lekeutstyr og beplantning, og tilskudd til enkle fysiske tiltak i nærmiljøet som fremmer friluftslivet.  

Det er satt av 250 000 kr som fordeles ut fra type tiltak og aktiviteten det vil skape i nærmiljøet. Midlene tildeles i hovedsak frivillige lag og organisasjoner som driver anlegg for lek og friluftsliv. Egenandel og dugnadsinnsats er et vilkår for at midler kan utløses.

Ordningen har prioritert felles private lekeplasser, mens velforeninger som arbeider med kommunale lekeplasser har vært prioritert deretter. Søknader fra foreldreutvalg ved kommunale skoler og barnehager er ikke gitt tilskudd fra denne ordningen, da disse tiltak forutsettes dekket under kommunens egne budsjett.

Søk tilskudd her

Lokale kulturbygg og kulturarenaer

Formålet er å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet 
 
Det gis støtte til:

 • Investeringer og rehabilitering av hus 
 • Innkjøp av utstyr til forsamlingshus/kulturbygg. 
Organisasjoner som er eiere av forsamlingshus av ulike typer kan søke.
 
Krav til søknaden/kriterier for tildeling:
 • Planer rehabilitering 
 • Målgruppe og aktivitet (for hvem, for hva)
 • Budsjett med utgifter, finansiering, egeninnsats/dugnad 
 • Driftsplan for bygget, inkludert inntekter (satser for utleie m.v.)
 • Gjennomføringsplan 

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.
I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle er ivaretatt. Mer informasjon om universell utforming finner du på Universell utforming

Kontaktperson: Gro Agnethe Stokke

Miljømillionen

Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer. Næringsvirksomheter, skoler og barnehager kan også selv stå som søker. Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Les mer om Miljømillionen her.

Musikkorps

Generell støtte til drift av korpsene og bidra til økt rekruttering av barn og unge. Ved tildeling vektlegges antall medlemmer som er barn og ungdom. Vi ber om at det oppgis antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år og medlemmer over 20 år.

Elektronisk søknadsskjema brukes når det søkes tilskudd, og elektronisk svarskjema brukes for å rapportere på tilskudd.
Kontaktperson: Tove Anita Danielsen
 

Nærmiljø og frivillighet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale tiltak innen kultur og fritid som gir økt aktivitet, inkludering og deltakelse i nærmiljøene.

Tilskuddsordningen er åpen for lag, foreninger og organisasjoner og det kan søkes i samhandling med kommunale tjenester. Tiltak til barn og unge, og barn og unges medvirkning vektlegges.

Ved behandling av søknadene vurderes det blant annet i hvilken grad omsøkte tiltak retter seg mot barn og unge, og i hvilken grad tiltaket gjennomføres via dugnad/frivillighet.

Elektronisk søknadsskjema skal brukes når det søkes tilskudd og elektronisk svarskjema skal brukes for å rapportere på tilskudd.

Kontaktperson: Tove Anita Danielsen

Vilkår for tildeling av tilskudd

Tilskuddssøknadene blir behandlet i kultur-, idrett- og friluftskomiteen og deretter i formannskapet. Dette betyr at svarbrev sendes ut i slutten av mars.
 
Vilkår for utbetaling
 • Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (eventuelt deler av det) tilbakebetales
 • Det skal sendes inn rapport og regnskap etter avsluttet prosjekt/tiltak. Det er også en forutsetning for å kunne søke senere år.
 • Det skal framgå i skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
 • Videre skal man godta ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Søkere som vektlegger og dokumenterer tiltak for rekruttering og inkludering av deltakere fra andre land, og som er åpne for alle nasjonaliteter og livssyn, vil kunne få særskilt støtte fra de midlene som er avsatt til inkludering. I søknaden skal det redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming, tilrettelegging for alle, er ivaretatt.

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede. Det innebærer at ledsagere for funksjonshemmede får komme gratis inn på arrangementer i alle kommuner og på alle steder hvor ordningen er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museer, fritidsparker, Riksteatret, NSB og busselskaper.

Tromsø kommunestyre har vedtatt en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifille og transseksuelle. Der heter det at Tromsø kommune skal:

 • Forplikte alle organisasjoner som mottar tilskudd til kunst, kultur og idrettsformål til å motarbeide alle former for diskriminering, også på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

 • Støtte tiltak/arrangementer med formål å formidle og synliggjøre mangfold og flerkulturelle kvaliteter i samfunnet.

Anke – klageadgang
I henhold til forvaltningsloven har søkere klageadgang på vedtak om tilskudd. Klageutvalget i Tromsø kommune er klageinstans. Klagefrist er tre uker fra søkeren har
mottatt melding om vedtaket, og klagen må stiles til den instans som har gjort vedtaket.