Fakta om barnehagen

Tomasjordneset barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Den består av fire baser, og er godkjent for totalt 78 barn i alderen 0-6 år. I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 6 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 312,4m2. Det er lett adkomst for både bil og buss (rute 20) til barnehagen.

Barnehagens fokusområder

I  henhold  til  Tromsø  kommunes  Kvalitetsutviklingsplan, skal språk og språkarbeid være et
av fokusområdene i de kommunale barnehagene de neste fire årene.
Vårt andre fokusområde er barnehagens fysiske læringsmiljø.

Fokusområde 1: Språk og språkarbeid
Barnehagen har valgt å følge Utdanningsdirektoratet sin nasjonale strategi for lesing og skriving, og vil benytte språkløypa «Språkhverdag».
Dette er et ferdig utviklet pedagogisk opplegg med fokus på kompetanseheving for personalet og språkaktiviteter tilrettelagt for barna.

Fokusområde 2: Det fysiske læringsmiljøet
På  bakgrunn  av  resultatene  i  «Brukerundersøkelsen»  og  «Ståsteds-analysen», har personalet valgt å fokusere på hvordan innredning av  rommet, 
og tilbud av ulikt lekemateriell kan bidra til et bedre læringsmiljø i barnehagen.

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.

De utrolige årene (DUÅ)
Vi arbeider etter er atferdsprogram kalt De utrolige årene. Programmet har fokus på å bygge gode relasjoner mellom både barn og voksne. Vi har gode kunnskaper i hvordan man kan legge tilrette for barns læring, forebygge konflikter og håndtere eventuelle atferdsutfordringer hos barn.

Personalet arbeider bevisst gjennom veiledning med å heve barnas kompetanse inneforulike felt. Det kan være både emosjonelle og sosiale ferdigheter for eksempel være tålmodighet, selvbeherskelse, følelser og så videre. Ros er en viktig del av DUÅ og barna roses masse for ønsket atferd. Som en form for forsterkning av rosen kan vi også bruke enkle belønningssystemer.

Samarbeid med foreldre

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Er godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalget (SU) og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr. år, en på høsten og en på våren, og ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på barnets trivsel og utvikling.

Punkter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter: Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni, hvor målet er å legge til rette for en god oppstart.

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk, slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalget (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. § 4, Lov om barnehager). SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. SU består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene blir valgt på foreldremøtet/foreldrerådsmøtet.


 

Våre planer

Her kan du laste ned våre planer: Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.