Formannskapet har i dag vedtatt forskrift om forebygging av koronasmitte i Tromsø kommune. Innføringen av reglene skal motvirke økt smittespredning ved å redusere sosial aktivitet og bedre smittesporingen. 

NB! For oppdatert liste, se fanen «Lokale tiltak» under «Alt om korona» 

Det er fra nå ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede. Dette gjelder private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte. Det er også innført et krav til registrering av gjester ved alle serveringssteder. Forskriften er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1, og gjelder fra i dag tirsdag 03. november  2020.

I tillegg til kravene i forskriften anbefales det bruk av munnbind på offentlig transport der én meter avstand ikke kan holdes. Det anbefales også økt bruk av hjemmekontor.

De siste ukene har antallet som tester positiv på covid-19 i Tromsø økt, og vi ser noen tilfeller med ukjent smitteopphav. Ukjent smitteopphav tyder på skjult smitte i samfunnet.
– Det er i hovedsakelig yngre aldersgrupper som er smittet de siste ukene. For å unngå at smitten kommer ut av kontroll, og kommer til å spre seg til eldre og sårbare ser vi behov for å iverksette tiltak, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.
Forslagene fra kommuneoverlegen er nå vedtatt av formannskapet med hjemmel i smittevernloven.
 
Disse er anbefalinger om
  • økt bruk av hjemmekontor
  • å unngå kollektivtransport
  • bruk av munnbind på offentlig transport hvis avstand på 1 meter ikke kan holdes
  • antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige ti personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 
Det er i tillegg vedtatt en lokal forskrift som gjelder inntil videre. I denne omgang med to mindre inngripende tiltak.
 
  • Det er nå forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Dette gjelder private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte. 
  • Det er påbud om registrering av gjester for å holde oversikt med hvem som har vært til stede også på serveringssteder uten skjenkebevilling.
 
Kommuneoverlege Kristoffersen sier at de lokale tiltakene skal være målrettet for situasjonen vi er i. Hun oppfordrer også alle å ha sterkt fokus på de vanlige smittevernreglene, redusere antall personer man har nærkontakt med.
 
Oppfordrer også unge om å ta ansvar

Kommuneoverlegen ser at det rapporteres om mange hjemmefester, og at mange unge hadde hjemmefester også i helgen med mange deltakere.
 
– Jeg vil oppfordre både de unge og foreldre til å ta ansvar. Det å redusere smittetrykket i samfunnet innebærer at vi må gjøre noen personlige offer. Vi må vente med de store festene og forholde oss til den nasjonale anbefalingen om maks fem gjester.

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Tromsø kommune


§ 1. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 1 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.


§ 2 Krav til registrering av gjester ved serveringssteder

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Dette gjelder også de serveringssteder som ikke har skjenkebevilling. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.