Satsingsområde

Språk
Vi jobber med språkarbeid i hele barnehagen og vi har faste lesestunder for barna, i større og mindre grupper. Vi bruker konkreter og jobber med begreper, organisering og klassifisering. Konkretiseringsmateriell er en viktig del av barnehagens jobbing med tilrettelegging for god språkstimulering og utvikling for alle barn. Vi bruker tilpasset materiell, eller deler fra Snakkepakken eller Språkkista.

Ansatte bruker kompetanseutviklingspakken til Språkløyper. Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold. Dette året vil vi ta for oss temaet Språkhverdag. Våre ansatte får også mulighet til å lære seg dialogisk lesing. Dialogisk lesing er en strukturert, enkel og inspirerende metode for barn og voksne, som kan være godt redskap for å utvikle barns språk og vokabular.

Foreldresamarbeid

Vi bruker en foreldreaktiv tilvenningsmodell som er bygger på Jåttåmodellen. Den er valgt fordi den ivaretar barnets behov for tilknytning på en god måte. Vi organiserer tilvenningen slik at det skapes en base for nære og trygge relasjoner, og gis tid og rom for å utvikle trygg tilknytning til nye voksne i barnehagen. Tilvenningsmodellen er foreldreaktiv det vil si at dere foreldre deltar aktivt i barnehagehverdagen i tilvenningsperioden. Det er dere foreldre som skal introdusere barnet for sin nye hverdag.

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum to ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet.

Fysisk aktivitet og kosthold

Vi følger nasjonale anbefalninger for anbefalt fysisk aktivitet i lek eller annen aktivitet hver dag. Vi har mange ulike arenaer som stimulere til fysisk aktivitet som er allsidig og lystbetont f.eks. stort og variert uteområde, gymsal 1 gang pr. uke og turer.

Vi forholder oss til Helsemyndighetens retningslinjer om kosthold i barnehagen, som skal bidra til at barn får det beste utgangspunktet for god helse, utvikling og læring. Vi er i tillegg en «5 om dagen» barnehage som serverer frukt og grønnsaker til måltider, og feirer sunne bursdager.