Hovedmål

I Tromstun barnehage vil vi at alle barn skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede. Alle barn skal bli sett, hørt og møtt av lyttende og annerkjennede voksne, som gir barna forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Avdeling Måltrost - mottaksavdeling for nyankomne flyktninger

I Tromstun barnehage er en av avdelingene for familier som kommer til Tromsø som nyankomne flyktninger. Familiene har plass på vår avdeling i ett år, før de flytter til skole eller nær-barnehagen. Denne basen blir familienes første møte med den norske barnehagen. Vårt hovedfokus den første tiden er å trygge barna og familiene. For mange av familiene vi møter er den første tiden preget av usikkerhet, spørsmål og store omstillinger. I denne hverdagen skal barnehagen være et stabilt holdepunkt der barna, og familiene, møter trygge voksne, faste rutiner og forutsigbarhet.

Etter hvert som barna blir trygg på sin nye hverdag i barnehagen, er hovedfokuset vårt på språkutvikling, vennskap og sosial kompetanse. Vi arbeider med dette hovedsakelig gjennom lek, humor og samtale. I tillegg legger vi svært stor vekt på å arbeide med sang og musikk. Samt at barna skal få uttrykke seg gjennom ulike estetiske aktiviteter, der muntlig språk ikke er avgjørende i aktiviteten.

Vi har fokus på å veilede foreldrene gjennom foreldresamarbeidet det året familiene er på vår avdeling. Veiledning kan for eksempel handle om barnehagens hverdag, mat/ matpakker, klær, forventninger, grensesetting, oppdragervold, språk/språkutvikling m.m. Målet er at familiene skal få en introduksjon til det norske samfunnet, og den norske barnehagen, det året de er hos oss på mottaksavdelingen.

Satsingsområde

Sosial kompetanse
Tromstun barnehage har sosial kompetanse som satsningsområde. Vi jobber med et program for sosial kompetanse som heter «Være Sammen». Vi har hatt kurs, møter og planleggingsdager omkring dette programmet. «Være Sammen» programmet består av to deler. En del retter seg mot personalet i barnehagen og tar sikte på å heve vår kompetanse i forhold til det «Være Sammen» vil oppnå. Vi voksne skal få kunnskap og inspirasjon til å bli varme og grensesettende voksne. Det er også utarbeidet en foreldreeske som støtter opp om denne samme tenkningen ut ifra foreldrerollen.
 
«Være Sammen» retter seg også mot barna, både mot det enkelte barn, barn i gruppe og mot barn og voksen samspill. Barna i barnehagen skal oppleve å bli sett og hørt og få hjelp til å utvikle seg i fellesskap med andre. Det er utarbeidet mange gode hjelpemidler som løveloven, løven, bøker, musikk og flanellograf som brukes sammen med barna for å fremme dette.
 
Les mer om "Være sammen" 

Språkløyper

Språk
Tromstun barnehage jobber med språkarbeid i hele barnehagen.  Vi er språkbevisste i hverdagen og de ansatte har faste lesestunder for barna, i større og mindre grupper. Vi bruker konkreter og jobber med begreper, organisering og klassifisering. Konkretiseringsmateriell er en viktig del av Tromstun barnehages systematiske jobbing med tilrettelegging for god språkstimulering og utvikling for alle barn. Vi bruker egne tilpasset materiell, eller deler fra Snakkepakken eller Språkkista.

For sikre at personalet blir/er trygge på denne måten å jobbe på så bruker vi bla Språkløyper sin kompetanseutviklingspakke. Målet med denne pakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold, dette året vil vi ta for oss temaet Språkhverdag.
Alle ansatte får også mulighet til å lære seg dialogisk lesing. Dialogisk lesing er en strukturert, enkel og inspirerende metode for barn og voksne, som kan være godt redskap for å utvikle barns språk og vokabular.

Måltrost, avdeling for nyankomne flyktninger jobber også med en kompetanseutviklingspakke for å styrke avdelingens daglige arbeid med språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.
Les mer om språkløyper her

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum to ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg(SU)
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet.

Fysisk aktivitet og kosthold

Vi følger nasjonale anbefalninger for anbefalt fysisk aktivitet i lek eller annen aktivitet hver dag. Vi har mange ulike arenaer som stimulere til fysisk aktivitet som er allsidig og lystbetont f.eks. stort og variert uteområde, gymsal 1 gang pr. uke og turer.

Vi forholder oss til Helsemyndighetens retningslinjer om kosthold i barnehagen, som skal bidra til at barn får det beste utgangspunktet for god helse, utvikling og læring. Vi er i tillegg en «5 om dagen» barnehage som serverer frukt og grønnsaker til måltider, og feirer sunne bursdager.