Hovedmål

Hovedmål
I Tromstun barnehage vil vi at alle barn skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede. Alle barn skal bli sett, hørt og møtt av lyttende og annerkjennede voksne, som gir barna forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Satsingsområde

Sosial kompetanse
Tromstun barnehage har sosial kompetanse som satsningsområde. Vi jobber med et program for sosial kompetanse som heter «Være Sammen». Vi har hatt kurs, møter og planleggingsdager omkring dette programmet som vi vil jobbe videre med i årene framover. «Være Sammen» programmet består av to deler. En del retter seg mot personalet i barnehagen og tar sikte på å heve vår kompetanse i forhold til det «Være Sammen» vil oppnå. Vi voksne skal få kunnskap og inspirasjon til å bli varme og grensesettende voksne. Det er også utarbeidet en foreldreeske som støtter opp om denne samme tenkningen ut ifra foreldrerollen.
 
«Være Sammen» retter seg også mot barna, både mot det enkelte barn, barn i gruppe og mot barn og voksen samspill. Barna i barnehagen skal oppleve å bli sett og hørt og få hjelp til å utvikle seg i fellesskap med andre. Det er utarbeidet mange gode hjelpemidler som løveloven, løven, bøker, musikk og flanellograf som brukes sammen med barna for å fremme dette.

Les mer om "Være sammen" 

Språkløyper
Måltrost, avdeling for nyankomne flyktninger jobber også med en kompetanseutviklingspakke for å styrke avdelingens daglige arbeid med språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.
Les mer om språkløyper her:

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum to ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg(SU)
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet.

Fysisk aktivitet og kosthold

Vi følger nasjonale anbefalninger for anbefalt fysisk aktivitet i lek eller annen aktivitet hver dag. Vi har mange ulike arenaer som stimulere til fysisk aktivitet som er allsidig og lystbetont f.eks. stort og variert uteområde, gymsal 1 gang pr.uke og turer.

Vi forholder oss til Helsemyndighetens retningslinjer om kosthold i barnehagen, som skal bidra til at barn får det beste utgangspunktet for god helse, utvikling og læring. Vi er i tillegg en «5 om dagen» barnehage som serverer frukt og grønnsaker til måltider, og feirer sunne bursdager.