Trudvang kommunale barnehage er en flott arkitekttegnet barnehage som ligger like ved lysløypa og langvannet på Gimle. 

Med skogen som nærmeste nabo har vi et variert plante- og dyreliv rundt oss. Barnehagen har to aldersinndelte baser som til sammen rommer 30 barn, der inntil 12 plasser er forbeholdt barn med funksjonsnedsettelser.
Barnehagehverdagen preges av omsorg, humor, likeverd, lek og læring. Barnehagen har et inkluderende felleskap der alle får mulighet til å delta, utforske, oppleve tilhørighet og vennskap. Gjennom bruk av bla. alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) og arbeid med barns medvirkning sikrer vi at alle barna i vår barnehage får ta del i en aktiv og innholdsrik hverdag. 

Fokusområde Sør-Tromsøya barnehager

Barns trivsel - voksnes ansvar
Alle barn skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst når de trenger det, og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Dersom barn ikke trives i barnehagen ønsker vi å få vite om det så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre situasjonen.

Barnehagens satsningsområder

I forbindelse med ny kvalitetsutviklingsplan skal vi dette barnehageåret og frem mot 2020 ha særlig fokus på språk og lek. Vi er opptatt av at et godt barnehagetilbud er med på å gi barna en god start på livet, og at vi gjennom omsorg, lek og læring skal være et inkluderende, sosialt og kulturelt felleskap.

 

Barns språkutvikling er grunnleggende for barns læring og utvikling" (Kvalitetsutviklingsplanen 2017-2020, s.5). Trudvang barnehage vil knytte Sør-Tromsøyas visjon «Barns trivsel – voksnes ansvar» inn i arbeidet med språk og lek med fokus på trivsel, trygghet, vennskap og inkludering.

 

Trivsel, trygghet, vennskap og inkludering skapes ved at vi er aktive og tilstedeværende voksne som tar barna på alvor, legger til rette for lek og vennskap på tvers av alder, kjønn, språklig og kulturelle ulikheter. Gjennom å la barna bidra og delta i å skape felles opplevelser, legger vi grunnlaget for barnas trivsel og tilhørighet.

 

Mål: for barnegruppen: 

Skape et positivt miljø preget av varme, nærhet, entusiasme og gode relasjoner mellom personale og barna, og barna seg imellom.  

Mål for enkeltbarn: 

Barnet skal trives og ha gode relasjoner til personalet og andre barn. Barnet skal føler seg respektert, verdsatt og trygg til å vise følelser. Barnet skal få delta i meningsfulle og utfordrende aktiviteter tilpasset deres nivå og som bidrar til utvikling.

Samarbeid med foreldre

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere, og et godt foreldresamarbeid er med på å sikre barn en trygg oppvekst. I samarbeid med foreldrene vektlegger vi å styrke verdier som respekt, anerkjennelse og omsorg. Vi ser på foreldrene som våre medspillere og som en viktig ressurs. Gjennom et godt samarbeid i hverdagen vil barnas opplevelse av trygghet og tilhørighet styrkes. 

Foreldre har mulighet til innflytelse gjennom årlige foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Særlig viktig er den daglige dialogen mellom personalet og foreldrene i hente/bringe situasjoner. Generell god informasjonsflyt mellom barnehagen og hjemmet er viktig både for barna, foreldrene og barnehagen.

Bemanning

Vi har en fagleder, to pedagogiske ledere, tre barne- og ungdomsarbeider, to assistenter, tre spesialpedagoger og en vernepleier. Vi har egen kjøkkenassistent som lager varmlunsj hver dag, samt baker brød og rundstykker.

Nyttige dokumenter og lenker

Her finner du planer og informasjon fra barnehagen.