Kompetanseutvikling

SE MEG - Forebygging og psykisk helse i barnehager

I 2017 er følgende barnehager inne i Arbeidsmodellen; Guovssahas manaidgardi (Samisk barnehage), Kroken, Sjømannsbyen, Skjelnan, Charlottenlund, Skogstua, Kvamstykket og Domkirken. Arbeidsmodellen har en turnus på tre år. 

Kommunepsykologene Bente Ødegård, Evelyn Johnsen og Elisabeth Ovanger Barrett har utarbeidet undervisningsprogrammet " SE MEG - om forebygging og psykisk helse i barnehagen".

Fire undervisningsmoduler
Modul 1) Utvikling, tilknytning og tidlig samspill
Modul 2) Risiko og beskyttelsesfaktorer
Modul 3) Pyskisk helse i barnehagen
Modul 4) Den nødvendige samtalen

Observasjon i samarbeid med tverrfaglig observasjon-og drøftingsteam forutsetter informert samtykke fra foresatte. Teamet består av fagpersoner fra Forebyggende helsetjenste, PPT og Barneverntjenesten.

SE MEG - forebygging av psykisk helse i barnehagen - Arbeidsmodell - Tidlig innsats overfor barn i barnehagen

Kontaktpersoner
Rådgiver forebyggende barnevern, Avdeling for oppvekst og utdanning, Wenche Figenschow  
Barnehagefaglig rådgiver, Avdeling for oppvekst og utdanning, Tina Berntsen Hole

ICDP

ICDP trenere i Tromsø kommune er
Koordinator for Familens Hus/Foreldreveiledningsbanken Line Moldestad
Rådgiver forebyggende barnevern, Avdeling for utdanning Wenche Figenschow
Fagleder Aina Sofie Bjørkli Johansen, Kvamstykket barnehage, Aina Sofie Bjørkli Johansen 
Fagleder Rita Theodorsen, Sjømannsbyen barnehage,  rita.theodorsen@tromso.kommune.no

ICDP standard (International child development program ) implemneteres i samarbeid med BUFdir
ICDP minoritet implementeres i samarbeid med Bufdir.

Implementeringen er forankret i eget planverk i Avdeling for utdanning. For mer informasjon om gjennomføring - se Opplæringsprogram 2020-2021
For mer generell informasjon se ICDP Norge

Vold i nære relasjoner

Samarbeidsnettverk Vold i nære relasjoner