Onsdag 17. februar kl. 9 er ungdommens kommunestyre på rådhuset. Vi sendte video direkte fra møtet. Når denne er publisert kan du se videoen her.

Tema for årets møte er motivasjon for læring.
– Statistikk og forskning viser at elevenes motivasjon for læring er lavest på ungdomstrinnet. Mange ungdommer opplever at skolehverdagen er kjedelig og monoton. Dette fører til at elever sakker akterut i læringen, og at en del av dem aldri fullfører videregående opplæring. Derfor er dette et viktig tema for ungdommens kommunestyre, sier skolefaglig rådgiver Anne Stine Rørnes.
 
For å finne svaret på problemet med lav motivasjon har Kunnskapsdepartementet hatt dialog med et høyt antall elever, lærere og foreldre på ungdomstrinnet. De har sagt sin mening om hvordan ungdomstrinnet bør fornyes. I tilbakemeldingene fra elever, lærere, foreldre og andre kom det fram et klart og sterkt ønske om at arbeidsmåtene på ungdomstrinnet må bli mer praktiske og varierte. Samtidig er det viktig at undervisningen oppleves både relevant og utfordrende. Dette vil kunne være et viktig bidrag for å øke motivasjonen og innsatsen til elevene.
 
- Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å spørre ungdomstrinnselevene i Tromsø om hvilke tanker de har rundt temaet motivasjon for læring.

Elevrådene er bedt om å forberede seg til årets ungdommens kommunestyremøte ved å si noe om følgende problemstillinger: 
  • Hva mener dere er viktig for at elever skal lære så mye som mulig på skolen?
  • Hva synes dere kjennetegner en god skoletime?
  • Hva kan dere som elever bidra med for at kvaliteten på undervisningen skal bli best mulig?
Hver skole får 5-10 minutter til å presentere sine tanker rundt de tre spørsmålene. Det vil bli åpnet for å gi innspill og kommenterer underveis.

Ungdommens kommunestyremøte foregår en gang hvert år i forkant av kommunestyrets møte.