Tromsø ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd som jobber for at Tromsø kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. Ungdomsrådet er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd som jobber opp mot både kommunestyret og administrasjonen i saker som vi anser som viktige for barn og unge.

Her finner du mere informasjon om ungdomsrådet og hvem som sitter i ungdomsrådet

Om Tromsø Ungdomsråd

Ungdomsrådet består av 11 ordinære medlemmer og to vara fra 13-18 år. Medlemmene kommer fra alle deler av kommunen, både byen og de ulike distriktene. Blant medlemmene har alle sitt ansvarsområde i tillegg til at det velges leder og nestleder, PR-ansvarlig og elevrådskontakt. Ansvarsområdene er: utdanning, kultur, miljø, samferdsel, idrett, helse og omsorg og byutvikling.

Ungdomsrådet mener at i saker der ungdom berøres, må de også involveres. Rådets interesser ligger der ungdommene i kommunens interesser ligger. Derfor kjemper Ungdomsrådet for at saker som er viktig for ungdommer og barn får samme oppmerksomheten som saker som er viktig for andre samfunnsgrupper. Det er et mål at unge i Tromsø skal vite at de kan bruke Ungdomsrådet til å få satt sine saker på dagsorden. Vi ønsker at det skal være mulig for ungdom å kunne endre ting de ikke er fornøyde med i kommunen, gjennom å bruke ungdomsrådet som det organet det er.

Ungdomsrådet stiller med en rekke langsiktige og kortsiktige mål. På kort sikt har rådet lyst til å spre kjennskap om seg selv og rådets funksjon i forhold til kommunen, i tillegg til å forbedre busstilbudet for barn og unge både i byen og distriktet, få flere og mer besøkte ungdomskonserter og gi helsesøster en mer aktiv plass i hverdagen på skolen. På lang sikt har Ungdomsrådet et mål om å få mer innflytelse på hva kommunen foretar seg og gjøre barn og unge til en større del av det politiske bildet i Tromsø.

Rådet har et eget budsjett som kan brukes til å gjennomføre mindre prosjekter, uten å måtte gå via kommunestyret og administrasjonen. På denne måten kan ungdomsrådet skape aktivitet på eget initiativ eller hjelpe andre som ønsker det. Hver høst arrangerer Ungdomsrådet en ungdomskonferanse hvor representanter fra alle skolene i kommunen er invitert. På denne konferansen velges også det nye ungdomsrådet.

Oppholdsstedet til Tromsø Ungdomsråd er Tvibit, kommunens ungdomshus, som er lokalisert midt i sentrum. Her avholdes møter og konferanser som ungdomsrådet arrangerer. Ungdomsrådets sekretær er også ansatt ved Tvibit. I løpet av året deltar ungdomsrådet på mange forskjellige konferanser som er innenfor deres interesse områder. Ungdomsrådet har møterett kommunestyret, i tillegg til at det er god dialog med administrasjonen og de ulike komitéene.

Rådets medlemmer er engasjert og villig til å gjøre en innsats for at kommunen vår skal forbedres for kommunens unge befolking. Mens man sitter som medlem lærer man også veldig mye, om for eksempel politikk, ansvar og formidling. Vervet gir medlemmene mange erfaringer som kan brukes også i arbeid utenfor rådet. Ungdomsrådet kan også være et springbrett til videre politisk engasjement. Flere av ungdomsrådets tidligere medlemmer har blitt aktiv innenfor partipolitikken i kommunen.

Hvis du sitter inne med saker du ønsker skal tas opp, må du veldig gjerne ta kontakt med oss! Vi er her for ungdommen – bruk oss!