– Dette samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, både for Tromsø kommune og for UiT. Skolene i kommunen kan være med på å forme og påvirke morgensdagens lærere og lærerutdanning mens studentene ved UiT får en tettere tilknytning til den praktiske siden av sitt fag, sier leder, Elin Jørgensen, ved utdanning- og oppvekstkomiteen i Tromsø kommune.

– Det er gledelig at prosjektet nå videreføres, slik at arbeidet som gjøres kan fortsette sin stadige utvikling og endring, tilføyer hun.

Rektorene .jpg

Nyttige ringvirkninger

Formålet med universitetsskoleprosjektet er å kunne svare på praksisutfordringer gjennom en annerledes og innovativ organisering av lærerutdanningen, og at skolene i Tromsø kommune skal kunne komme tett på forskning og studenter tilknyttet universitetet. For å få til dette, samarbeider UiT og Tromsø kommune tett. Prosjektet handler i hovedsak om å skape tettere bånd mellom lærerutdanningen og praksisskolene, for blant annet å kunne gi studentene en bedre praksis og åpne opp for studentaktiv forskning i utdanningen.

Hittil har åtte skoler vært involvert i prosjektet, og fra skolestart høsten 2018 utvides ordningen med ytterligere to skoler; Kroken skole og Tromstun skole.   

– Dette samarbeidet får mange nyttige ringvirkninger i kommunen. Én av de positive effektene ved prosjektet, er at det angivelig også kan ha innvirkning på rekrutteringen av nyutdannede lærere ved Tromsø sine grunnskoler. Det er ofte slik, at der studentene har hatt praksis i studietiden, ønsker de å fortsette som lærere etter endt utdanning, opplyser Jørgensen.

Faste ordninger

Hun mener at alle skolene i Tromsø kommune på sikt kan høste frukter av universitetsskoleprosjektet, og at sluttevalueringen i 2021/2022 kan benyttes i videreutviklingen av grunnskolene i hele kommunen.    

– Jeg kommer til å lese evalueringene fortløpende i løpet av de kommende årene med stor interesse. Tanken er at prosjektet skal bidra til å kunne utvikle faste ordninger som skal implementeres i skolesystemet etter at resultatene foreligger, forteller Elin Jørgensen.

Kvalitetsheving

I 2014 ble to nye skoler inkludert, og det var meningen at prosjektet skulle avsluttes våren 2018, men nå er det altså besluttet å videreføre prosjektet frem til 31.12.2017. For UiT er det å etablere nye samarbeidsarenaer en naturlig følge av økt interesse for lærerutdanningen for 5.-10. trinn.

Det 5-årige mastegradsprogrammet i grunnskolelærerutdanningen (trinn 1.-7. og 5.-10.) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Tromsø, har utviklet en modell som er blitt landskjent for sin praktiske tilnærming til lærerutdanningen. I modellen «Tromsøtrappa» vises den praktiske tilnærmingen gjennom elementer som «Læreren i klasserommet», «Elev og læring – tilpasset opplæring», «Aksjonslæring i partnerskap», «Fag- og fagdidaktikk – den profesjonelle lærer» og «Masteravhandling i samarbeid». Hver av praksiselementene er tilknyttet ett og ett år i utdanningsløpet.

Jan Fredrik Skogdal, som er koordinator i universitetsskoleprosjektet i Tromsø, forteller at UiT ved hjelp av samarbeidet med kommunen kan fortsette sitt banebrytende arbeid innen lærerutdanning.

– Vi ser at det tar tid å utvikle gode samarbeidsrelasjoner i dette store prosjektet. Styringsgruppa har vektlagt at man fortsatt ønsker å være i en utprøvingsfase, med de mulighetene det gir. Videreføringen bidrar til at vi fortsatt kan være i front i utviklingen av norsk lærerutdanning, sier Skogdal.

– Hvordan måles effektene av samarbeidet?

– Effekten av arbeidet måles gjennom evaluering i styringsgruppa for universitetsskoleprosjektet. I tillegg er det løpende evaluering og faste evalueringsmøter i alle studentkullene, forklarer han.

– Hva håper du blir de langsiktige effektene for UiTs studenter/utdanning og de involverte grunnskoleelevene i Tromsø?  

– Vi er stolte av å kunne bidra til en kvalitetsheving for grunnskolen, og at vi utdanner dyktige lærere som trives i yrket sitt, forteller Skogdal.

 

Universitetsskolene i Tromsø er følgende:

Bjerkaker skole 1.-7. trinn

Fagereng skole 1.-7. trinn

Gyllenborg skole 1.-7. trinn

Kroken skole 8.-10. trinn

Langnes skole 8.-10. trinn

Solneset skole 1.-7. trinn

Sommerlyst skole 8.-10. trinn

Storelva skole 1.-10. trinn

Tromstun skole 8-10. trinn

Workinnmarka skole 1.-7. trinn

Les mer: UiT utvider suksessordning

TEKST: Henriette Leine Wangen
FOTO: Stig Brøndbo