Allmennlegetjenesten og fastlegeordningen i Tromsø kommune er primært et tilbud til norske statsborgere og utenlandske statsborgere med fast bostedsadresse i kommunen.

Utenlandske statsborgere med midlertidig opphold i kommunen/landet (flyktninger/asylsøkere, studenter, arbeidsinnvandrere, turister/besøkende) kommer ikke inn under vanlige ordninger. Informasjon om ordninger knyttet til disse gruppene finner du under og/eller i menyen til venstre.

Som et utgangspunkt gjelder at personer med D-nummer ikke kommer inn under fastlegeordningen (medmindre de er asylsøkere), og dermed heller ikke har rett til fastlege i Tromsø/Norge.

Flyktninger og asylsøkere

Informasjon om Helsetjenesten for flyktninger og asylsøkere finner du her.

Alle asylsøkere som kommer til Norge får tildelt et D-nummer (midlertidig norsk personnummer) og blir samtidig innmeldt i fastlegeordningen.

Asylsøkere kan fritt velge fastlege, men i Tromsø blir samtlige asylsøkere i utgangspunktet tilmeldt en og samme leges liste. Asylmottaket i Tromsø sørger for dette. Tromsø kommunen har en avtale med en av legene som innebærer at kommunen "sponser" legetimene for asylsøkerne slik at de betaler redusert egenandel. De asylsøkerne som velger en annen fastlege må betale hele egenandelen selv. P.t. har vi ikke asylmottak i Tromsø og derfor heller ikke slik avtale med noen lege.

De som får innvilget asyl
Når asyl innvilges, slettes det midlertidige D-nummeret flyktningen fikk da hun/han kom til Norge, og hun/han får et norsk personnummer. Dette sørger Folkeregisteret for. Når det norske personnummeret er tildelt, får flyktningen også en skriftlig meddelelse fra Folkeregisteret med beskjed om å velge fastlege.Flyktningtjenesten

Studenter

Norske studenter oppfordres til å velge fastlege i Tromsø. Studenter uten fastlege kan forespørre legekontor med ledig kapasitet om timeavtale for legekonsultasjon.

Utenlandske studenter
Utenlandske studenter tilbys ikke fastlege i Norge, men har likevel krav på nødvendig legehjelp på lik linje. Tromsø kommune har ikke avtale med noen av legene om legetjenester til utenlandske studenter. Utenlandske studenter kan forespørre legekontor med ledig kapasitet om timeavtale for legekonsultasjon.

Utenlandske studenter skal i utgangspunktet betale alle kostnader ved helsetjenester selv. De bør derfor ha ordnet seg med helseforsikring fra hjemlandet. Utenlandske studenter fra EØS-området bør tilsvarende ha ordnet seg med Europeisk helsetrygdekort i hjemlandet.

Ved legekonsultasjoner med fremmedspråklige anbefales bruk av tolk. Tolk er gratis for den enkelte, og en rettighet for de som trenger det.

(In English: Students Outside the EU/EEA.)

Trygderettigheter
Informasjon tryderettigheter finner på på NAV's nettsider. Vær imidlertid oppmerksom på at disse rettighetene varierer avhengig av både hvor du komer fra, av årsaken til oppholdet i Norge (ferie eller arbeid), og av oppholdets varighet. Det er derfor viktig at du finner reglene som passer nettopp deg.

Opphold i Norge
- Arbeid og opphold i Norge / Work in Norway