Nøkkeltall

Noen fakta om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:
 • 59 975 personer var stemmeberettiget i Tromsø kommune.
 • 38 070 benyttet sin stemmerett. 
 • 63,6 prosent avla stemme. Dette er en økning på 3,5 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015. 
 • 12 672 avla sin stemme i forhåndsstemmeperioden. Dette er 3938 flere enn ved valget i 2015. 
 • 421 av disse stemte blankt. Det vil si at disse velgerne lot være å krysse av for en av de angitte mulighetene på stemmeseddelen. 

Disse partiene stilte til valg

14 partier stilte liste til kommunestyrevalg i Tromsø kommune.  

Kommunestyrevalget 2019 – Godkjente valglister   

 • Arbeiderpartiet 
 • By- og Landlista
 • Fremskrittspartiet 
 • Høyre 
 • Kristelig Folkeparti 
 • Kystpartiet 
 • Liberalistene 
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Nei til bompenger i Tromsø 
 • Partiet de kristne 
 • Rødt 
 • Senterpartiet 
 • SV- Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

Komplette valglister ble lagt ut i foajeen på Rådhuset i Tromsø - der var det også godkjente valglister med kandidater

Listeforslagene ble godkjent av valgstyret 21.05.2019.  

Digitalt valgkort

Den 5. august mottok 54 000 personer i Tromsø kommune valgkortet digitalt.

Tromsø kommune er én av kommunene som i 2019 deltok i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. De mottok valgkortet i sin digitale postkasse eller på valg.no

Det var Valgdirektoratet som inviterte kommunen til å delta i ordningen med elektronisk valgkort. De fleste velgerne mottok valgkortet sitt i sin digitale postkasse (Digipost eller eBoks). Dersom velgeren ikke hadde opprettet digital postkasse, fikk velgeren valgkortet på valg.no. I etterkant fikk de varsel på sms eller post når valgkortet var klart.

De som ikke hadde logget inn via ID-porten det siste året, eller som har reservert seg mot elektronisk post fra det offentlige, mottok fortsatt valgkortet på papir.   

Målet med elektronisk utsendelse er at flere velgere får valgkortet sitt, at valgkortene blir mer tilgjengelig og at kostnader til produksjon og distribusjon reduseres. I tillegg blir det benyttet mindre papir. Det å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Spørsmål og svar om elektronisk valgkort

Hvor får velgerne sine valgkort?
Alle stemmeberettigede i forsøkskommunene får sitt valgkort digitalt tilgjengelig. Unntaket er personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i reservasjonsregisteret, eller som ikke har logget inn via ID-porten i løpet de siste 18 måneder. Disse får valgkort på papir via brevpost. Velgere som har opprettet digitale postkasser får valgkortet sitt der (Digipost eller e-boks). Velgere uten digital postkasse får valgkortet sitt på en personlig side på valg.no. Alle velgere får en SMS (eller annen varsling angitt hos digital postkasseleverandør) med lenke til pålogging for tilgang til valgkortet. Alle innlogging skjer via ID-porten.

Jeg har reservert meg, hvordan får jeg valgkortet mitt?
Hvis en velger har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i reservasjonsregisteret hos Difi.no, eller ikke har oppdatert/bekreftet sin digitale informasjon i registeret siste 18. måneder, så vil de ikke motta digitalt valgkort. Da får de valgkortet sitt på papir. Dersom du ønsker å motta valgkortet på papir må du således reservere deg mot digital kommunikasjon med det offentlige på difi.no. Merk imidlertid at du dermed reserverer deg mot all digital kommunikasjon med det offentlige – ikke bare forsendelsen av valgkortet.

Hvor sikkert er digitale valgkort?
Digitale valgkort er på lik linje med nettbank og mange andre elektroniske tjenester en sikker tjeneste med personlig innlogging via ID-porten. Det er kun velgeren som har tilgang til området hvor valgkortet ligger, og dette skjer gjennom pålogging på ID-porten. Velgerne kjenner ID-porten godt gjennom andre offentlige og private tjenester.

Når får velgerne valgkortet sitt?
Digitale valgkort sendes ut 5. august, slik at velgeren mottar dette før forhåndsstemmeperioden starter 12. august.

Når må man oppdatere/bekrefte sin digitale informasjon?
Hvis du ikke har oppdatert/bekreftet din digitale informasjon de siste 18 månedene, må du gjøre dette innen 30. juni for å sikre at du får digitalt valgkort tilsendt.

Hva slags kommunikasjonstiltak gjøres for å sikre at velgerne vet hva de skal gjøre?
Forsøkskommunene får tilsendt en artikkel og animasjonsfilm som publiseres i deres egne kanaler, en plakat som henges opp i valglokalene og en pressepakke de kan bruke for redaksjonell omtale i lokale medier. Valgdirektoratet legger ut informasjon på valg.no og Facebook.

Hvorfor har vi et forsøk?
Målene for forsøket var:

 • At flere velgere får valgkortet sitt
 • At valgkortet blir mer tilgjengelig for velgerne
 • En reduksjon i kostnader til produksjon og distribusjon, og mindre bruk av papir
 • Økt innsikt i bruk av valgkort

Blir det elektronisk valgkort for alle ved neste valg?
Valgdirektoratet har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort. En eventuell full innføring av elektronisk utsendelse for alle velgere vil bli vurdert av oppdragsgiver i etterkant av forsøket.

Hvordan vet dere at det har vært vellykket?
Valgdirektoratet gjør en evaluering i etterkant av valget, og gjør vurderinger av bruken og brukeropplevelsen.

Hvordan evaluerer dere dette?
Evalueringen vil skje i etterkant av valget, som en del av en ekstern evaluering av hele valggjennomføringen. I tillegg vil vi gjennomføre en spørreundersøkelser blant et utvalg velgere i forsøkskommunene. Andre evalueringsformer vil blant annet basere seg på statistikk i det elektroniske administrasjonssystemet (EVA) for forsøkskommunene, med sammenligning mot valgene i 2015 og i 2017.
 
Hvorfor har ikke det elektroniske valgkortet navn og adresse til valgstyret?
Det digitale valgkortet vil være tilpasset digitalt format. Dersom en velgers stemmegivning må mottas i en konvolutt (for eksempel fordi velger er manntallsført i en annen kommune enn der de stemmer), må valgkortet legges ved. Valgkortet må da skrives ut i valglokalet, med tilpasset format og adresseinformasjon til det aktuelle valgstyret.

Hva med alle de eldre som ikke benytter elektroniske tjenester?
Velgere som har reservert seg mot post fra det offentlige eller ikke har logget seg på ID-porten de siste 18 mnd. får valgkort på papir. Dette sikrer at velgere som får elektronisk valgkort er kjent med og kan bruke digitale tjenester.
 
Hva med alle som tror de må ha valgkortet sitt og ikke har registret at de har fått det digitalt?
Alle velgere som får valgkortet digitalt vil også få mottatt en SMS med informasjon og lenke til valgkortet. Forsøkskommunene sender også ut informasjon rundt forsøket med det elektroniske valgkortet både på sine egne kanaler og ut til lokale medier.

Hvordan registreres valgkortet i valglokalet?
Digitale valgkort registreres på samme måte som valgkort på papir ved bruk av håndskanner.

Hva gjør man hvis man som velger ikke har smarttelefon? 
Det viktigste er at man har med legitimasjon når man avgir sin stemme. Dersom velgeren har mulighet til å skrive ut valgkortet kan han/hun ta dette med i valglokalet. Husk å få med strekkoden, den er viktigst ved stemmegivningen. Informasjon som står på valgkortet kan uansett være nyttig for velgeren uavhengig av hvilken digitale enhet som benyttes.

Har du flere spørsmål om elektronisk valgkort?
Hvis du som velger har spørsmål om digitale valgkort kan du ta kontakt med brukerstøtten hos Valgdirektoratet:

Telefon: 33 41 29 40
 E-post: hjelp@valg.no

Les mer: Valgkortet i høst er digitalt

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregistrert som bosatt 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet ifra.
 
På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen tirsdag 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Du kan også undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset i begynnelsen av juli 2019. 

Velgere bosatt i utlandet
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet.
 
Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt ved å bruke dette skjemaet. (DOC) (PDF)

Søknaden må også inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger, og skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må komme fram til valgstyret senest innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september). Dette betyr at du som velger bør sende søknaden i god tid, slik at Valgstyret får denne i hende innen fristens utløp. 

Søknaden sendes per post til: 

Valgstyret i Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø 

​Søknaden kan også leveres til Servicetorget på rådhuset i Tromsø eller leveres til stemmemottaker samtidig med at stemme avgis

Slik bruker du stemmeretten din

Her finner du informasjonsbrosjyrer om hvordan du kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Valgdirektoratet utarbeidet informasjonsbrosjyrer om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man kunne stemme. Informasjonsbrosjyren for høstens valg var tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.
 
 

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge må fire krav være oppfylt. Du må:

 • Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
 • Ikke ha mistet stemmeretten din etter Grunnloven § 53.
 • Være, eller har tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller disse fire kriteriene og har stått innført i folkeregisteret, som bosatt i Norge de tre siste årene, før valgdagen.

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema om innføring i manntallet er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks – på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også skrive brev, men da må du huske på å få med de opplysningene som det spørres om i skjemaet.  

Om du vil innføres i manntallet i Tromsø kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø. 

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Søknadsfrister og andre frister

 • Fristen for å søke fritak fra å stå på et listeforslag var mandag 29. april 2019
 • Fristen for å kreve stemmesedler var mandag 27. mai 2019
 • Fristen for å kreve manntallseksemplar og rapporter over velgergrupper var mandag 27. mai 2019
 • Søknad om ambulerende stemmegivning måtte sendes til kommunen senest tirsdag 3. september 2019
 • Dato for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn ble annonsert i juni
Klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag
 
§ 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.
 
§ 6-8.Klage
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.
 
Klagefrist på valgoppgjør

§ 13-2.Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller fylkesvalgstyret.

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene.

Slik forhåndsstemmer du i utlandet

Velgere som ikke var i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kunne forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Du var selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kom frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00. 

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet var forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kunne du søke om å få avgi din stemme hjemme. Søknaden måtte inneholde navn, adresse, e-post, telefonnummer og personnummer. Det måtte også fremgå av søknaden at du er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.

Søknad sendes til Valgstyret i Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Søknaden måtte være mottatt av valgstyret senest innen tirsdag 3. september. 

Listeforslag 2019

Alle partier og grupper som ønsket å stille til valg i Tromsø kommune, måtte levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Fordi 31. mars 2019 var en søndag, ble innleveringsfristen forskjøvet til klokken 12 mandag 1. april 2019. Listeforslaget måtte ha ankommet kommunen før fristen, det var ikke nok at det var postlagt.

Partiene eller gruppene kunne sende listeforslaget på e-post til valg@tromso.kommune.no eller levere det på Servicetorget på Rådhuset. Valgte man e-post, måtte den originale listen med underskrifter postlegges umiddelbart eller leveres på Servicetorget. 
Listeforslagene ble lagt ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kom inn, og kommunen vurderte om de oppfylte kravene i valgloven. Innen 1. juni 2019 kunne valgstyret avgjøre om listene kunne godkjennes.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag var 20. april klokken 12.00.
 
Vedlegg til listeforslag
Listeforslagene skulle ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Vedlegg til listeforslag kunne benyttes til dette formålet. 
 
Hvis du har spørsmål om listeforslag og utfylling av skjema, kan du kontakte oss på e-post valg@tromso.kommune.no

Valgstyret

Valgstyret bestod av følgende medlemmer tilknyttet Formannskapet.

Ytterligere informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2019.