Slik bruker du stemmeretten din

Her finner du informasjonsbrosjyrer om hvordan du kan stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Søndag 8. og mandag 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Tromsø kommune.

Valgdirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer.
Informasjonsbrosjyren for høstens valg er tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.
 

Elektronisk valgkort

Tromsø kommune er én av kommunene som i år deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Den 5. august mottar 54 000 personer i Tromsø kommune årets valgkort elektronisk.
Du mottar valgkortet i din digitale postkasse eller på valg.no. 
 

Vil du bli valgmedarbeider?

Vi trenger valgmedarbeidere som både kan jobbe på valgdagene søndag 8. og mandag 9. september, og i forhåndsstemmeperioden 12. august til  6. september. Begge deler vil foregå på ulike steder i kommunen. 

Som valgmedarbeider vil du veilede de som kommer for å stemme, og du vil ta imot stemmene. Du skal bidra til at alt går riktig for seg i valglokalet, og delta i klargjøring og rydding. Etter at valglokalene stenger, kan du få i oppgave å telle stemmer. 

Vi tilbyr en godtgjørelse på 3000 kroner for å jobbe begge valgdagene 8. og 9. september. Dette inkluderer obligatorisk opplæring uka før. Det er ikke mulig å bare jobbe én valgdag. 

For arbeid i forhåndsstemmeperioden får du timelønn etter egne satser. Det vil være obligatorisk og betalt opplæring i august (uke 32 og 34).

For å jobbe som valgmedarbeider må du kunne logge deg på IDporten med elektronisk ID (BankID eller MinID).


Hvis du ønsker å jobbe som valgmedarbeider, fyller du inn opplysninger om deg selv i dette registreringsskjemaet.

Oppgi hvilket lokale og hvilken tidsperiode du ønsker å jobbe i, så vil vi prøve å ta hensyn til det. 

Vi vil behandle søknadene fortløpende, og du hører fra oss innen kort tid.

Søknadsfrister og andre frister

  • Fristen for å søke fritak fra å stå på et listeforslag er mandag 29. april 2019
  • Fristen for å kreve stemmesedler er mandag 27. mai 2019
  • Fristen for å kreve manntallseksemplar og rapporter over velgergrupper er mandag 27. mai 2019
  • Søknad om ambulerende stemmegivning må være kommet inn til kommunen senest tirsdag 3. september 2019
  • Dato for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn annonseres i juni
Klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag
 
§ 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.
 
§ 6-8.Klage
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.
 
Klagefrist på valgoppgjør

§ 13-2.Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller fylkesvalgstyret.

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregistrert som bosatt 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet ifra.
 
På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen tirsdag 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Du kan også undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset i begynnelsen av juli 2019. 

Velgere bosatt i utlandet
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet.
 
Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å bruke dette skjemaet. (DOC) (PDF)

Søknaden må også inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september kl. 17.00).

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Søknad om innføring i manntallet i Tromsø kommune, eller klage kan sendes på e-post valg@tromso.kommune.no til valgstyret i Tromsø.

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge må fire krav være oppfylt. Du må:

  • Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Ikke ha mistet stemmeretten din etter Grunnloven § 53.
  • Være, eller har tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller disse fire kriteriene og har stått innført i folkeregisteret, som bosatt i Norge de tre siste årene, før valgdagen.

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema om innføring i manntallet er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks – på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også skrive brev, men da må du huske på å få med de opplysningene som det spørres om i skjemaet.  

Om du vil innføres i manntallet i Tromsø kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø. 

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Stemmesteder og tider

Valglokalene holder åpent fra klokka 9.00-21.00 på mandag 9. september, med unntak av enkelte kretser som må stenge tidligere for å rekke fristen for opptellingen av stemmer.
Åpningstiden på søndag er 16.00-20.00 for alle.
 
Sted 
Bygning
Mandag
Sentrum
Rådhuset 
09.00-21.00
Bjerkaker 
Bjerkaker skole 
09.00-21.00
Mortensnes
Langnes skole
09.00-21.00
Stakkevollan
Stakkevollan skole 
09.00-21.00
Hamna
Hamna skole 
09.00-21.00
Kvaløysletta
Kvaløysletta skole
09.00-21.00
Kaldfjord
Kaldfjord skole 
09.00-21.00
Tromsdalen 
Tromstun skole 
09.00-21.00
Kroken 
Kroken skole 
09.00-21.00
Reinen 
Reinen skole 
09.00-21.00
Lakselvbukt
Grendehuset 
10.00-19.00
Ramfjord
Ramfjord skole 
09.00-21.00
Malangshalvøya 
Vikran skole 
10.00-19.00
Sommarøy
Ungdomshuset Brensholmen
10.00-19.00
Kattfjord
Kattfjord skole
10.00-19.00
Vengsøy 
Vengsøy skole, Grendehuset 
10.00-15.30
Skogvik
Engvik 
10.00-16.00
Ringvassøy
Ungdomshuset Indre Kårvik 
10.00-19.00

Tidligstemming

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid. Tidligstemming er åpent hver tirsdag kl. 10.00-12.00 og torsdag kl. 12.00-14.00 i perioden 1. juli til 9. august. For å avtale tidspunkt sender du mail til valg@tromso.kommune.no med ønsket tidspunkt for tidligstemming. Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon med bilde.»

 

Forhåndsstemmelokaler og åpningstider

Mandag 12. august starter forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september. Det vil også være forhåndsstemmesteder på sykehjem og i andre institusjoner. 

Tidspunkt for forhåndsstemming kommune- og fylkestingsvalget 2019 

Dato 
Sted
Tid
12. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
13. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
14. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
15. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
15. august 
Straumsbukta
15.00-18.00
16. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
19. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
20. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
20. august 
Sjursnes bo- og servicesenter 
15.00-18.00
20.august Lakselvbukt bo- og servicesenter  10.00-12.00
21. august  Rådhuset  09.00-15.00
22. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
22. august 
Tromvik 
15.00-18.00
23. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
26. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
27. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
27. august 
UiT avdeling for lærerutdanning 
10.00-15.00 
28. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
28. august 
UNN
10.00-15.00 
28. august 
UiT 
10.00-15.00 
29. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
29. august 
UNN 
10.00-15.00 
29. august 
UIT 
10.00-15.00
30. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
30. august 
UNN 
10.00-15.00
30. august 
UIT 
10.00-15.00
2. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
2. september 
Jekta Storsenter 
13.00-18.00
2. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
3. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
3. september 
Jekta Storesenter 
13.00-18.00
3. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
4. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
4. september 
Jekta Storsenter 
13.00-18.00
4. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
5. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
5. september 
Jekta Storesenter 
13.00-18.00
5. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
6. september 
Rådhuset 
09.00-15.00

Slik forhåndsstemmer du i utlandet

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.
Detaljert informasjon om når du kan forhåndsstemme i utlandet oppdateres senere, men forhåndsstemmeperioden er fra og med 1. juli 2019.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokalet, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. Dersom din søknad om å stemme hjemme blir godkjent, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen der. Søknaden må inneholde navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Flere detaljer angående tidsrom for stemmegivning kommer etter hvert.

Du kan søke på e-post:
valg@tromso.kommune.no

Eller ved å sende brev til: 
Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Institusjonsstemming

Dato Sted  Tid
13. august 2019 Mortensnes omsorgsboliger 10.00-12.00
14. august 2019 Kvaløysletta sykehjem  10.00-12.00
15. august 2019 Heracleum  10.00-12.00
16. august 2019 Laureng bo- og servicesenter  10.00-12.00
19. august 2019 Otium bo- og velferdssenter 

Jadeveien sykehjem
10.00-12.00

14.00-16.00
20. august 2019 Lakselvbukt bo- og servicesenter 


Sjursnes bo- og servicesenter (Åpent for øvrig befolkning)
10.00-12.00

15.00-18.00
21. august 2019 Sør-Tromsøya sykehjem 


UNN Åsgård 
10.00-12.00


14.00-16.00
 
23. august 2019 Seminaret omsorgsbolig  10.00-12.00
26. august 2019 Havtun bo- og servicesenter  11.00-13.00
27. august 2019 Tromsø fengsel  10.00-13.00
28. august 2019 UNN


Kurbadet 
 
10.00-15.00

10.00-12.00
 
29. august 2019 UNN 10.00-15.00
30. august 2019 UNN 10.00-15.00

Listeforslag 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i Tromsø kommune, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Fordi 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til klokken 12 mandag 1. april 2019. Listeforslaget må ha ankommet kommunen før fristen, det er ikke nok at det er postlagt.

Partiene eller gruppene kan sende listeforslaget på e-post til valg@tromso.kommune.no eller levere det på Servicetorget på Rådhuset. Velger man e-post, må den originale listen med underskrifter postlegges umiddelbart eller leveres på Servicetorget. 
Listeforslagene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn, og kommunen vil vurdere om de oppfyller kravene i valgloven. Innen 1. juni 2019 vil valgstyret avgjøre om listene kan godkjennes.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00.
 
Vedlegg til listeforslag
Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Vedlegg til listeforslag kan benyttes til dette formålet. 
 
Hvis du har spørsmål om listeforslag og utfylling av skjema, kan du kontakte oss på e-post valg@tromso.kommune.no

Valgstyret

Valgstyret består av følgende medlemmer tilknyttet Formannskapet.

Her finner du alle medlemmene

Her finner du møtekalenderen der du kan se hvilke saker som skal behandles

Disse partiene stiller til valg

14 partier stiller liste til høstens kommunestyrevalg i Tromsø kommune.  
 

Kommunestyrevalget 2019 – Godkjente valglister   
  

Arbeiderpartiet 
By- og Landlista 
Fremskrittspartiet 
Høyre 
Kristelig Folkeparti 
Kystpartiet 
Liberalistene 
Miljøpartiet De Grønne 
Nei til bompenger i Tromsø 
Partiet de kristne 
Rødt 
Senterpartiet 
SV- Sosialistisk Venstreparti 
Venstre 

 Komplette lister er lagt ut til ettersyn i foajeen på Rådhuset i Tromsø. 
 
Listeforslagene ble godkjent av valgstyret 21.05.2019.  

Ytterligere informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2019.