Hvorfor har jeg ikke fått faktura?

Tromsø kommune benytter KS sin svar-ut løsning for utsending av faktura. For de som ikke har e-faktura, og som ikke har reservert seg mot elektronisk post, betyr dette at faktura sendes til din digitale postkasse, Digipost eller e-Boks. Om du ikke har digital postkasse leveres faktura til AltInn. Først dersom faktura ikke blir åpnet i AltInn eller man har reservert seg mot elektronisk post, vil faktura bli skrevet ut og sendt som brevpost.

Dersom du ikke har mottatt faktura kan det være flere årsaker:
 • Vi kan ha notert feil postadresse
 • Det kan være feil i postbehandling som gjør at brevet ikke kommer fram.
 • For nye eller ombygde eiendommer/bygg må saksbehandling med vedtak om skattetakst være ferdig, før faktura sendes.
 • Dersom du har fritak fra eiendomsskatt får du ikke faktura

Faktura er sendt til feil adresse

Send e-post med kundenummer og ny adresse til eiendomsavgift@tromso.kommune.no.

Hvorfor får jeg purring når jeg ikke har fått noen faktura?

Har du fått e-faktura må denne godkjennes i nettbanken. Dersom du ikke har gjort dette vil du få purring i posten.
Andre årsaker kan være at fakturaen er sendt til feil adresse, eiendommen er solgt nylig eller feil i postbehandlingen.

Jeg har klaget. Hvorfor får jeg ikke svar?

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget. Skattesatsen og reglene for beregning fastsettes av kommunestyret. Dersom du er uenig i grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klage innen 12. april.

Faktaopplysningene for beregning er feil. Hva gjør jeg?

Du må dokumentere skriftlig på det du mener er rett. Mener du arealstørrelsen er feil må du dokumentere korrekt areal med godkjent taks eller målsatte og godkjente tegninger av bygningen.
Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget.

Hvordan klager jeg?

Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klage innen 12. april, dersom det ikke tidligere er klaget på samme forhold.

Klage må sendes skriftlig:
 • Send klage som e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til kommunen.
 • Klagen må minimum inneholde angivelse av eiendommen og en begrunnelse for klagen.

Vi er flere som eier eiendommen. Hvorfor får bare jeg faktura for eiendomsskatt/kommunale avgifter?

Vi sender alltid én faktura per eiendom.

Kan jeg utsette betalingen?

Ja. Kontakt oss med kundenummer på eiendomsavgift@tromso.kommune.no og be om utsettelse. Vær obs på at det påløper rente etter gjeldende satser fra opprinnelig forfall til betaling skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse. Betaling anses skjedd når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. 
 

Jeg har solgt/kjøpt en eiendom midt i termin. Hvordan skal vi gjøre det med betaling?

Fordeling av eiendomsskatt og kommunale avgifter anbefaler vi at dere gjøre opp mellom partene i forbindelse med eierskifte. Normalt håndteres dette av eiendomsmegler i forbindelse med eierskifte.

Jeg har solgt boligen min, men får likevel faktura

Hvis du har solgt eiendommen og likevel har fått faktura må du kontakte oss for å få dette rettet.  Send e-post til eiendomsavgift@tromso.kommune.no.
Kommunen kontrollerer jevnlig eierskifte mot tinglysning.  Dersom eiendomsoverdragelsen ikke tinglyses fanger vi ikke opp endringene.

Kan jeg få hel eller delvis reduksjon for eiendomsskatten?

Ved helt spesielle tilfeller, som regel i tilfeller hvor du har bortfall av inntekt, kan du få utsettelse på betaling eller redusert deler eller hele eiendomsskatten.

Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter eigedomsskatteloven § 28:
"Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet."
Bestemmelsen åpner for en vurdering av nedsettelse eller bortfall av eiendomsskatt. Det understrekes det at nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetsgrunner bare er aktuelt rent unntaksvis, og at det som oftest vil være tilstrekkelig å innvilge utsettelse etter eigedomsskattelovens § 25 annet ledd.

Utsettelse av betaling etter eigedomsskatteloven § 25: 
"Eigedomsskatten skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset. Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing. Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane."
Skatteyter kan søke skatteinnkreveren om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skatteyter på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering. Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte. 

Søk om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Kan jeg få fritak for eiendomsskatt?

Enkelte eiendommer kan få fritak.
 • Bygninger med historiske verdi: Enkelte bygninger med historisk verdi kan få fritak for eiendomsskatt. Dette gjelder bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven og andre bygninger på byantikvarens ulike lister omfattes ikke av fritaket.
 • Stiftelser/institusjoner: Noen eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål kan fritas for eiendomsskatt.
 • Idrettsanlegg som er åpne for alle kan også søke fritak.
Kommunestyret vedtar fritak. Disse innvilges for ett år av gangen etter søknad. Søknadsfrist er innen utløpet av skatteåret det søkes fritak for.

Slik søker du om fritak:
 • Send søknad som e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til kommunen.
 • Søknad må minimum inneholde angivelse av eiendommen og en begrunnelse for fritak.

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget.
Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser fra forfall til betaling skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse. Betaling anses skjedd når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved unnlatt betaling vil det påløpe gebyrer for utsendelse av purring mv.

Jeg har fått et ekstra grunngebyr på renovasjonsavgift for boenhet. Boenheten leies ikke ut, fordi vi bruker den selv. Er det da riktig at jeg skal betale mer?

Nei. Kontakt Remiks husholdning for å korrigere antall registrerte boenheter. Du må likevel betale fakturaen. Dersom du får medhold i endringen vil beløpet tilbakeføres/justeres ved neste faktura.

Jeg har ikke hatt feier her. Hvorfor må jeg da betale avgift for dette?

Kommunal avgift for branntilsyn og feiing betales hvert år, selv om feiing utføres sjeldnere. Les mer om feiing under «ofte stilte spørsmål» hos Brann og redning.

Kan jeg betale for vann og avløp etter forbruk?

Ja. Da må du installere vannmåler. Mer informasjon om vannmåler kan du lese her. Du må  likevel betale fakturaen du har fått.

Hvordan får jeg eFaktura?

Tromsø kommune tilbyr eFaktura til alle kunder som faktureres for kommunale tjenester. Tromsø kommune har to ­eFaktuaravtaler, én for eiendomsskatt og kommunale avgifter og én for alle ­andre ­fakturaer. 

Her kan du lese mere om eFaktura.