Tromsø kommune gir utbyggere og entreprenører tillatelse til å grave i kommunal grunn, på betingelse av at vegen reetableres til opprinnelig stand umiddelbart etter at gravearbeidet er ferdig. De siste par årene har det vært mye hyppig graveaktivitet i Tromsø kommune, og Jørn-Eirik Schjetne, leder for vegenheten hos byutvikling, vil nå gjennomgå gravearbeidet i kommunen.
- Vi følger alltid opp gravemeldinger, både på våre egne og eksterne prosjekter. Nå legger vi imidlertid i noen ekstra ressurser for å ta en skikkelig kontrollrunde på gravearbeidet rundt omkring i kommunen, sier han.

Spørsmål om kvalitet
Bakgrunnen for at kontrolleringen intensiveres, er at enheten har observert flere veger som ikke er satt tilbake i tilfredsstillende stand etter ferdigstilt arbeid.
- Vi har registrert noen prosjekter som ikke er ferdigstilt etter retningslinjene for graving i Tromsø, og har også fått tilbakemeldinger fra tromsøfolk som stiller spørsmål ved kvaliteten på reetablerte veger.
Kontrollen vil ha fokus på om vegarealene er reetablert i henhold til «retningslinjer for graving i kommunale trafikkareal og kommunal grunn» og kommunalteknisk norm gjeldene for Tromsø kommune.

Dette skal blant annet kontrolleres
Eksempler på hva som kan bli kontrollert, vurderes for hver gate.
  • Er det frest falser i overgangen mellom ny og gammel asfalt. Dersom gammel asfalttykkelse er dårlig eller for tynn kan dette fravikes, med skal avtales i hvert enkelt tilfelle. Om dette fravikes skal det være overlapp mellom gammel og ny asfalt slik at vann ikke trenger ned i vegkroppen. 
  • Er det rengjort og påført klebing før asfaltering.
  • Er kantene på gammelasfalt saget.
  • Kjerneboringer for kontroll av asfalttykkelser, bære/forsterkningslag og komprimeringsgrad.
  • Skulder, grøfter og sidearealer
  • Er bredden på reasfalteringen i henhold til retningslinjer for graving.
Utbygger og entreprenører er også forpliktet til reetablering av vegbanen umiddelbart, med 3-ukers frist på ferdigmelding etter ferdig reetablering. Dette skal alle aktører som opererer i Tromsø kommune ha kjennskap til. Derfor vil det nå bli stilt krav om umiddelbar oppstart på reetableringer med frister.