Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veg

E-postadresse: postmottak@tromso.kommune.no
Sentralbord: 77 79 00 00
Postadresse: Tromsø kommune, Seksjon for byutvikling, Veg, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2 

Leder: Jørn-Eirik Schjetne, telefon 911 05 691

Veg forvalter kommunens veger, fortau, gang- og sykkelveger, bruer, distriktskaier og fiskerihavner. Det investeres i nye prosjekt og allerede eksisterende alnelgg blir vedlikeholdt. Tromsø kommune forvalter ca 430 km asfaltert veg som krever stor innsats med vedlikehold og vinterdrift.  

Kontakt oss

Veger, bruer, belysning og kaier
Controller og kommunikasjon

Veger, bruer og kaier

Tromsø kommune driver en kontinuerlig oppgradering og renovering av det kommunale vegnettet. Dette innbefatter asfaltering, etablering av overvannssystemer, oppføring av støttemurer, trafikklys, setting av kantstein og autovern. Våre tiltak varierer stort i omfang. Av store prosjekt kan nevnes Stakkevollvegen; som i nær fremtid skal renoveres for bedre å kunne ivareta alle trafikanters behov. Et annet større prosjekt som er på gang er ny «internveg» på Langnes fra Heilovegen til Ørnevegen, med tosidig fortau og sykkelfelt.

Flere av kommunes bruer og kaianlegg er blir renovert eller nybygd. Eksempler på dette er Øvre Andersdalen bru og ny fiskekai i Oldervik og på Brensholmen. Det skjer også mye spennende i sentrum. Vi oppgraderer Storgata med bl.a. bedre varmeanlegg og forlengelse til sørenden av Kirkeparken. Vi jobber også med bl.a. oppgradering av Prostneset park/ havneterminalen.

Veg forvalter kommunens veger, fortau, gang- og sykkelveger, bruer, distriktskaier og fiskerihavner. Det investeres i nye prosjekt og allerede eksisterende alnelgg blir vedlikeholdt. Tromsø kommune forvalter ca 430 km asfaltert veg som krever stor innsats med vedlikehold og vinterdrift.  Vårt ansvar innebefatter prosjektledelse og forvaltning innen et bredt fagfelt. I tett samarbeid med bl.a. Bydrift, Vann og avløp, strømleverandører, kabelselskap og innleide entreprenører jobber Veg utrettelig med forbedring av infrastrukturen for innbyggere, offentlige institusjoner og næringsliv. I vårt arbeid har vi fokus på blant annet trafikksikkerhet, skred- og flomsikring og oppfølging av private utbyggere. 

Kollektivtrafikk

I tett samarbeid med Troms fylkeskommune bygger vi bussløsninger for fremtiden. Fremkommelighet for bussene har høy prioritet. Vi bygger derfor nye kollektivtraseer, utbedrer holdeplasser, innfører «sanntidssystem», monterer nye busskur og øker gangtilgjengeligheten til holdeplasser (snarveger).

Hovednett for sykkel

Tromsø kommune skal bli en ekte sykkelby. Det innebærer stor fokus på utbygging av et sammenhengende sykkelnett, slik at syklistene kommer frem trafikksikkert, effektivt og komfortabelt. En av de viktigste strekningene er Langnes-sentrum. Derfor bygger vi nå en sykkeltrasé over øya forbi Bymyra/Sommerlyst. Et annet tiltak er sikring av kryss der gang- og sykkelveger krysser biltrafikken, for å ivareta syklistenes sikkerhet.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: