Bilde nettside_727x200.jpg

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting.

Brosjyre med kortfattet informasjon: Trygg og sikker i eget hjem.

Kontaktinformasjon
Programkoordinator for velferdsteknologi, Ingebjørg Riise
Telefon: 995 20 016
E-post: velferdsteknologi@tromso.kommune.no

Her kan du lese sluttrapporten for Tromsø kommunes deltakelse i det nasjonale programmet. Kommunens tjenestetilbud innen velferddsteknologi er nå over i drift, og vil bli bli gradvis utvidet etterhvert som vi får mer erfaring.

Digitalt tilsyn (trygghetssensorer)

Tryggere hverdag bidrar til at våre innbyggere kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, mestring og økt frihet, samtidig som kommunen blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt

Tryggere hverdag for hjemmeboende omfatter både trygghetsalarm, fall, bevegelse og diverse andre sensorer som varsler via trygghetsalarmen. I tillegg tilbys lokaliseringsteknologi (GPS) og i enkelte tilfeller kameratilsyn. Varslingene går direkte til hjemmetjenesten, eller til en nabo eller pårørende hvis det er ønskelig. Personell fra hjemmetjenesten reiser ut og hjelper bruker når det er behov for det.
Kommunen skal fra 2019 etablere et responssenter som vil ivareta mottak og videreformidling av varsler. Ta kontakt med Tildelingskontoret for å søke om tjenesten.

Utendørs trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg,. Med en lokaliseringsenhet (GPS) kan en person fortsatt være aktiv og pårørende være trygge. 

​Tromsø kommune kan tilby 3-4 ulike enheter til dette formålet. Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som lokaliseringsenheten gir til å lokalisere og bistå vedkommende. Pr idag skal varsel primært gå til pårørende. I enkelte tilfeller gjøres det avtale med hjemmetjenesten som mottaker. Kommunen skal fra 2019 etablere et responssenter som vil kunne ivareta lokalisering og mottak av varsler der det er ønskelig. Ta kontakt med Tildelingskontoret for å søke om tjenesten.

Medisineringsstøtte

Enkelte kan ha problemer med å huske på når og hvilke medisiner man skal ta. En elektronisk medisindispenser kan være til god hjelp for enkelte.  Skulle du likevel glemme å ta medisinen vil dispenseren varsle automatisk til hjemmetjenesten. Tromsø kommune tilbyr slik teknologi foreløpig til et begrenset antall hjemmetjenesteavdelinger. Ta kontakt med din sone eller med Tildelingskontoret for å høre om dette er et tilbud hos dem.

Pasientvarsling i helse og omsorgsbygg

På alle nye helse og omsorgsbygg i kommunen installerer vi nå en ny standard pasientvarslingsanlegg. Pasientvarslingen består av en alarmknapp eller trekksnor for aktiv varsling, og passive trygghetsensorer som gir varsling ved fall, vandring eller andre uønskede hendelser. Sensorer aktiveres etter behov for den enkelte beboer. Alle ansatte har en telefon hvor innkomne varsler vises. Den ansatte må så gå til rommet alarmen kommer fra for å håndtere hendelsen. For personer med demens kan tilgang til vandrealarm i institusjon bidra til større frihet, - man kan bevege seg fritt rundt på institusjonen og utenfor, og personalet kan ved behov lett lokalisere hvor vedkommende befinner seg.

​Det vil i årene som kommer foregå en systematisk oppgradering til ny teknologi i kommunens eldre helse og omsorgsbygg.

Responssenteret

Tromsø Responssenter ble åpnet 26. oktober 2020.

Det er 
et døgnbemannet responssenter for trygghetsalarmer, velferdsteknologi og avstandsoppfølging. Responssenteret mottar, vurderer, dokumenterer og responderer på alarmer fra mottakere av helse- og omsorgstjenester som har trygghetsalarmer.

Responssenterets bemanning består av operatører med helsefaglig bakgrunn, som 
samarbeider med utøvende hjemmetjeneste ved behov for utrykning.

Senteret holder til i samme lokaler som Mortensnes omsorgssenter. Responssenteret vil med tiden kunne tilby mottakstjenester til andre kommuner i regionen rundt Tromsø.

Teknologirommet

November 2013 ble Teknologirommet på Heracleum bo- og servicesenter åpnet. Teknologirommet som er et test- og utstillingsrom for velferdsteknologi som ble etablert i kommunens "forprosjekt velferdsteknologi". Rommet inneholder trygghetsalarmer, varsling og sensorteknologi, utstilling fra NAV Hjelpemiddelsentral, og utstilling av produkter fra ulike leverandører av teknologi som kommunen har avtae med.
Formålet med Teknologirommet er at det skal være en døråpner til bruk av velferdsteknologi. Her kan man lære hvordan teknologi kan bidra til en enklere og tryggere hverdag.

For avtale om besøk, kontakt velferdsteknologi@tromso.kommune.no 

Merk: Ved gruppebesøk maks seks personer.

Hovedprosjektet 2014-2016

Tromsø kommune deltok i «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 2014-2020». Kommunen deltok i det opprinnelige oppdraget kalt «Mestring og trygghet i hjemmet». Oppdraget ble avsluttet ved utgangen av 2016 og skal deretter over i en sprednings fase.

Resultatene viser også at bruken av velferdsteknologi i tillegg til økt kvalitet for brukere og pårørende, i noen tilfeller fører til spart tid og unngåtte kostnader for kommunen. Gevinstene omsettes i muligheten til å gi tjenester til flere, og bedre kvalitet på tjenestene.
 
Aktivitetene i prosjektet har inkludert utprøving og implementering av trygghets og mestringsteknologi innenfor kategoriene (Totalt 132 tjenestemottakere deltok i utprøvingen):
  • Trygghetsalarmer og varslingsteknologi
  • Utendørs trygghetsalarm og- lokaliseringsteknologi
  • Elektronisk medisineringsstøtte
  • Digitalt nattilsyn
  • Hverdagsteknolgi
Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt: Prosjektbeskrivelse VELTEK Tromsø 2014
Sluttrapporten Sluttrapport hovedprosjekt.pdf
Effektstudie utarbeidet av konsulentfirmaet PA Consulting: Effektstudie velferdsteknologi Tromsø kommune

Forprosjekt velferdsteknologi 2013 - erfaringer

I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke opplevelse av trygghet, sikkerhet og egenmestring. Det ettårige forprosjektet hadde stort fokus på å utrede administrative, organisastoriske og tekniske forutsetninger for å kunne ta i bruk teknologi. Her finner du sluttrapporten. 

Kommunen ønsker å bidra til at utredningsarbeidet og erfaringene fra forprosjektet gjøres tilgjengelig for andre kommuner. Sluttrapporten har derfor to delrapporter som går mere i detalj: