Utrygghet har ingen aldersgrense
  • Mange eldre opplever krenkelser og trusler - har du opplevd det?
  • Er du redd for eller plaget av noen du kjenner godt?
  • Har noen begrenset deg i kontakt med andre?
  • Bestemmer du over egne penger?
  • Har noen presset deg til å gjøre noe du ikke vil?
  • Har noen hindret deg i å få nødvendig hjelp?
Overgrep blir ofte forbundet med skyld og skam og kan være vanskelig å snakke om.

Nasjonal kontakttelefon betjenes av fagpersoner med lang erfaring som har tid til å lytte og gi støtte, råd og veiledning. Du kan være anonym.

Hjelpeapparatet og andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre kan ogås henvende seg.

Ring telefon 800 30 196. Hverdager kl. 09.00 - 15.00.

Vern for eldre banner intranett, e-læringsprogram.png