Kontaktperson - Plan mot vold i nære relasjoner

Kontaktperson - Plan mot vold i nære relasjoner
Rådgiver Edel Pedersen, Avdeling for helse og omsorg
Telefon: 480 64 546
E-post: edel.pedersen@tromso.kommune.no

Nettbasert gratis kurs

Kommunen har i underkant av 100 barnehager og vel 40 skoler. Det er en utfordring å sikre at alle ansatte har god kompetanse i å avdekke og handle ut når barn og unge utsettes for vold eller seksuelle overgrep.

Tromsø kommune har deltatt som pilotkommune i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ( NST),Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS) og Høgskolen I Narvik om utvikling og produksjon av nettbasert kurs for å styrke kompetansen innen barnehage - og skolesektor. Det nettbaserte kurset ligger åpent på nett og er gratis. Mer informasjon om det nettbaserte kurset.

Samarbeidsnettverk - vold og overgrep i nære relasjoner - barn og unge

Familievernkontoret initierte i 2011 etablering av et nettverk mellom instanser og aktører fra statlig sektor, kommunal sektor og frivillig sektor.

Medlemmer i nettverket
Barneverntjenesten ved leder av Voldsteamet, ATV (Alternativ til vold), RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Statens Barnehus, Fagteamet i Tromsø, Bufetat (Barne- ungdoms -og familieetaten), Familievernkontoret (Bufetat), Krisesenteret, Familievoldskoordinator politiet, Forebyggende helsetjenester (helsesøstre), PPT, BUP Tromsø, UNN (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg (Edel Pedersen) og rådgiver forebyggende barnevern, Forebyggende helsetjenester (Wenche Figenschow).

Formålet med nettverket er blant annet å kvalitetsikre samarbeidsrutiner og kompetanseutvikling. Det er utarbeidet Mandat for Samarbeidsnettverket. For mer informasjon anbefales å ta kontakt med en eller flere av instansene i samarbeidsnettverket