Målsetning og satsingsområde

Satsningsområder

Lek
Leken er en helt grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Det å få innpass i leken, føle at man er en del av fellesskapet og ha venner er helt grunnleggende for barns trygghet, trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Det er også helt avgjørende for barnets psykiske og helse og utvikling. Det å tilrettelegge for lek, utvikle spennende og positive lekemiljø, gi inspirasjon til lek, delta i lek, gi veiledning i lek, sikre at alle barna får delta i lek er noe vi alltid har fokus og oppmerksomhet rundt. Lek er derfor et konstant utviklings- og satsningsområde i Workinnmarka barnehage.

Barns språklige kompetanse- redigeres
Språk er grunnleggende i samspill med andre, og gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Systematisk arbeid med språk og språkstimulering i barnehagen kan forebygge språkvansker hos barn i førskolealder. Et godt språk er også grunnleggende og viktig når lese- og skrive opplæringen starter i skolealder. Språk er derfor viktig for barns videre utdanning i et livslangt perspektiv.
Barnehageåret 2018-19 ønsker vi å ha et spesielt fokus på leseglede, barnelitteratur og høytlesning

Områder personalet skal heve sin kompetanse i prosjektarbeidet er
 • Dialogisk lesing og bruk av barne-litteratur
 • Hverdagssituasjoner og språkarbeid
Språkstimulering for norske- og flerspråklige barn

Et inkluderende barnehagemiljø
Barnehageåret 2018/19 starter alle barnehagene i Tromsøya Vest med prosjektet: Et inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Tromsøya Vest barnehager. Målet med prosjektet er å øke de ansattes kompetanse i å skape et godt psykososialt barnehagemiljø, der alle barn opplever seg inkludert, sett og respektert. Mangfold skal bli sett på som en ressurs der mestring og felles opplevelser skapes. Prosjektet har fokus på å styrke relasjonskompetansen mellom barn-barn, barn- voksen. Gode relasjoner bidrar til å forebygge barns psykiske helse, noe som er viktig i ett livsfaseperspektiv. En god barndom varer livet ut.

Workinnmarka barnehage er med i en nasjonal kompetanseheving, inkluderende barnehage- og skolemiljø, der målet er å utvikle personalets kompetanse i å skape, og opprettholde et godt barnehagemiljø. Kompetansehevingen vil pågå i to år, og den vil ses i sammenheng med enhetens prosjekt «et inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Tromøsya Vest barnehager».

Foreldresamarbeid

Vi ønsker et foreldresamarbeid preget av åpenhet og gjensidig tillit og respekt.

Våre samarbeidsrutiner:
 • Informasjonsmøte før oppstart til alle som starter i barnehagen for første gang.
 • To foreldremøter i året. Høst og vår.
 • Minimum et foreldreråd ved oppstart av nytt barnehageår.
 • Tilbud om to foreldresamtaler i året. Ved behov avholdes flere.
 • Det inviteres til minimum fire foreldrearrangement pr. barnehageår.
 • Det avholdes minimum fire møter i barnehagens samarbeidsutvalg pr. barnehageår.

Overgang barnehage-skole

Vi har et mål om at alle barn som forlater Workinnmarka barnehage for å begynne på skolen skal glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Tromsø kommunes overgangsrutiner for barn som begynner på skolen, Tromsøya Vest virksomhetsplan, og foreldre og barns medvirkning legger føringer for hvordan vi jobber med overgangen barnehage-skole.
 • Det er ukentlig førskoleklubb.
 • Det er økende fokus på barnas selvstendighet, ansvarlighet og evne til samarbeid.
 • Aktiviteter der barna får erfaring med språk, skrift og tekst.
 • Aktiviteter der barna får erfaring med tall og telling. Og utforsking av mengde, rom og form.
 • Det arrangeres førskoletreff med andre barnehager i nærområdet jevnlig.
 • Det gjennomføres barnesamtale og foreldresamtale der overgangen barnehage- skole er tema.
 • Det legges opp til kortere og lengre turer med ulike aktiviteter og utfordringer hele året.

Våre planer og vedtekter

Her kan du se planer, vedtekter og informasjon fra barnehagen
Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.