Målsetning og satsingsområde

Satsningsområder

Lek
Leken er en helt grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Det å få innpass i leken, føle at man er en del av fellesskapet og ha venner er helt grunnleggende for barns trygghet, trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Det er også helt avgjørende for barnets psykiske og helse og utvikling. Det å tilrettelegge for lek, utvikle spennende og positive lekemiljø, gi inspirasjon til lek, delta i lek, gi veiledning i lek, sikre at alle barna får delta i lek er noe vi alltid har fokus og oppmerksomhet rundt. Lek er derfor et konstant utviklings- og satsningsområde i Workinnmarka barnehage.

Barns språklige kompetanse
Språk er grunnleggende i samspill med andre, og gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Systematisk arbeid med språk og språkstimulering i barnehagen kan forebygge språkvansker hos barn i førskolealder. Et godt språk er også grunnleggende og viktig når lese- og skrive opplæringen starter i skolealder. Språk er derfor viktig for barns videre utdanning i et livslangt perspektiv. Barnehagen er inne i et prosjekt sammen med de andre barnehagene i Tromsøya Vest barnehager. Prosjektet har som mål å styrke personalets kompetanse i å jobbe mer systematisk og variert med å tilrettelegge for språkstimulering i lek, hverdagssituasjoner og andre mer formelle læringssituasjoner.

Områder personalet skal heve sin kompetanse i prosjektarbeidet er: 
 • Dialogisk lesing og bruk av barne-litteratur
 • Hverdagssituasjoner og språkarbeid
 • Språkstimulering for norske- og flerspråklige barn

Foreldresamarbeid

Vi ønsker et foreldresamarbeid preget av åpenhet og gjensidig tillit og respekt.

Våre samarbeidsrutiner:
 • Informasjonsmøte før oppstart til alle som starter i barnehagen for første gang.
 • To foreldremøter i året. Høst og vår.
 • Minimum et foreldreråd ved oppstart av nytt barnehageår.
 • Tilbud om to foreldresamtaler i året. Ved behov avholdes flere.
 • Det inviteres til minimum fire foreldrearrangement pr. barnehageår.
 • Det avholdes minimum fire møter i barnehagens samarbeidsutvalg pr. barnehageår.

Overgang barnehage-skole

Vi har et mål om at alle barn som forlater Workinnmarka barnehage for å begynne på skolen skal glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Tromsø kommunes overgangsrutiner for barn som begynner på skolen, Tromsøya Vest virksomhetsplan, og foreldre og barns medvirkning legger føringer for hvordan vi jobber med overgangen barnehage-skole.
 • Det er ukentlig førskoleklubb.
 • Det er økende fokus på barnas selvstendighet, ansvarlighet og evne til samarbeid.
 • Aktiviteter der barna får erfaring med språk, skrift og tekst.
 • Aktiviteter der barna får erfaring med tall og telling. Og utforsking av mengde, rom og form.
 • Det arrangeres førskoletreff med andre barnehager i nærområdet jevnlig.
 • Det gjennomføres barnesamtale og foreldresamtale der overgangen barnehage- skole er tema.
 • Det legges opp til kortere og lengre turer med ulike aktiviteter og utfordringer hele året.

Våre planer og vedtekter

Her kan du se planer, vedtekter og informasjon fra barnehagen
Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.