Tømming av slamtanker 2011

Tømming av slamtanker fra husholdninger og fritidsbolig i Tromsø kommune, fastlandet, Vengsøy og Rebbenesøy, starter første uke i august. Nærmere tømme start og område annonseres i uke 29 -30.

Tilstandskontroll av enkeltanlegg for avløp

I perioden 2008 – 2010 er det gjennomført kontroll/tilsyn på enkeltanlegg for avløp (slamavskillere, minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg). I tiden fremover vil det bli sendt ut tilstandsrapport til hver eiendom. Pga av svært mange feil og mangler er oppfølgingen med tilbakemeldingen blitt betydelig mer omfattende enn det vi i utgangspunktet hadde forespeilet oss. Vann og avløp beklager at tilbakemeldingen er forsinket. Utsendelse av tilstandsrapport starter i uke 28 og vil bli tatt områdevis. 

Akutt forurensing har første prioritert, med varsel om pålegg, som følges opp med pålegg med utbedringsfrist og døgnmulkt.
 
Utskifting/reparasjon/nedlegging av ny slamavskiller er søknadspliktig Vann og Avløpstiltak. Det må sendes inn både VA-søknad og søknad om utslipptillatelse til Vann og avløp for godkjenning.

Informasjon til abonnenter tilknyttet Fagernes vannverk

 
Tromsø kommune, Vann og avløp skiftet råvannskilden til Fagernes vannverk sommeren 2010. Den nye kilden består av tre grunnvannsbrønner med rikelig kapasitet og høy vannkvalitet. Periodiske prøvetakinger viser at skifting av vannkilden forårsaket økning i vannets hardhet fra ca. 4,2 0dH til ca. 6,3 0dH.

Vann og avløpsvakta (VA-vakta)

VA-vakta skal håndtere alle akutte hendelser som berører ansvar for offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann utenom ordinær arbeidstid.  Vakttelefon for vann og avløp: Mob: 970 09010. Les mer

Bydrift vakt - overflatevann (Vei-vakta)

Vei-vakt skal håndtere akutte hendelser ang. overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig veg. Akutte hendelser ang. stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.  Vakttelefon for vei og overvann: Mob: 970 10 200. Les mer

Ny revisjon av VA-norm

Teknisk norm for vann og avløp er revidert januar 2010.  Lenke til VA-norm.  Ny revisjon forventes å foreligge april 2011.