Kommunestyret behandler først to interpellasjoner. En interpellasjon er et skriftlig spørsmål av som en kommunestyrerepresentat kan stille til ordfører.

Se alle sakene som ble behandlet

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en protokoll, men en kort redaksjonell gjengivelse av de vedtak som gjøres i kommunestyret. Endelig protokoll blir lagt ut på kommunens hjemmeside, knyttet til det enkelte møtet, normalt dagen etter kommunestyremøtet.
 
Interpellasjon om smittevern for elever og studenter i praksis, stilt av Erlend Svardal Bøe (H)
"Vil ordfører ta initiativ til å starte opp en ordning hvor studenter og elever som skal gjennomføre praksis i den kommunale helsetjenesten får tilbud om gratis vaksine for å redusere smitterisikoen, både for elevene og studentene, og pasientene i helsetjenesten?"

Svar fra ordfører:
Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere om det er forhold hos tjenestemottakerne som innebærer at de ansatte som har kontakt med tjenestemottakerne er tilstrekkelig vaksinert. Dersom dette er tilfelle skal arbeidsgiver tilby vaksinering. Dette gjelder både for ansatte og studenter. For den enkelte ansatt/student vil vaksinering alltid være frivillig. Dette er spesielt viktig dersom det gis tjenester til personer med immunsvikt. Vi vil ta dette videre til Helse og og velferdsutvalget.

Interpellasjon om Lerøyhallen, stilt av Erlend Svardal Bøe (H)
1) Mener ordføreren at de offentlige kravene som er stilt i byggesaken er rimelig og rettferdig?
2) Hva tenker ordføreren om konsekvensene disse offentlige kravene vil ha for bygging og drift av Lerøyhallen?
3) Vil ordføreren bidra til å lette på de offentlige kravene, slik at breddeidretten unngår en stor økonomisk belastning som kan gå utover barn og unge gjennom høyere treningsavgift?
4) Vil ordføreren gå i dialog med Bjerkakerhallen AS for å finne en god løsning på denne saken?

Svar fra ordfører:
Reguleringsplanen har krav om opparbeiding av gang-/sykkelveg m.m. Med tanke på likebehandling er det flere utbyggingsprosjekt langs Strandvegen, hvor samtlige utbyggere har gjennomført omfattende rekkefølgekrav. Administrasjonen er i dialog med utbygger i forhold til gjennomføring av prosjektet. 

Saker til politisk behandling

Tromsøerklæringen
Dette er den politiske plattformen utarbeidet av de styrende partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Den beskriver de overordnede mål for Tromsø, hva partiene skal jobbe for på ulike områder, samt hvordan Tromsø kommune skal styres politisk.
Vedtak: Den politiske plattformen godkjennes.

Økonomirapport 2
Økonomirapporten viser kommunen sin økonomiske utvikling og situasjon pr. 31. august. Den tar for seg drifts- og investeringsbudsjett og beskriver forventet resultat ved årets slutt. Økonomirapport 2 viser et forventet merforbruk på 67 millioner kroner. Sammenlignet med økonomirapport 2 for 2018, som viste et forventet merforbruk på 150 millioner kroner, er dette en forbedring. Tross den positive utvikling, beskriver kommunedirektøren den økonomiske situasjonen som kritisk. Kommunedirektøren foreslår en rekke justeringer og tiltak.

Vedtak: Alle avdelinger i kommunen må på grunn av den krevende økonomiske situasjonen akseptere kutt i sine økonomiske rammer. Kommunestyret har vedtatt kommunedirektørens forslag. Prosjektet Prostneset Park tas ut av investeringsbudsjettet, og administrasjonen blir bedt om å komme tilbake til kommunestyret med et nedskalert prosjekt. Samtidig er det vedtatt at forprosjektet for rehabilitering av Storgata nord skal inn i investeringsbudsjettet fra 2020.

Innen utgangen av året skal det det rapporteres til kommunestyret på:
- Effekter av tiltak i forbedringsprogrammet
- Bemanningskontoret, som har som mål om å forbedre drifta
- Ny budsjettmodell. Denne skal sikre bedre økonomistyring, redusere risiko for budsjettoverskridelser og sette enheter bedre i stand til å iverksette tiltak i tide.
- Responssenteret for digitale trygghetsalarmer, som jobber med økt bruk av velferdsteknologi og derav redusert behov for bl.a. nattevakter.
Kommunstyret peker på betydningen av å skjerme barn og unge fra eventuelle nedtrekk, de uttrykker også bekymring for merforbruk i barnevernet.

Finansrapport
Finansrapporten viser en samlet rapportering av kommunens likviditet, langsiktige finansielle aktiva (feks bankinnskudd, aksjer, fond mm) og gjeld. Rapporten er en status pr. 31. august.
Vedtak: Rapporten er enstemmig vedtatt.

Detaljregulering for Sjølundveien 3-5
Denne planen beskriver detaljer knyttet til nevnte område. Bakgrunnen er at man ønsker en bedre utnyttelse ved fremtidig utvikling, i tråd med kommuneplanenens arealdel.
Vedtak: Planen ble vedtatt.

Reguleringsplan for for grøntstruktur Robukta
Denne planen følger opp et vedtak i fomannskapet fra august 2017, om at eiendommene i Robukta skal omgjøres til friområder for allmenheten. Området er i dag regulert til næringsformål.
Vedtak: Planen ble vedtatt.

Sak om oppfølging av retningslinjer for kommunens erverv av boliger
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren følge opp tidligere vedtak knyttet til retningslinjer for kommunens kjøp/overtakelse av fast eiendom.
Vedtak: Kommunstyret ber kommunedirektøren revidere retningslinjer med bakgrunn i innspillene fra K-sekretariatet. Disse skal legges frem for kommunstyret for godkjenning.

Økonomirapport 2, Tromsø Havn
Rapporten viser et forventet netto driftsresultat på drøyt 27 millioner kroner. Budsjettet er 30,6 millioner kroner. 
Vedtak: Rapporten tatt til orientering

Økonomirapport 2, Tromsøbadet
Rapporten viser et et forventet negativt driftsresultat på 4,6 millioner kroner. Dette er et positivt avvik på 4,5 millioner kroner satt opp mot budsjett. Dette skyldes gode besøkstall og reduserte kostnader knyttet til drift. 
Vedtak: Rapporten tatt til orientering

Normalhall Storelva
Saken er utsatt fordi formannskapet blant annet ønsker svar på om entrepriseformen som er valgt er fordyrende. De ber også om et forslag til nedskalering, inkludert beskrive konsekvenser av dette, samt en redegjørelse for hva som er kostnadsdrivende i prosjektet.

Søknad om Tromsø som syngende kommune
Saken handler om satse på sang for innbyggere i alle aldre, gjennom tiltaket  "Krafttak for sang". En syngende kommune får hjelp til å gjennomføre sangtiltak, gjennom blant annet kurs, økonomisk støtte og workshops. Typiske målgrupper kan være barnehager, skoler, insitusjoner, sykehjem. Prosjektet skal basere seg på samarbeid mellom kommunen og lokale krefter i bydeler og distrikt.
Vedtak: Tromsø kommune setter av 100.000 kroner hvert år i tre år til prosjektet. Pengene dekkes gjennom tilskudd til nærmiljøtiltak.

Ny ressurstildeling - ny budsjettmodell, for skole
Saken er utsatt fordi kommunen skal arrangere en bred, offentlig høring.

Prosjektrapport for perioden 2016-2019 fra los for ungdom med skolevegring
Arbeidet er knyttet opp mot et nasjonalt prosjekt som har som mål å styrke tidlig innsats for å hindre at elever dropper ut av skolen. Tettere arbeid med hjem og ungdommen selv er beskrevet som suksessfaktorer, og har vært koblet tett på arbeidet. Det ble i 2016 ansatt en egen los til å lede prosjektet.
Vedtak: Rapporten tas til orientering.
 
Høring - nasjonal ramme for vindkraft på land
Norges Vassdrags og Energiverk (NVE) har utarbeidet en rapport som beskriver forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
Vedtak: NVE anmodes om å stanse videre behandling av konsesjon for Kroken vindkraftverk. Samtidig forutsettes det at nye søknader for Måsvik og Sandvik ikke tas opp til behandling på grunn av store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Fritak og nyvalg lekdommere
Kommunestyret skal avgjøre om søknader om fritak skalinviges, og ved fritak foreslå erstattere.
Vedtak: Innstillingen vedtatt.

Valg av gruppeledere 2019-2023
Saken foreslår hvem som skal sitte i et nyopprettet gruppelederutvalg.
Vedtak: Innstillingen vedtatt. Utvalget består av 13 medlemmer, og ledes av ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Der vil du også finne opptak av tidligere kommunestyremøter.