Kontaktinformasjon

Åpningstider for besøkende
Sommertid 15. mai - 14. september:
Mandag - torsdag kl 10:00 - 14:30
Fredag kl 10:00 - 14:00
 
Timelister for introduksjonsprogrammet kan leveres før og etter åpningstid i postkassen ved hovedinngangen.

Telefon: 918 18 679
Besøksadresse: Vi har kontorer og publikumsmottak/resepsjon i Grønnegata 78
Postadresse: Tromsø kommune Flyktningtjenesten, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Enhetsleder:
May-Britt Stensjø Miri
Telefon: 930 12 108
E-post: may-britt.miri@tromso.kommune.no

Ansatte i Flyktningtjenesten

Om Flyktningtjenesten

Flyktningtjenestens hovedoppgave er bosetting og integrering av voksne og enslige mindreårige flyktninger. Enheten er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse arbeid eller utdanning og samfunnslivet for øvrig, samt deres muligheter for økonomiske selvstendighet.

Disse områdene legges det særlig vekt på:
  • Opplæring i norsk og samfunnsskunnskap
  • Arbeidspraksis, yrkesrettede kurs og andre tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet
  • Grunnskole, videregående skole, kurs og andre tiltak som forbereder til videre utdanning
  • Foreldreveiledning, økonomisk veiledning og karriereveiledning
Hva er en flyktning?
Det er FNs flyktningkonvensjon fra 1951 som definerer hvem som kan regnes som flyktning og hva som er deres rettigheter internasjonalt.
Store norske leksikon har definisjoner av flyktninger, asylsøkere, innvandrere og migranter samt lenker til videre lesning.

Bosettingsprosessen

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune og samarbeide med kommunen om bosettingsprosessen.

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunestyrene som hvert år vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette etter anmodning fra IMDi. Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i møte 5.12.2017 å bosette 75 flyktninger i 2018 (sak 429/17).

Kommuner som bosetter flyktninger er forpliktet til å tilby introduksjonsprogram. En flyktning som er deltaker i introduksjonsprogrammet kan ikke selv velge å flytte til en annen kommune uten at det har konsekvenser. Dersom en flyktning velger å flytte, betyr det at personen avbryter introduksjonsprogrammet i den første kommunen. Den nye kommunen er ikke forpliktet til å tilby videre program, men kan velge å tilby videre program dersom dette vurderes som hensiktsmessig. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at kommunene snakker sammen og avtaler at en flyktning skal tilbys program i den nye kommunen.

Avdeling for voksne - introduksjonsprogrammet

Organisering
Avdelingen ledes av avdelingsleder som også er enhetens nestleder .Avdelingen arbeider etter introduksjonsloven. Målgruppen er voksne mellom 18 og 55 år.
 

Introduksjonsprogram for flyktninger
For å styrke innvandrere og flyktningers muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet samt deres økonomiske selvstendighet har nyankomne flyktninger og innvandrere rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Virkemidlene er kvalifisering på heltid og økonomisk støtte i form av introduksjonsstønad.

Alle som deltar i et introduksjonsprogram har rett til en individuell plan. Planen skal si noe om den enkelte deltakeres hovedmål, tiltak/aktivitet, tidsperiode for kvalifiseringen - og hvem som har ansvar for å gjøre hva, når og hvordan. Planen skal i størst mulig grad ta hensyn til den enkeltes kompetanse og ønsker for å nå sitt hovedmål.

Lovhjemmel
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
Ytterligere informasjon: Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Hva går introduksjonsprogrammet ut på?
Introduksjonsprogrammet består hovedsakelig av to deler: kvalifiseringstilbud og introduksjonsstønad. Disse skal være koblet til hverandre.

Introduksjonsordningen skal
sørge for at nyankomne flyktninger og innvandrere får gjennomført grunnleggende norskopplæring og samfunnsopplæring. I tillegg er det tiltak som skal forberede til ordinært arbeid eller utdanning. Programmet er opptil to år; et fulldags- og helårlig tilbud.
 
Introduksjonsstønadens størrelse
Størrelsen på introduksjonsstønaden er to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) på årsbasis. Stønaden for de under 25 år er 2/3 av 2G. Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis. Stønaden per dag utgjør 1/30 av månedsstønaden. Stønaden per time utgjør 1/1850 av stønaden på årsbasis. Introduksjonsstønaden betales etterskuddsvis og etter mottatt timeliste. Det foretas trekk i stønaden (helt ned til trekk pr time) dersom deltakeren har ulegitimert (ugyldig) fravær. Det betales skatt av introduksjonsstønaden. Deltakeren har rett til å arbeide utenfor programtiden (f.eks. om ettermiddagene/kveldene) og i helgene. Lønnet arbeid kan også være en del av programmet.

Kvalifiseringstilbudet
Baserer seg på individuell kartlegging og utarbeiding av individuell kvalifiseringsplan. Gir tilbud om intensiv opplæring: 37,5 timers kvalifisering i uka. Integrerer språkpraksis i norskopplæringen og gir trening i arbeidsrelatert praksis. Gi trening i arbeidslivets regler.

Innhold i kvalifiseringstilbudet
Hvilke kvalifiseringsopplegg som tilbys vil variere etter behovet hos den enkelte flyktning og hvilke avtaler er inngått med samarbeidspartnere som Voksenopplæringa, arbeidsgivere, kursarrangører og NAV.

Hovedlinjene i kvalifiseringstilbudet er som følger:

Fase 1 Norsk med samfunnskunnskap
I startfasen skal norskopplæringen bygges opp med samfunnskunnskap og andre kvalifiserende tiltak som gjør at alle får tilbud om 37,5 timers uke. Flyktningtjenesten og Voksenopplæringa samarbeider om tiltaksporteføljen.

Fase 2 Norsk med praksis
Etter å ha nådd et visst nivå i norskopplæringen skal deltakerne kombinere teoretisk norskopplæring i klasserommet med praktisk norsk og språkpraksis på et vanlig arbeidssted. Denne praksisen skal så langt det er mulig være tilpasset den enkelte deltakers bakgrunn, forutsetninger og fremtidige planer. I praksisen skal det være pedagogisk oppfølging og veiledning fra Voksenopplæringa.

Fase 3 Yrkesretta eller utdanningsretta tiltak
En videre progresjon i introduksjonsprogrammet kan være praksisplass fem dager i uken. Deltakers individuelle plan beskriver hva som kan være relevant praksis. Utdanningsretta tiltak vil kunne være skolerettete fag på Voksenopplæring: grunnleggende ferdigheter innenfor fagområder, eksamensrettet grunnskoleutdanning eller andre relevante utdanningstiltak knyttet til den enkeltes individuelle plan.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med offentlige aktører
Flyktningtjenesten samarbeider med ulike aktører i forbindelse med å tilby tiltak som kan inngå i flyktningenes individuelt tilrettelagte introduksjonsprogram og som kan hjelpe i forhold til andre behov. Offentlige instanser er Voksenopplæringa, barnehage, Kultur og idrett, NAV og Tromsø bibliotek.

Helsespørsmål
Alle flyktninger som bosettes i Tromsø kommune får tilbud om helsesamtale og oppfølging hos Flyktninghelsetjenesten.

Flyktningene får i tillegg tilbud om undersøkelse hos flyktningelegen i Tromsø kommune. Det finnes også et eget fagteam for flyktninghelse ved RVTS-Nord, UNN, Tromsø.

Boligspørsmål
Flyktningtjenesten og Boligkontoret i Tromsø kommune samarbeider tett om boligforhold for flyktninger. Boligkontoret har ansvaret for utleie av kommunale boliger, samt ulike låne-/og tilskuddordninger videreformidlet fra Husbanken.

Samarbeider med frivillig sektor
I Tromsø samarbeider Flyktningtjenesten med mange lag og foreninger i frivillig sektor som Røde Kors og Kirkens bymisjon.