Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (lokal forskrift)

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen som eier av hovedledningene. En del vilkår er i tillegg hjemlet i lover og forskrifter. SA Administrative bestemmelser tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens SA Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse. SA Tekniske bestemmelser fås kun hos Kommuneforlaget (www.kf.no). 
SA Administrative bestemmer finner du her

 

VA-normen (lokal forskrift)

VA-normen er særbestemmelser til Standard abonnementsvilkår som gjelder for Tromsø kommune. 
VA-norm og utfyllende informasjon finner du her

 

Tilknytnings- og vannmålerforskrift (lokal forskrift)

Her finner du et sett med forskrifter og bestemmelser som regulerer forholdet mellom oss som tjenesteleverandør og deg som abonnent.
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Tromsø kommune
Forskrift om tilknytning til vann og/eller avløp, samt vannmålere i Tromsø kommune

 

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (lokal forskrift)

Gjelder for private vann- og avløpsanlegg, og slamutskillere.
Les hele forskriften her
 

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett (lokal forskrift)

Gjelder for virksomheter.
Les hele forskriften her
 

Forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett (forurensningsforskriften)

Gjelder for virksomheter.
Les hele forskriften her
 
 

Andre relevante lover

Lovdata
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) 
Vannressursloven 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
Forurensningsforskriften
Drikkevannsforskriften
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll
Lov om skadeserstatning
Lov om forsikringsavtaler
Lov om vern mot forurensninger og om avfall
Lov om matproduksjon og mattrygghet
Lov om offentlige anskaffelser
Lov om forbrukerkjøp
 
Mattilsynet
Veileder til Drikkevannsforskriften