Plan og utbygging er en av fire enheter på Seksjon for vann og avløp, og har ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av de fleste investeringer innen vann og avløp i Tromsø kommune. Alle våre oppgaver organiseres som prosjekter, med prosjektlederen som ansvarlig for gjennomføringen. Dette innebærer blant annet planlegging, kostnadsoverslag, kvalitetssikring, dialog med entreprenør, regnskapsavslutning og annet.

Vi har til en hver tid flere små og store prosjekter som er i gang i ulike faser, noen under planlegging og andre under utførelse. Her finner du informasjon om pågående prosjekter. 

Fornying av Mortensnes - del 2

I 2015 startet arbeidet med fornyingen av Mortensnes. Arbeidet startet i området Lysaker hvor vann- og avløpsledninger ble byttet ut. Nå står del to av prosjektet for tur. Denne delen omfatter følgende områder på Mortensnes:
 • Deler av Båtsmannsvegen
 • Deler av Styrmannsvegen
 • Deler av Losvegen
 • Hele Ljungmannsvegen
 • Deler av Stuertvegen
 • Forlengelsen av Dramsvegen, nord på Mortensnes


Arbeidet i bydelen Mortensnes er delt inn i 5 ulike soner.
Sonekart Mortensnes liggende.png
Figur viser oversikt over de forskjellige prosjektområdene hvor del 2 er merket gult (del 1 – blå, del 3 – rød, del 4 grå og del 5 grønn).

Detaljer del 2 Mortensnes_1000x929.png
Figur viser prosjektområdet 2 i detalj (blå heltrukken linje er prosjektert vannledning, stiplet grønn linje er prosjektert spillvannsledning(avløp) og svart stiplet linje er prosjektert overvannsledning). Figuren viser også prosjektert fortau i Styrmannsvegen (lys rød farge).

Hva skal vi gjøre?

 • Gamle vann- og avløpsledninger skiftes
 • Nytt fortau bygges langs busstraséen
 • Nye gatelys
 • Vegen oppgraderes
 • Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerner luftspennene, blant annet inn til husene.
 

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsledningene i bydelen er gamle, og det er derfor behov for nye ledninger. I tillegg forventer man at nedbøren vil øke i årene framover, og de gamle avløpsrørene har da for liten kapasitet. Mortensnes har også behov for trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på myke trafikanter. Derfor kommer det fortau i busstraséer.

20191217 Styrmannsvegen .jpgNye lys i Styrmannsvegen


Når skal dette gjøres?

Del to av Mortensnes starter høsten 2018, og arbeidet vil vare i ca. 10-12 måneder. Utover høsten 2019 gjør vi ferdig gravearbeidet, og asfalterer traseene i løpet av oktober. Ny gatebelysning vil komme på plass i løpet av oktober og november. En del restarbeid vil måtte vente til våren. 

Tidslinje 110919.PNGTidslinjen viser når arbeidet starter opp i de ulike traseene. Se også kartet under. TIPS: høyreklikk på bildene og åpne i ny fane for større versjon. 

Kart fra kommunekart 190918.PNG 


20191217_Losvegen.jpgNytt fortau i Losvegen

 

Planlagte stenginger av vanntilførsel og midlertidig vann. 

Dersom vi i korte perioder må stenge vannet vil hver enkelt som blir berørt få beskjed i god tid. Det vil også bli behov for midlertidig vann. Overgang til midlertidig vann vil bli varslet. Kvaliteten på vannet vil være den samme. For å sikre at det midlertidige vannet ikke fryser låner vi strøm fra boligene. Kostnadene for dette dekkes av prosjektet. 

Om dere opplever problem med midlertidig vann, ta kontakt med VVS 24 AS på deres døgnåpne vakttelefon: 776 90 200


Midlertidig parkering

Det vil for enkelte bli nødvendig med alternativ parkering i perioder. Vi vil forsøke å finne parkering så nært bolig som mulig, og vil varsle i god tid. Entreprenør gjør avtale med den enkelte beboer. 
20191217 Losvegen 4.jpg

Bytte av private ledninger

Vi anbefaler at huseiere i området benytter anledning til å skifte ut egne rør inn til huset. De fleste av rørene i området er fra rundt 1960 - 65, og har slitasjeskader. Gamle rør kan føre til blant annet dårlig vanntrykk som følge av lekkasjer, forurensing fra avløp og tilstopping av avløpsrør.
Utskiftning av rør skal gjøres av fagfolk. Du kan enten engasjere egne, eller inngå en privat avtale med kommunens entreprenør. Vær oppmerksom på at avløpsvann og overflatevann skal separeres ved etablering av nye rør. Vi legger derfor ferdig ut av veien et avløpsrør (for kloakk), et overvannsrør (for overflatevann, f.eks fra takrenne og lignende), og et vannrør ut fra det offentlige ledningsnettet. Årsaken til separering av avløp og overflatevann er at sistnevnte øker på grunn av klimaendringene. Dette belaster våre renseanlegg unødvendig fordi overflatevann ikke behøver rensing da det i prinsippet er reint vann.

Dersom du er interessert i tilbud fra kommunens entreprenør, men ikke fikk skrevet deg på listen på orienteringsmøtet kan du henvende deg til prosjektleder. Se kontaktinformasjon lenger ned.

 

Fornying av Mortensnes på Facebook

Prosjektet har egen side på Facebook. Her vil vi legge ut oppdateringer forløpende, og svare på eventuelle henvendelser og spørsmål.
Facebooksiden finner du her. 

 

Kontakt oss

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp
Frode Pedersen
Tlf. 952 33 244
E-post: frode.pedersen@tromso.kommune.no
 

Anleggsleder, Roald Madsen AS
Torstein Wiik
Tlf. 913 05 852
E-post: torstein@madsenas.no 

Byggeleder, Seksjon for vann og avløp
Arild Børke
Tlf. 406 05 878
E-post: arild@nnbk.no 

 
Oppdatert 17.12..19
 

Gravearbeid i Barduvegen, Senjavegen og Fagerlivegen

 

Hva har vi gjort?

I november 2017 startet vi arbeidet med fornying av offentlige vann- og avløpsledninger i Senjavegen, Barduvegen og Fagerlivegen. Vi har etablert ny hovedvannledning for vannforsyning for å sikre vannforsyningen til beboerne i området. Nå gjenstår kun å legge grus langs veikanten fra Holtbakken til Fagerlivegen, og Troms Kraft skal sørge for gatelys i Senjavegen og Fagerlivegen. 

20191217 Senjavegen.jpgNye lys i Senjavegen
 

Hvorfor er prosjektet viktig?

Dette arbeidet er første del av et større prosjekt for å forsterke vannforsyningen til fastlandet og Sør-Tromsøya. Andre del av prosjektet er nå i detaljplanlegging, og innebærer arbeid fra Røstbakken ned til Teaterkvartalet. Arbeidet med del to vil settes i gang i løpet av høsten 2019. Tredje og siste del er etablering av ledning til fastlandet som vil komme opp ved Biltrend.
Som følge av disse arbeidene fornyer vi vann- og avløpsledninger og overvannsledning i området. I tillegg vil gatebelysning bli skiftet ut i samarbeid med Byutvikling, og veiene vil bli asfaltert på nytt. I del to skal vi også etablere fortau i Røstbakken. 


20191217 Fagerlivegen 2.jpgFagerlivegen desember 2019
 

Hvem jobber med dette?

 • Maskinentreprenør Roald Madsen AS
 • Vann og avløp v/ prosjektleder Frode Pedersen
 • Norconsult AS (prosjekterende rådgiver)
 • HR Prosjekt AS (byggeledelse)

20191217 Barduvegen 2.jpgNye lys i BarduvegenKontakt oss

Prosjektleder Frode Pedersen
Tlf. 952 33 244
E-post: frode.pedersen@tromso.kommune.no

Maskinentreprenør Roald Madsen AS
Torstein Wiik, tlf. 913 05 852
Rune Madsen, tlf. 906 43 464


Oppdatert 17.12.19

Nytt kommunalt avløpsanlegg i Grøtfjord

Grøtfjord er et av Tromsøs mest populære friluftsområder, og har stor betydning for byens befolkning. Tromsø kommune vedtatt et prosjekt med sikte på å bevare og videreutvikle Grøtfjord slik at vi alle kan ha like stor glede av området i årene som kommer.

Tromsø kommune vedtok i sak 8/2018 den 31. januar 2018 at Tromsø kommune skal bygge og drifte et felles avløpsanlegg for bebyggelsen i Grøtfjord. Dette skal sikre at løsningen for utslipp av behandlet avløpsvann er tilfredsstillende sett i forhold til Grøtfjord sin store betydning som rekreasjons-/friluftsområde for Tromsøs befolkning. Som en del av arbeidet har Tromsø kommune Park i tillegg ansvaret for å etablere et nytt friluftstoalett i Grøtfjord som også tilfredsstiller kravet til universell utforming. Friluftstoalettet vil bli tilknyttet det kommunale avløpsanlegget.

Høsten 2018 gikk kommunen i gang med skisse- og forprosjekt for å finne beste løsning for det framtidige kommunale avløpsanlegget.

Kart Grøtfjord.png
Figur 1 Kartutsnitt Grøtfjord. Kilde: Gemini oppfølging

 

Hva skal vi gjøre?

Skisse- og forprosjekt er inndelt i følgende faser: 
 • Skisseprosjektering av alternative avløpsløsninger. Dette inkluderer strøm-/hydrografimålinger, utslippsmodellering og en avgjørelse av endelig sjøtrasé for utslipp av renset spillvann. I skisseprosjektfasen gjennomføres det to informasjonsmøter med Grøtfjord bygdelag. Innbyggere får invitasjon til møtene via SMS.
 • Forprosjektering av valgt avløpsløsning. Dette inkluderer kostnadsoverslag, bunnkartlegging av trasé for utslippsledning, innhenting av uttalelser fra relevante sektormyndigheter og utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse. Vi inviterer til eget informasjonsmøte med Grøtfjord bygdelag der endelig utbyggingsløsning blir presentert når dette er klart. Innbyggere får invitasjon til møtet på SMS.
Vann og avløp har engasjert Norconsult Tromsø som rådgiver for utarbeidelse av skisse- og forprosjektet. Skisse- og forprosjekt danner videre grunnlag for detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Se tidsplan lenger ned for nærmere informasjon om når selve utførelsen har estimert oppstart.
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Med sin umiddelbare nærhet til stranda har bygda Grøtfjord over lang tid vært et yndet sted for Tromsøs befolkning, og da spesielt i sommermånedene. I tillegg benyttes også de andre årstidene i økende grad. Stikkord her er kajakk, kitesurfing, brettseiling og nordlysturisme.  
  
Dette framgår også av kartleggingen av friluftsområder i regi av Ishavskysten friluftsråd, der resultatene av kartleggingen er å finne på Miljødirektoratets naturbase.http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00011617  
 
Imidlertid er strandområdet samtidig utsatt for forurensning på grunn av dårlige sanitære forhold.  Årsakene til dette er blant annet at:
 
 • Standarden på de private avløpsanleggene til bebyggelsen i Grøtfjord ikke gir tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning av strandsonen. Dette er blitt avdekket i vår myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriftens bestemmelser.
 • Manglende kapasitet på sanitæranlegg for besøkende bidrar til forsøpling og forurensning av strandsonen.
 
For å rette opp i disse forholdene vil Tromsø kommune derfor gjennomføre følgende tiltak:
 • Bygge et nytt felles avløpsanlegg for bebyggelsen i Grøtfjord som sikrer at strandområdet ikke blir påvirket av utslipp av spillvann.
 • Bygge et nytt friluftstoalett som sikrer forsvarlige sanitære forhold for besøkende.

 

Når skal dette gjøres?

 • Forprosjekt: mai – september 2019
 • Detaljprosjektering: oktober 2019 – februar 2020
 • Utførelse: april - september 2020
 
Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Dette skyldes i hovedsak: ​
 • Behov for nærmere avklaring omkring utbyggings- og finansieringsmodell, inklusiv avtaleinngåelser. 
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Rune Lejon
E-post: rune.lejon@tromso.kommune.no
Mobil: 912 49 981

Oppdatert 15.04.2019

Nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg på Sjurelv

Etablering av kommunalt vann- og avløpsanlegg på Sjurelv er forankret i hovedplanen for Seksjon for Vann og avløp i Tromsø kommune. Forprosjekt er igangsatt høsten 2018, med sikte på å finne en løsning som sikrer godt drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvannet i området.
 
Kart m forklaring.pngTips: For større versjon av bildet - høyreklikk på bildet og åpne i ny fane. 


Hva skal vi gjøre?

Vinteren 2018/2019 er vi inne i forprosjektfasen, og følgende arbeid skal da utføres:
 • Kartlegge tilstand på private ledninger
 • Trykkprøving av eksisterende vannledninger
 • Eventuelle grunnundersøkelser
 • Utarbeide alternative løsningsforslag for kommunalt vann- og avløpsanlegg, inkludert kostnadsestimat.
Vår konsulent Sweco AS er ansvarlig i denne fasen.

 
Hvorfor gjør vi dette?

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å heve drikkevannskvaliteten, og sørge for nok drikkevann hele året. Slik situasjonen er i dag er det lite vann på vinteren, og enkelte blir i perioder fri for vann. Etablering av kommunalt anlegg vil sikre en trygg og stabil forsyning for området, samt en miljømessig forsvarlig håndtering av avløpsvannet.
 
 

Når skal dette gjøres?

Forprosjektet går i gang i november 2018, og vil pågå fram til mars 2019.
I denne perioden vil vi invitere til to informasjonsmøter:
 • Informasjonsmøte for å presentere forprosjektet og ta imot innspill fra beboerne. Dette møtet skal finne sted før jul 2018, og det vil bli sendt ut invitasjon på SMS til alle som berøres av prosjektet.
 • Informasjonsmøte for å presentere endelig løsning for det kommunale anlegget. Dette møtet skal finne sted i februar 2019, og det vil bli sendt ut invitasjon på SMS til alle som berøres av prosjektet.
Prosjektet skal detaljprosjekteres i 2019. 
Selve utførelsen har oppstart sommeren 2020. 
 
 

Kontakt oss

Prosjektleder for Seksjon for vann og avløp, Torbjørn Samuelsen
Tlf. 95259723
E-post: torbjorn.samuelsen@tromso.kommune.no
 
Kjell Strandli i Sweco, AS
Tlf. 411 00687
E-post: Kjell.strandli@sweco.no

Oppdatert 27.08.19

Anleggsarbeid i Grøholtvegen

I mai 2019 starter siste etappe av arbeidet i Grøholtvegen. Materiell og utstyr skal ryddes bort, og avsluttende gravearbeid skal utføres nederst i Grøholtvegen. 


Stenging av Dramsvegen i pinsehelga

I forbindelse med nødvendig gravearbeider i krysset Grøholtvegen/Dramsvegen stenger vi området for all ferdsel, inkludert myke trafikanter. Veien stenges lørdag 8. juni kl. 06.00, og holdes stengt så lenge arbeidet pågår. Vi åpner veien igjen senest tirsdag 11. juni kl. 06.00. 

For beboere i området vil arbeidet medføre noe støy og bråk fra våre gravemaskiner og lastebilder, enkelte dager også etter kl. 19.00. Det vil bli skiltet omkjøring i området, og for egen og andres sikkerhet ber vi alle følge skiltingen. 

Arbeidet gjennomføres i pinsehelga fordi det er mindre trafikk i området i denne perioden, og dermed blir ulempene arbeidet forårsaker færre. Dersom du har spørsmål angående arbeidet kan du ta kontakt med Ann Helene Johansen på telefon 906 70 977.


Informasjon fra entreprenør Nordvald Jørgensen

Norvald Jørgensen starter opp arbeidet i Grøholtvegen og tilstøtende veier i uke 19. Utstyr og materiell som er brukt i forbindelse med midlertidig vann skal ryddes bort, samt materiell som til nå har ligget under snøen. 

Deretter skal entreprenør gjøre seg ferdig nederst i Grøholtvegen. Arbeidet vil innebære noe gravearbeid i mai måned. Det vil bli endret kjøremønster for trafikk til/fra Grøholtvegen mens arbeidet pågår. Omkjøring vil bli skiltet.  Vi ber alle om å respektere skiltingen, slik at ferdsel i området blir sikrest mulig for alle. 

Entreprenør vil jobbe alle dager unntatt søndag, fra kl. 07.00 til 19.00. Dersom det blir nødvendig å jobbe lenger utover kvelden, vil Norvald Jørgensen så langt det lar seg gjøre informere de nærmeste naboene. Om dette skulle skje vil det være på grunn av uforutsette ting som ikke kan vente til neste dag. 

Planlegger du arbeid på din eiendom i sommer?
Dersom du planlegger arbeid som krever adkomst med store kjøretøy (bygging, restaurering, reparasjoner av bygninger eller lignende), ber vi om at dette meldes til Norvald Jørgensen. Oppgi gjerne planlagt oppstartstidspunkt slik at det kan koordineres med anleggsarbeidet. 

Ønsker du å motta informasjon på e-post?
Dersom du ønsker å motta informasjon om arbeidet på e-post kan du gi beskjed til entreprenør. Send en SMS eller en e-post til Ann Helen Johansen hos Norvald Jørgensen, med din e-postadresse. 
Telefon: 906 70 977
E-post: ann-helen@norvaldjorgensen.no

Gi gjerne også beskjed dersom du ikke har e-post, slik at vi kan putte informasjonen i din postkasse. 
 

Hva har vi gjort?

Det gamle ledningsnettet i området har blitt erstattet. Dette har medført full anleggsaktivitet i Grøholtvegen,i tillegg til deler av Kårvikvegen, Ishavsvegen og Breivangvegen.

Grøholtvegen april 2019.jpg
Foto: Tromsø kommune, april 2019. Gravingen i Grøholtvegen er ferdigstilt.

Hvorfor har vi gjort dette?

Arbeidet er utført for å sikre tilstrekkelig kapasitet i årene framover. Det nye ledningsnettet skal etableres sammenhengende fra krysset Dramsvegen/Askeladdsvingen, langs Dramsvegen og ned Grøholdtbakken, før det sluttes til ledningsnettet ved Stakkevollvegen. Samtidig legges det en ny vannforsyningsledning langs Dramsvegen, noe som gir økt forsyningssikkerhet i området. Grøholtvegen og berørt del av Breivangvegen har også fått nye gatelys med LED-belysning.

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Anatoly Tore Thorsen, prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Tromsø kommune, 
Telefon: 913 68 577
E-post: anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no

Ann Helen Johansen, Norvald Jørgensen
Telefon: 906 70 977
E-post: ann-helen@norvaldjorgensen.no

​Oppdatert 08.05.19
 

Overføring av avløpsvann fra Eidkjosen og Kvaløysletta til Langnes

I hovedplanen for vann og avløp (2015-2030) har Tromsø kommune vedtatt en framtidig avløpsrensestruktur som innebærer at Selnes avløpsrenseanlegg legges ned. Selnes renseanlegg skal gjøres om til avløpspumpestasjon, og avløpsovervannet skal i stedet overføres til Langnes RA for rensing. Avløpsvann fra strekningen Eidkjosen – Kvaløysletta vil derfor i framtiden overføres til Langnes for avløpbehandling.  Dette innebærer at det er behov for utvidelse av rensekapasiteten på Langnes, noe som ivaretas i et eget prosjekt.
 

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet er delt inn i følgende faser:
 • Skisseprosjekt
  I denne fasen skal vi kartlegge alternative traseer for avløpspumpeledningen som skal legges fra Selnes til Langnes, og forlenget utslippsledning fra Langnes renseanlegg. Fasen vil også omfatte kostnadsberegninger av de ulike alternativene og bunnkartlegging. Vi vil også vurdere behov for grunnundersøkelser og undersøkelser knyttet til kartlegging av forurensede masser. Endelig valg av traseer vil bli avklart i dialog med Kystverket og Tromsø havn. I skissefasen kartlegges også alternative løsninger for håndtering av avløpsvannet fra bebyggelsen i Sørvollvegen.
 • Forprosjekt
  I denne fasen jobber vi videre med valgt løsning, og foretar eventuelle grunnundersøkelser og kartlegging av forurensede masser. Her utarbeides også et revidert kostnadsoverslag for valgt løsning.
 • Detaljprosjekt
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Gjennomføring
Anskaffelse av rådgivere, leverandører og entreprenører skjer i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.
Skisse- og forprosjektering gjennomføres med utgangspunkt i prosjekteringsområdet vist i figuren under.

Prosjektområdet fra Gemini.png
Prosjektområdets utbredelse. Kilde: Gemini oppfølging
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Prosjektet vil bidra til å fjerne en identifisert flaskehals i transportsystemet for avløpsvann på Kvaløysletta. I tillegg vil overbygg på pumpestasjoner bli oppgradert, og antall avløpsanlegg i byområde vil reduseres.

 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for prosjektets ulike faser ser slik ut:

Skisseprosjekt: januar 2019 – oktober 2019
Forprosjekt: november 2019 – februar 2020
Detaljprosjekt: september 2020 – juni 2021
Gjennomføring: september 2021 – oktober 2022

Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere og entreprenør.
 
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Rune Lejon
E-post: rune-lejon@tromso.kommune.no
Mobil: 912 49 981
 

Ny hovedvannledning fra Tromsøya til fastlandet

I hovedplanen for vann og avløp (2015-2030) har Tromsø kommune vedtatt en rekke tiltak til utvikling av en hovedstruktur for Tromsø vannverk. Gravingen som for tiden pågår i Senjavegen og Fagerlivegen er en del av dette arbeidet, og etablering av en ny hovedvannledning fra Tromsøya til fastlandet utgjør siste etappe av utbyggingstiltaket. I desember 2018 gikk vi i gang med skisseprosjekt for denne siste etappen.


Kart Tromsøya fastlandet.png
 Kartutsnitt av prosjekteringsområde. Kilde: Gemini oppfølging
 

Hva skal vi gjøre?

Arbeidet med å få realisert denne siste etappen er delt opp i følgende faser:
 • Skisseprosjekt
  I denne fasen skal vi kartlegge alternative traseer fra Tromsøya til fastlandet med utgangspunkt i figuren over. Fasen vil også inkludere kostnadsberegning av alternativene og bunnkartlegging. Vi skal også vurdere behovet for grunnundersøkelser og undersøkelser knyttet til kartlegging av forurensede masser. Endelig valg av traseer vil bli avklart i dialog med Statens vegvesen, Kystverket og Tromsø havn.
 • Forprosjekt
  I denne fasen arbeider vi videre med valgt løsning, og det vil bli utarbeidet 3D prosjektering av landanlegg på fastlandet. Fasen vil også omfatte eventuelle grunnundersøkelser, kartlegging av forurensede masser og revidert kostnadsoverslag.
 • Reguleringsplanprosess
  Etter forprosjektet blir det gjennomført en reguleringsplanprosess for å sikre tilstrekkelig areal for gjennomføring av landanlegget på fastlandet.
 • Detaljprosjekt
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Gjennomføring
Anskaffelse av rådgivere, leverandører og entreprenører skjer i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.

 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Etableringen av ny hovedvannledning skal sikre tilstrekkelig vannforsyning til fastlandet og Sør-Tromsøya i årene som kommer, og redusere sannsynligheten for bruk av nødkilder. Prosjektet vil også sikre tilfredsstillende slokkevannkapasitet på strekningen Solstrand – Tromsøsvingen med tanke på framtidig utbygging i området. Ny hovedvannledning vil også gjøre det mulig å utvide forsyningsområdet for Tromsø vannverk, og koble sammen vannforsyningen fra Kvaløya og Simavika.
 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for prosjektets ulike faser ser slik ut:

Skisseprosjekt: februar 2019 – november 2019
Forprosjekt: november 2019 – februar 2020
Reguleringsplanprosess: januar 2020  - juni 2021
Detaljprosjektering: juni 2021 – oktober 2022
Gjennomføring: november 2022 – oktober 2023

 
Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere og entreprenør.

 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Rune Lejon
E-post: rune-lejon@tromso.kommune.no
Mobil: 912 49 981

Fornying av vann-, avløp- og overvannsledninger i Biskop Berggravsgate

Vi skal fornye ledningsnettet i Biskop Berggravsgate og deler av Prestvannvegen, og setter nå i gang med forprosjektet. Vann- og avløpsrørene i Biskop Berggravsgate er av eldre dato. Utskiftning er nødvendig for å sikre trygg og tilstrekkelig vannforsyning i årene som kommer, og en sikker håndtering av avløpsvannet. 

Som del av prosjektet skal vi også se på håndteringen av overvann. I hovedplanen til Tromsø kommune er separering av spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) definert som et delmål. Prosjektet skal derfor også sikre at kun spillvannet blir ført til våre renseanlegg, mens det rene overvannet blir føres bort og slippes ut på et passende sted. 

Oversikt fra google.PNG

 

Hva skal vi gjøre? 

Skisseprosjektet ble gjennomført høsten 2019, og har gitt oss svar på hva som er den beste løsningen for området. I tillegg til renovering av vann- og avløpsledninger i Biskops Bergravsgate og Presvannvegen, skal det legges ny hovedvannledning i Biskop Berggravsgate. Denne er til framtidig bruk, og skal sikre god kapasitet på vannforsyningen i årene som kommer. Vi skal også forsterke vannforsyningen ytterligere ved å koble vannrørene i Ringkøbingsvegen sammen med rørene i Biskop Berggravsgate. Dette betyr at det det vil bli graving mellom de to veiene, fra enden av Biskop Berggravsgate over til Ringkøbingsvegen. 

Bekken mellom Charlottenlund og Prestvannet skal åpnes opp slik at vannet kan renne naturlig, og ikke gjennom rør slik det er i dag. Det betyr nye vadeområder for hekkefulgene, og mer næring til fisk og fugl. 

Som del av prosjektet skal det også etableres fortau mellom Prestvannet skole og barnehagen i enden av Prestvannvegen. Nye gatelys skal også settes opp. 

I forprosjekt skal konsulentfirmaet jobbe videre med løsningen som er valgt, og foreta en rekke nødvendige undersøkelser og kartlegginger. Resultatet av denne fasen danner grunnlag for selve utførelsen. 
  
I denne fasen skal vi blant annet: 
 • Utføre eventuelle grunnundersøkelser 

 • Videre utredning av løsningen 

 • Beskrive vanskelighetsgrad ved utførelse  

 • Oppsummere eventuelle uavklarte problemstillinger 

 • Utarbeide kostnadsestimat


 

Hvorfor skal avløpet separeres? 

Grunnen til at spillvann og overvann skal separeres er at ved bruk av felles ledning føres alt avløpsvann til nærmeste renseanlegg. Det vil si at vi bruker renseanleggets kapasitet til rensing av overvann (regnvann og smeltevann) som egentlig ikke trenger rensing. Dette utgjør også unødvendige kostnader. Etter separering kan overvann slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller hav, mens spillvann (kloakken) føres til renseanlegget.  
 
Vi har de siste årene opplevd klimaendringer med økt nedbørsmengde. Dette fører til at mange av avløpsledningene har for liten kapasitet. Ved å lede overvann til bekker, elv, hav og terreng vil kapasiteten i de eksisterende avløpsrørene kunne benyttes til spillvann, og vi slipper omfattende nyetableringer av avløpsledninger. Dette vil holde investeringskostnadene nede og hindre unødvendig gebyrøkning.
 

Når skal dette foregå? 

Forprosjektet skal foregå fram til midten av januar. Deretter skal vi gjennomføre detaljprosjektering, før vi går i gang med selve utførelsen. 


Hvordan blir beboere i området berørt?

Som del av skisse- og forprosjekt vil tilstanden på alle private vann- og avløpsledninger i området bli kartlagt. Dette gjøres ved hjelp av filming. Hver enkelt huseier vil bli kontaktet, og får tilgang på tilstandsrapporten som utarbeides. Skal vi få god effekt av kommunens tiltak, kan det også være nødvendig å oppgradere private vann- og avløpsledninger. Tilstandsrapporten vil gi svar på hva den enkelte huseier eventuelt må foreta seg. 
 
Beboere i området vil ellers i liten grad bli berørt av forprosjektet. Når det er bestemt hvordan vi skal utføre selve fornyelsen vil vi invitere til informasjonsmøte, og oppdatere hjemmesiden med informasjon om det videre arbeidet. 

 

Kontakt oss 

Prosjektleder og planlegger Seksjon for vann og avløp, Lasse Henriksen 
Tlf. 944 22 011 
E-post: lasse.henriksen@tromso.kommune.no
 

Oppgradering av Stakkevollvegen

Hva gjør vi?

Tromsø kommune, Seksjon for byutvikling planlegger utvidelse av Stakkevollvegen. I den forbindelse har kommunen bestemt at Seksjon for vann og avløp skal gjennomføre et forprosjekt for etablering av trykkavløpssystem langs Stakkevollvegen.

I tillegg til etablering av trykkavløpssystem langs Stakkevollvegen skal kommunen vurdere hvordan vannforsyningen i området kan utbedres for å sikre vannforsyningen både i normalsituasjoner og unntakssituasjoner.

Etablering av trykkavløpssystem og eventuell utbedring av vannforsyningen i området skal gjennomføres samtidig som Stakkevollvegen utvides. Målet er at alle abonnenter på østsiden av Stakkevollvegen skal kobles på trykkavløpssystemet.

Utredningsområdet Stakkevollvegen upright.png
 

Hvorfor gjør vi dette?

Avløpssystemet på østsiden av Stakkevollvegen ligger i hovedsak i et område som er definert som laveste sone. I dag er det store problemer med innlekking av sjøvann i systemet gjennom utette ledninger og utslippsledninger fra pumpestasjoner. Når det lekker sjøvann inn i avløpssystemet bruker vi unødvendig energi på å pumpe sjøvann til renseanleggene, og på å rense sjøvann. Mye sjøvann i avløpssystemet reduserer også renseeffekten på renseanleggene fordi avløpsvannet er fortynnet før det ankommer renseanlegget.

Ved å innføre trykkavløpssystem langs Stakkevollvegen elimineres innlekkingen av sjøvann, og avløpsmengdene til Breivika renseanlegg reduseres. Breivika renseanlegg har liten overskuddskapasitet i dag, og på grunn av forventet byvekst er det viktig å frigi kapasitet for å håndtere økte avløpsmengder.

En eventuell utbedring av vannforsyningen i området skal gi økt forsyningssikkerhet.
 

Hva er et trykkavløpssystem?

Et trykkavløpssystem er et tett system som baserer seg på flere mindre pumper hos den enkelte abonnent, eventuelt at flere abonnenter går sammen om en felles pumpestasjon. Pumpestasjonen pumper avløpet inn på en felles pumpeledning som leder til et renseanlegg. Pumpene som benyttes i trykkavløpssystem er en pumpe som kverner avløpet, og dermed kan det benyttes små dimensjoner på pumpeledningene. Siden systemet ikke krever selvfall kan pumpeledningene følge terrenget og legges i grunne grøfter som isolerte ledninger.
 
 

Hvordan blir beboere i området berørt?

I forprosjektet vil konsulenten gjøre en kartlegging av private avløpsanlegg i området. De private grunneierne som berøres vil bli kontaktet.
 

Når skal arbeidet foregå?

 • Oppstarten på forprosjektet er juni 2019.
 • Ferdigstillelse av forprosjektet er sannsynlig innen oktober 2019.
 • Etter ferdigstilt forprosjekt arbeides det videre med detaljprosjektering og senere utførelse.

 

Hvem jobber med dette?

 • Seksjon for vann og avløp leder prosjektet.
 • Konsulent er Asplan Viak.
 • Samarbeidspartner er Seksjon for byutvikling, enhet veg.
 

Kontakt oss


Seksjon for vann og avløp v/prosjektleder Heidi Solli
Tlf. 90 24 22 31
E-post: heidi.solli@tromso.kommmune.no


 

Renovering av pumpestasjoner i Robukta

Tromsø kommune ved Seksjon for vann og avløp, har i dag to pumpestasjoner i området mellom Telegrafbukta og Robukta. Begge disse har behov for oppgradering. I den forbindelse skal vi se på muligheten for å erstatte de to eksisterende med én ny pumpestasjon. Resultatet av utredningen kan også bli at begge pumpestasjonene beholdes, med mulig ny plassering for den ene.
 

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet er delt inn i følgende faser:
 • Forprosjekt
  I denne fasen skal vi vurdere om de to pumpestasjonene kan erstattes av en ny stasjon, eller om det er nødvendig å beholde to pumpestasjoner, eventuelt med endret plassering.  Endelig løsning avhenger av hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for det private og kommunale ledningsnettet. Alternativene skal også kostnadsberegnes. I denne fasen skal vi i tillegg utføre eventuelle grunnundersøkelser, kulturminneundersøkelser og kartlegging av forurensede masser.
 • Detaljprosjekt
  Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
 • Gjennomføring
Anskaffelse av rådgivere, leverandører og entreprenører skjer i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser.
Forprosjektering gjennomføres med utgangspunkt i prosjekteringsområdet vist i figuren under. De to eksisterende pumpestasjonene er markert med røde sirkler.


 Prosjektområde Robukta.png
Kilde: Gemini oppfølging
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

De to eksisterende pumpestasjonene har behov for ulik grad av oppgradering. Begge stasjonene må ha nytt overbygg. Det er behov for ny pumpesump og nytt overløpsarrangement for den ene pumpestasjonen, og nedspyling av overløpsledning for den andre. Manglende oppgradering kan føre til at en pumpestasjon stopper opp.
Dersom det lar seg gjøre å erstatte de to pumpestasjonene med én ny stasjon, vil det på sikt redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.
 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for prosjektets ulike faser ser slik ut:

Forprosjekt: februar 2019 – mars 2020
Detaljprosjekt: april 2020 – oktober 2020
Gjennomføring: november 2020 – mai 2021

Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere og entreprenør.
Tidspunkt for selve gjennomføringen kan endre seg dersom det viser seg at deler av arbeidet må utføres på sommeren. 
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Ingrid Berg
E-post: ingrid.berg@tromso.kommune.no
Mobil: 915 41 985

Renovering av pumpestasjoner på Kvaløya

I løpet av 2020 skal fire pumpestasjoner på Kvaløya renoveres. Dette gjelder pumpestasjonen i Oladalen, ved Åslandfeltet, Midtgård og Djupelva. Sammen med Norconsult er vi nå i gang med prosjekteringen for å finne den beste løsningen for den enkelte pumpestasjon.
Kvaløya Oversiktsbilde område 902410.pngKartet viser hvor de fire pumpestasjonen er plassert. PA= pumpeavløp
 

Hva gjør vi?

Samtlige av pumpestasjonene skal renoveres, noe som innebærer blant annet nye kummer, nye innløps- og overløpsledninger, og i noen tilfeller nytt overbygg. Noen av pumpestasjonene vil også få endret plasseringen noe.
 

Hvorfor gjør vi dette?

Flere av pumpestasjonen på Kvaløya er utdatert, noe som tidvis fører til stopp og utslipp av avløpsvann til sjøen. Oppgradering av pumpestasjonene vil redusere denne risikoen, i tillegg til å øke overføringskapasiteten til Langnes renseanlegg. Overløpsledningene fra pumpestasjonene skal legges på et tilfredsstillende dyp, slik at vi unngår forurensning av fjæra.
 


Når skal dette foregå?

 • Prosjekteringsfasen: høst/vinter 2019
 • Utførelse: sommer 2020

 

Hvordan berøres beboere og brukere av områdene?

Beboere og brukere av områdene vil i liten grad berøres av prosjekteringen. Når vi går i gang med selve utførelsen vil dette innebære en del anleggstrafikk rundt pumpestasjonen i Oladalen, og en midlertidig sperring av gangstien ved Midtgård og Djupelva. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt i god tid, og vi vil sørge for alternative ruter for gående og syklende i området.

Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp tar direkte kontakt med huseiere som berøres av prosjektet.
 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp: Anna Stina Mjaaland
Telefon: 472 32 382
E-post: anna.stina.mjaaland@tromso.kommune.no
 
Konsulent: Norconsult v/Rune Sandberg
Telefon: 930 69 575
E-post: rune.sandberg@norconsult.com

Renovering av Tromsø sentrum

Tromsø vokser stadig, og vi blir flere mennesker som bygger flere boliger. Befolkningsvekst og boligbygging utløser et behov for å fornye infrastrukturen. Vann-, avløp-, og overvannsnett (VAO-nettet) må oppgraderes for å sikre en stabil vannforsyning, forsvarlig brannvannsdekning og håndtering av overvann i form av nedbør og flom. I årene som kommer skal VAO-nettet i Tromsø sentrum renoveres.
Oversiktskart sentrum.PNG
Renoveringen av sentrum er delt inn i to ulike prosjekter. Prosjektet som omfatter sentrum sør er markert i rosa. Prosjektet som omfatter sentrum nord er markert i grønt. 
 

Hva skal vi gjøre?

Renoveringen av sentrum er delt inn i to ulike prosjekter: sentrum sør og sentrum nord. Både i sentrum nord og sør skal gamle vann- og avløpsledninger skiftes ut. Vi skal også etablere et eget system for håndtering av overvann for å hindre oversvømmelser og tilbakeslag.

Arbeidet er delt opp i følgende faser:

Skisseprosjekt
I denne fasen kartlegger vi alternative løsninger. Fasen vil også inkludere kostnadsberegning av alternativene. Vi skal også vurdere behov for grunnundersøkelser og undersøkelse knyttet til kartlegging av forurensede masser, og kulturminner. 

Forprosjekt
I denne fasen arbeider vi videre med valgt løsning. Fasen vil også omfatte nødvendige undersøkelser, og revidert kostnadsoverslag.

Detaljprosjekt
Detaljprosjektering av valgt løsning og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.

Gjennomføring
Selve utførelsesfasen.
 

Hvorfor skal vi gjøre dette?

God infrastruktur med stabil og tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for å imøtekomme både dagens og morgendagens behov. Gjennom oppgraderingen av VAO-nettet skal vi sikre en stabil vannforsyning, forsvarlig brannvannsdekning og håndtering av overvann, også for kommende generasjoner. Klima endrer seg, og årene som kommer vil by på økt nedbør og flom. I dag går dette vannet i avløpsledninger, og opptar kapasiteten på avløpsnettet og våre renseanlegg. Det utgjør en stor risiko for tilbakeslag og oversvømmelse. Det er derfor behov for et eget system for håndtering av overvann.
 

Hvordan blir beboere og virksomheter i området berørt?

I skisse- og forprosjektfasene blir beboere og virksomheter i liten grad berørt av prosjektene. Enkelte kan bli kontaktet av våre konsulenter dersom det er usikkerhet rundt ledningstraseer, private stikkledninger eller lignende. Når løsningen er bestemt, og selve gjennomføringen står for tur vil vi gi ytterligere informasjon gjennom blant annet informasjonsmøter, media og kommunens øvrige kanaler. 
 

Når skal dette gjøres?

Framdriften for sentrum sør ser slik ut:
Forprosjekt: november 2019 – august 2020
Detaljprosjekt: oktober 2020 – september 2021
Gjennomføring: foreløpig ikke fastsatt
 
Framdriften for sentrum nord ser slik ut:
Skisseprosjekt: oktober 2019 – september 2020
Forprosjekt: foreløpig ikke fastsatt
Detaljprosjekt: foreløpig ikke fastsatt
Gjennomføring: foreløpig ikke fastsatt
 
Denne framdriftsplanen omfatter også tidsforbruk knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning, tilbudsvurdering og kontrahering av rådgivere.

 

Kontakt oss

Prosjektleder Sentrum sør:
Lasse Henriksen, Seksjon for vann og avløp
E-post: lasse.henriksen@tromso.kommune.no
Telefon: 944 22 011
 
Prosjektleder Sentrum nord:
Ronald Jørgensen
E-post: ronald.marius.jorgensen@tromso.kommune.no
Telefon: 469 59 319

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Kaldslettnes

P900517 Kaldslettnes VA - fresing asfalt.jpg

Tromsø kommunes Vann og avløp startet sommeren 2017 arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger mellom Arntjordet og Solligrenda på Kaldslettnes. Arbeidet er nå ferdigstilt, og kommunen har overtatt anlegget. PEAB holder i disse dager på å ferdigstille fortau. Det er en midlertidig innsnevring på veien på grunn av utbyggingen av nytt byggefelt som PEAB er ansvarlig for. Innsnevringen er skiltet og sikret med autovern, og vil bli stående til utbyggingen er ferdigstilt. 
 

Hva er gjort?

Vann- og avløp har i samarbeid med TP maskin Finnsnes AS lagt nye vann- og avløpsledninger mellom Arntjordet og Solligrenda på Kaldslettnes. Utbygger av Solligrenda (PEAB) er nå i ferd med å etablere fortau, gatelys og kabelføringsanlegg langs Solstrandvegen. Dette arbeidet ferdigstilles før asfaltering av veien i august.

 

Hvorfor utføres dette arbeidet?

Arbeidet utføres for å sikre vannforsyningen og avløp for nærområdet og ny hovedvannledning til regional infrastruktur. De nye vann- og avløpsledningene legges i Solstrandvegen fra Arntjordet til det nye feltet Solligrenda.

 

Hvem jobber med dette?

 • Vann og avløp (byggeherre og prosjektleder)
 • TP maskin Finnsnes AS (entreprenør)
 • Troms Kraft (samarbeidspartner)
 • PEAB bygg (samarbeidspartner
 

Kontakt oss

Prosjektleder Seksjon for vann og avløp, Inge H.H. Eikelmann
Tlf. 995 51 505
E-post: inge.heike.haetta.eikelmann@tromso.kommune.no

PEAB v/ prosjektleder Tommy Finstad
E-post: tommy.andre.finstad@peab.no

Oppdatert 26.09.18