Kemneren jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere, samt saksbehandling for skatteutvalget i ettergivelsessaker.
 
For spørsmål vedrørende skattekort, selvangivelse eller ligning, se skatteetatens nettside, eller kontakt dem på telefon 800 80 000  (gratis nr)

For spørsmål vedrørende innkreving av kommunale krav, eiendomsskatt og kommunale avgifter kontakt Innkjøp- og fakturatjenesten
 
Kemner: Inger Klo

Kontakt oss

Sentralbordet
Telefon: 77 79 10 00
Betjent kl 12:00-15:00
Telefaks: 77 79 10 01
E-post: kemneren@tromso.kommune.no

Vi tar imot tips om brudd på regelverket innen lønnsområdet. Alle tilsendte opplysninger blir anonymisert. Send epost til tips.kemneren@tromso.kommune.no 

Kontorets åpningstid: kl 12:00-15:00 
Besøksadresse: Hjalmar Johansens gate 21, (henvendelse i Service- og informasjonsenteret)
Postadresse: Kemneren i Tromsø, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Kurs for arbeidsgivere på lønnsområdet 3. desember 2019

Kemneren i Tromsø ønsker velkommen til kurs for arbeidsgivere på lønnsområdet. Kurset er beregnet på de som arbeider med lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering.

Kursinnhold:
 

Nyheter
·        Noen regelendringer i 2019
.        De nye reglene om tips
.        Nyheter i Altinn og a-ordningen
.        Veldig kort om arbeidsgiveravgift og soner ved kommunesammenslåing
·        Aktuelle skattedommer på lønnsområdet det siste året
·        Avgjørelser i skatteklagenemnda det siste året
·        Bindende forhåndsuttalelser av interesse
·        Avgiftsvedtak
 
Reise og jobb
·        Kort om kjøregodtgjørelse
·        Reglene om fri bil, kort forklart
·        Nytt på nytt om diett og reiser
·        Nytt for pendler det siste året
·        Kort om kildeskatt
 
Naturalytelser
·        Hvordan skal man verdsette naturalytelser
·        Hva er et velferdstiltak og hvor mye velferd er for mye velferd
·        Bonus ved bruk av private kundeforhold i arbeid
·        Hvilke rabatter kan man få i et arbeidsforhold uten at det utløser trekkplikt
·        Hvilke gaver kan en arbeidsgiver gi i et arbeidsforhold
 
Satser og statsbudsjett
·        Nye og gamle satser på lønnsområdet
·        Nyheter fra statsbudsjettet 2020
·        Øvrige endringer som kommer

 
Tid: Tirsdag 3. desember 2019, kl. 9:00-16:00, med registrering fra kl. 8:30
Sted: Scandic Ishavshotel
Pris: kr. 1 750,-
Påmeldingsfrist er 22. november. Påmelding gjøres via deltager.no.
Foredragsholdere: Morten Fjeldaas, Vidar Oshaug og Kristoffer Øksnevad
Kontaktperson: Øyvind Lauknes, epost: oyvind.lauknes@tromso.kommune.no 

Kurset antas å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere og revisorer tilsvarende 1 dag/7 timer skatt/avgift
Påmelding er bindende og kurset fylles opp fortløpende.
 

Har du endret adresse?

Adresseendringer for arbeidsgivere må meldes Enhetsregisteret. Telefon 75 00 75 00/ telefaks 75 00 75 01.

Har du husket å melde flytting til folkeregisteret? 
Hvis ikke, kan du nå melde flytting her
 
 

Bestilling og endring av skattekort

Her kan du bestille eller endre skattekort

Arbeidsgiver skal innhente skattekort for sine ansatte elektronisk

Innføring av elektronisk skattekort

A-meldingen

money, money  A-meldingen 
Fra 2015 skal a-meldinger leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser. A-meldingen erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
 
LønnsABC for A-ordningen er utarbeidet av kemneren i Oslo og er ett praktisk hjelpemiddel for arbeidsgiverne ved lønnsarbeidet. Husk at alle henvendelser skal rettes til kemneren i Tromsø, ikke Oslo.

Arbeidsgivere/Næringsdrivende

Skatteetaten finner du generell informasjon om arbeidsgivers plikter, innsending av oppgaver,  beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Der finner du også informasjon om hvordan en rekke ytelser skal behandles av arbeidsgiver i forhold til oppgaveplikt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Spørsmål? Kontakt Kemneren på telefon 77 79 10 00

A-meldinga erstatter innsending av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver/årsoppgaver fra 2015
Fra 2015 skal a-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser. A-ordningen erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det anbefales å sende inn terminoppgave og lønns- og trekkoppgaver for 2015 via Altinn.

For mer informasjon eller bistand til å ta i bruk Altinn, ta kontakt med Tine Kristoffersen på e-post tine.kristoffersen@tromso.kommune.no eller på telefon 77 79 10 00

Slik starter du bedrift

Selskapsskatt og etterskuddsskatt

Restskatt for upersonlige skatteytere (tidligere etterskuddsskatt) består av to deler, forskuddsskatt upersonlige skatteytere (tidligere forhåndskatt) og restskatt. Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil fremkomme av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret.

Forskuddsskatt er den del av skatten som selskapet skal betale før ligningen er foretatt. Forskuddsskatt skrives ut av skattekontoret på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Forskuddsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra Skatteetaten i januar, året etter inntektsåret. Dersom forskuddsskatten er feil kan det søkes om å få endret dette.

Forfall
Forskuddsskatt skal betales i to terminer, 1. termin forfaller 15. februar og 2. termin forfaller 15. april. Restskatt forfaller i sin helhet til betaling tre uker etter utleggsdato for skattelistene. Utleggsdato vil normalt være ca 20. oktober.

Betaling

Gjelder betalingen flere terminer og/eller flere skattearter, må det benyttes et betalingskort for hver skatteart og for hver termin. Dersom tilsendte betalingskort ikke benyttes, må du alltid oppgi riktig KID på innbetalingen. KID kan også fås oppgitt ved henvendelse til Kemneren i Tromsø. Slik lager du KID-nummer

Betaling skal skje til Kemneren i Tromsø på særskilte konto for skatt, kontonummer 6345 06 19029. Betaling kan også gjøres via bank eller ved kontant betaling til Kemneren.
Husk å benytte de særskilt tilsendte betalingskortene. Påse at det benyttes riktig betalingskort med korrekt skatteart, termin og år.

Forsinkelsesrenter og rentetillegg

Forsinkelsesrenter
Ved forsinket betaling av restskatt påløper det forsinkelsesrenter etter ny skattebetalingslov gjeldende fra 01.01.2009.
Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen

Endringer/klager

  • Dersom utskrevet forskuddsskatt ønskes endret eller utlignet skatt ønskes påklaget: Kontakt Skatteetaten på telefon 800 800 00.
  • Navne- og adresseendringer meldes til Brønnøysundregistrene
  • Spørsmål vedrørende avregning av skatten gkøres til Kemneren i Tromsø på telefon 77 79 10 00

Skatteavregning/skatteoppgjør

Her finner du opplysninger om  Skatteoppgjøret

Innbetaling av skatt og avgift

Skatt og avgifter skal betales til konto 6345 06 19029

Slik lager du KID-nummer

Penger til gode?

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort. Kemnerkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den som Skattedirektoratet på forhånd har funnet fram til.

Rentegodtgjørelse
Har du betalt for mye skatt, skal du ha rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt. Les mere om rentesatser her

Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer
Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt og dekket opp. Da kan det ta opptil seks uker etter at ligningen er lagt ut før saken er ferdigbehandlet. Har vi brukt pengene til oppdekking vil skattyter få et nytt avregningsoppgjør som viser hva pengene har gått til.

Tar det enda lenger tid?
Er du sikker på at du har meldt riktig a dresse til folkeregisteret? Hver gang du flytter er du pliktig til å fylle ut skjema om flytting og sende dette til folkeregisteret. Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ta kontakt på telefon 77 79 10 00.

Flytting og folkeregister

Forskuddsskatt

Har du fått utskrevet forskuddsskatt?
Det er skattekontoret som fastsetter og utskriver forskuddsskatt. Kemneren innkrever skatten, og sender deg betalingsblanketter ca. 1 måned før forfall.

Dersom du ikke mottar/ eller har mistet betalingskortet kan du ta kontakt på telefon 77 79 10 00.

Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt er basert på sist kjente ligningsresultat, og er angitt på skattetrekksmelding som du mottar før hvert årskifte. Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig forandret i forhold til disse opplysningene, kan du søke om endring her, eller du kan kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000 (gratis)

Selv om du har søkt skattekontoret om å endre det utskrevne beløpet, skal forskuddsskatten betales til fastsatt tid med det beløpet som opprinnelig er fastsatt. Dersom beløpet blir nedsatt vil det bli regulert ved neste termins betaling. Bortfaller forskuddsskatten blir innbetalt beløp tilbakebetalt.

Forskuddsskatten forfaller til betaling i fire like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling. Betaler du ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter, se rentesatsene her

Restskatt

Restskatt under kr 1000 forfaller i én termin. Restskatt på kr 1000 eller mer forfaller i to like store terminer. Minstegrensen for å kreve inn restskatt er kr 100.

Frister
Forfallsdato for eventuell restskatt fastsettes utfra når skatteoppgjøret er klart.
Selv om du har sendt klage til skattekontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp. Les mer om restskatt, innbetaling og renter

Ved skatteoppgjøret ble det sendt ut betalingskort i god tid før første forfall. Bruk de tilsendte betalingskort ved betaling. Hvis du har mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Slik lager du KID-nummer. Husk å påføre fødselsnummer, navn og skatteart.

Har du spørsmål om betaling?
Ring Kemneren på tlf. 77 79 10 00

Skatteattest

Flere og flere bransjer og enkeltvirksomheter tar i bruk skatteattester i forbindelse med egne kjøp av varer og tjenester. Ved offentlig anbudskonkurranse må det leveres attest for skatt og merverdiavgift. Det er velkjent at skatter og avgifter misligholdes særlig når bedrifter får betalingsproblemer. Skatteattest er derfor en indikasjon, ikke bare på seriøsitet, men også på trygg økonomi hos leverandøren.

Det kreves at leverandører til Tromsø kommune har betalt forfalte skatter og avgifter.

Skatteattest skal innhentes ved:

  • Anbud overfor kommunen og offentlige virksomheter
  • Levering av varer og tjenester overfor kommunen

Fra 15. oktober 2014 inneholder skatteattesten opplysning om restanser for både skatt og merverdiavgift. Skatteattesten er gyldig i seks måneder. Attesten skal bestilles via Altinn. Attesten blir produsert samme dag og sendt til bestillers meldingsboks i Altinn.

Bestilling i Altinn

Klage på avregningen

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen

Klage på avregningen vedrørende skattytere som er skattepliktige til Tromsø behandles av Kemneren i Tromsø, arbeidsgiverkontrollen. Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsavregninger/lønnsslipper og eventuelt lønns- og trekkoppgaver.

Kontakttelefon: 77 79 10 00

Klage på ligningen sendes til Skatt Nord, Postboks 6311, 9293 Tromsø

Telefon Skatteetaten 800 80 000 (gratis)

Høvedsmenn

Redere/høvedsmenn skal nå i all hovedsak opptre som vanlige arbeidsgivere.Hvis et båtlag ikke har noen bestemt leder, har den som selger og får oppgjør for fangsten, samme plikter som høvedsmann.
 
Bestemmelser om gjennomføring av forskuddstrekk og påleggstrekk ved fiske og fangstvirksomhet er gitt i Finansdepartementets forskrift nr 565 av 05.06.2001.

Arbeidsgiveren skal foreta forskuddstrekk i lotter og parter som utbetales til aktive deltakere i fiske og fangstvirksomheten, herunder høvedsmannen, og som er vederlag for arbeid eller for bruken av redskap som deltakeren holder.
 
Arbeidsgiveren skal beregne forskuddstrekk/påleggstrekk av lotten eller parten ved første lottoppgjør med avregning til lottakerene og senest når fiske eller fangsten er slutt og oppgjør er mottatt for solgt fangst.
 
Når det forut for lottoppgjøret blir utbetalt hyre, andre arbeidspenger eller forskudd på lott, plikter rederen/høvedsmannen å beregne og holde tilbake skattetrekk og påleggstrekk i forskuddet. Skattetrekket/påleggstrekket skal settes inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto). Det kan i stedet stilles en bankgaranti for trekkansvar, eller skattetrekkskontoen kan til enhver til holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar. (Skattebetalingslovens §11, nr 4.)
 
Arbeidsgiverene skal sende terminoppgaver hver 15. januar, 8 mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november som viser forskuddstrekket i de foregående to måneder. Både forskuddstrekk og påleggstrekk skal betales den 15. i hver av de foregående nevnte måneder. Senest samtidig med innbetaling av påleggstrekk skal det sendes oppgave over det foretatte påleggstrekk for angjeldende periode. Se ellers under 'næringsdrivende' om innsending av terminoppgaver m.v.Redere/høvedsmenn bes om å forholde seg til de ordinære terminfrister.
 
Skattetrekk og påleggstrekk som er trukket må innbetales og terminoppgave sendes innen fristen på førstkommende termin. Dette gjelder også om det er utbetalt forskudd på lott/hyre. I så fall skal forskuddstrekket/påleggstrekket innberettes og innbetales for den termin forskuddet er utbetalt og trekket er foretatt.
 
Endring - forsinkelsesrenter skal beregnes ved for sen betaling av skattetrekk
Bestemmelsen om unntak fra beregning av forsinkelsesrenter ved for sen innbetaling av skattetrekk innen fiske-og fangstvirksomhet er opphevet med virkning fra 01.07.2006.
Dette innebærer at det også innenfor fiske- og fangstvirksomhet skal beregnes forsinkelsesrenter på ordinær måte i samsvar med forskrift av 6. mai 1994 nr 332 om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk.
 
Mannskapslister
En ber nå alle sende inn melding på blanketten Melding om inntaking i lag etter det regelverk som fremgår av blanketten. Når arbeidsgiveren tar inn medlem i lag for fiske skal han innen åtte dager sende slik melding. Dersom der er gått mer enn et havt år siden laget sist avsluttet fiske skal ny melding for alle i laget sendes inn.Blanketten Melding om inntaking i lag (DOC) (PDF) kan sendes som vedlegg til e-post til kemneren@tromso.kommune.no
Dersom det skulle være behov for å få blanketten tilsendt i papirutgave kan en henvende seg til kemneren for tilsending.

Nyttige lenker, brosjyrer og skjemaer