Tromsø kommune har tatt i bruk et elektronisk, webbasert, system for tverrfaglig samhandling – SAMPRO. Systemet inneholder fire plantyper: individuell plan, stafettlogg, individuell opplæringsplan og individuell utviklingsplan. Sampro vi også brukes som verktøy for ansvarsgrupper. 
 

Skjermbilde 2014-10-27 kl. 14.09.53_650x280.png

Om de fire plantypene

Individuell plan
Stafettlogg -  en forenklet individuell plan som brukes i mindre komplekse saker. Stafettlogg innføres som en del av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats) som omfatter bedre struktur og samarbeid rundt barn og unge under 23 år.
Individuell opplæringsplan - brukes av elever i skolen som mottar spesialundervisning. 
Individuell utviklingsplan - brukes av barn i barnehage som mottar spesialpedagogisk hjelp og annen særskilt tilrettelegging. 

Mer om individuell plan i Sampro

Programmet er webbasert og alle deltakerne vil ha tilgang til planen fra sin egen PC. Dette gjelder også bruker/pårørende. De ulike deltakerne vil ha tilgang til samme oppdaterte informasjon, slik at planen kan bli et levende verktøy. 

Det er sikker innloggingsløsning, slik at ikke andre enn de som er med i gruppa rundt brukeren har tilgang til planen. Det er også mulig å skille mellom den tilgangen de ulike deltakerne i planen har til ulike livsområder, mål og tiltak.
 
Den nye løsningen vil etter hvert omfatte alle individuelle planer i Tromsø kommune, så det vil ikke være mulig å velge dagens papirløsning videre. 

Hvordan skjer innføringen?

Løsningen for IP ble tatt i bruk juni 2014, og planen er at alle planer er overført til det elektroniske systemet innen utgangen av 2016. Koordinerende team vil gi opplæring til koordinatorer og disse vil gi opplæring til deltakerne i ansvarsgruppa. 

Spørsmål og tilbakemeldinger?

Har du spørsmål til innføringen eller programmet – ta kontakt på epost: koordinerende.team@tromso.kommune.no
Du kan også bruke vår felles epostadresse: sampro@tromso.kommune.no