Fakta om tilbudet

Ressurskolen for elever med autisme (Ressursskolen) er et byomfattende frivillig skoletilbud for elever innenfor autismespektret. Ressurskolen er også et ressurssenter som gir råd og veiledningstjenester til andre skoler/nærskoler knyttet til elever med autismespekterforstyrrelse. Skolen og ressurssenteret gir i samarbeid med foresatte og elevene et heldags opplæringstilbud som er individuelt og fysisk tilrettelagt.

Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, trivsel, mestring på ulike sosiale arenaer. Opplæringstilbudet til den enkelte elev tilrettelegges individuelt utfra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov, og i nær samarbeid med foresatte. Opplæringsområder som står sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag, fritidsaktiviteter og arbeidsforberedende trening.

Ressurskolen har samarbeid med ulike instanser utfra den enkelte elevs behov. Disse instanser kan være Statped Nord, PPT, Barnehabiliteringen UNN og flere.

Målgruppe

Tilbudet er for barn/unge med store omfattende og sammensatte behov innenfor autismespekteret. Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor alle områdene som er beskrevet nedenfor. Når det gjelder tilleggsvansker kan omfanget variere.

1. Omfattende mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter.
2. Omfattende mangelfull utvikling av kommunikasjonsferdigheter.
3. Meget begrenset atferds og interesserepertoar.
4. Tilleggsvansker: psykisk utviklingshemming, epilepsi, CP, motoriske vansker, nedsatt hørsel, syn, atferdsvansker.